Тра­ди­ції та но­ва­тор­ство

У Ки­є­ві по­над 100 ав­то­рів з усі­єї Укра­ї­ни ві­зьмуть участь у Трі­є­на­ле «Скуль­пту­ра-2017»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Алі­са АНТОНЕНКО Фо­то з сайта dvnshu.com

■ Із 8 до 25 черв­ня у ви­став­ко­вих за­лах На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни вже всьо­ме від­бу­ва­ти­ме­ться Все­укра­їн­ська трі­є­на­ле скуль­пту­ри. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, ця мас­шта­бна твор­ча акція пред­ста­вить та­кі проекти, як трі­є­на­ле гра­фі­ки і трі­є­на­ле жи­во­пи­су, за­лу­чив­ши до уча­сті най­кра­щих ми­тців, які пред­став­ля­ють ху­до­жні шко­ли рі­зних регіонів на­шої кра­ї­ни, а від­ві- ду­ва­чі вер­ні­са­жу ма­ють мо­жли­вість озна­йо­ми­ти­ся з тен­ден­ці­я­ми, які ни­ні па­ну­ють у сучасному обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ди­ре­кції ви­ста­вок НСХУ.

■ Трі є на ле скуль п ту ри пред­став­ляє остан­ні здо­бу­тки як уже зна­них ху­до­жни­ків, ко­ри­фе­їв укра­їн­ської скуль­пту­ри, так і тих, хто тіль­ки роз­по­чи­нає йти не­лег­ким шля­хом ста­нов­ле­н­ня про­фе­сій­но­го скуль­пто­ра. Упро­довж акції від­бу­ва­ти­му­ться зу­стрі­чі май- стрів стар­шо­го по­ко­лі­н­ня зі сту­ден­та­ми твор­чих ви­шів.

■ Цей арт-про­ект гар­мо­ній­но по­єд­нує тра­ди­ції та но­ва­тор­ство. Трі­є­на­ле від­зна­ча­є­ться роз­ма­ї­т­тям твор­чих ідей та спря­му­вань, обра­зних і ком­по­зи­цій­них рі­шень, ши­ро­ким те­ма­ти­чним ко­лом, звер­не­н­ням до ве­ли­кої кіль­ко­сті ма­те­рі­а­лів та іно­ді не­спо­ді­ва­ним їх по­єд­на­н­ням. І не так ва­жли­во, чи до­три­му­є­ться май­стер тра­ди­цій ака­де­мі­чної шко­ли, чи шу­кає нові те­хні­чні та обра­зно- пла­сти­чні при­йо­ми, то­му що най­го­лов­ні­шим для уча­сті у трі­є­на­ле є і бу­де та­ла­но­ви­тість та про­фе­сій­ність ху­до­жни­ків, зав­дя­ки яким світ скуль­пту­ри по­стає яскра­вим і за­хо­плю­ю­чим, ба­га­то­гран­ним, скла­дним і від цьо­го ще ці­ка­ві­шим для зви­чай­них гля­да­чів і фа­хів­ців.

■ В одно­му екс­по­зи­цій­но­му про­сто­рі пред­став­ле­ні са­мо­бу­тні ро­бо­ти скуль­пто­рів. Як від­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри трі­є­на­ле, свої твор­чі по­шу­ки та ідеї ху­до­жни­ки вті­лю­ють у жи­т­тя, про­яв­ля­ю­чи не­ор­ди­нар­ність пла­сти­чно­го ми­сле­н­ня, ви­со­ку мі­ру ху­до­жньо­го уза­галь­не­н­ня, яскра­ве ін­ди­ві­ду­аль­не ба­че­н­ня, вмі­н­ня якнай­кра­ще роз­кри­ти де­ко­ра­тив­ні і пла­сти­чні мо­жли­во­сті будь-яко­го ма­те­рі­а­лу, не не­хту­ю­чи й екс­пе­ри­мен­та­ми.

■ Свої ро­бо­ти пред­став­ля­ють: ки­я­ни Юрій Ба­га­лі­ка, Микола Бі­лик, На­та­ля Де­ре­гус, Борис Дов­гань, Олександр Дя­чен­ко, Алі­са За­бой, Віктор Ко­но­вал, Віктор Ли­пов­ка, Оле­ксан­дра Ру­бан, а та­кож пе­ре­мож­ці ми­ну­лих трі­є­на­ле — Во­ло­ди­мир Про­тас, Василь Кор­чо­вий, Во­ло­ди­мир Ко­чмар, Ко­стян­тин Си­ни­цький; хар­ків’яни Ва­ле­рій Пи­ро­гов, Фе­лікс Бе­тлі­єм­ський, Сер­гій Сбі­тнєв; оде­си­ти Олександр Ко­валь, Олег Но­ва­єв, Юрій Зіль­бер­берг; Бо­г­дан Корж (Ужго­род) і В’яче­слав Гу­ти­ря (Гор­лів­ка) — це зна­ні май­стри, які при­йма­ють участь у куль­тур­но-ми­сте­цько­му про­е­кті «Скуль­пту­ра-2017».

■ Та­кож пред­став­ля­ють свої до­роб­ки і мо­ло­ді ав­то­ри, се­ред яких — ки­я­ни Пе­тро Грон­ський, Єгор та Ми­ки­та Зі­гу­ри, Оле­ксій Зо­ло­та­рьов, Ганна Ки­се­льо­ва, оде­сит Андрій Ахтир­ський та ін­ші.

■ Ек­спо­зи­цію скла­да­ють май­же дві сті скуль п тур них тво­рів — від мі­ні­а­тюр­них ме­да­лей та пла­ке­ток до мо­ну­мен­таль­них пла­сти­чних обра­зів.

■ До ре­чі, до­свід про­ве­де­н­ня трі­є­на­ле за­свід­чує ве­ли­кий по­тен­ці­ал ми­сте­цьких іні­ці­а­тив, зокре­ма су­ча­сної укра­їн­ської скуль­пту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.