Джон МАККЕЙН,

го­ло­ва ко­мі­те­ту у спра­вах зброй­них сил Се­на­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

США по­вин­ні по­сла­ти силь­ний си­гнал Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну та будь-яко­му ін­шо­му агре­со­ру, що ми не бу­де­мо тер­пі­ти на­па­ди на на­шу де­мо­кра­тію. Не існує біль­шої за­гро­зи для на­ших сво­бод, ніж на­пад на на­шу зда­тність віль­но ви­би­ра­ти вла­сних лі­де­рів без іно­зем­но­го втру­ча­н­ня. І то­му ми по­вин­ні ді­я­ти за­раз, ухва­лив­ши мою по­прав­ку (до за­ко­но­дав­ства у Се­на­ті), яка вве­де жорс­ткі сан­кції що­до Ро­сії та зро­бить так, щоб Пу­тін за­пла­тив ці­ну за своє на­ха­бне втру­ча­н­ня у на­ші ви­бо­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.