Пе­ре­мо­га за 57 хви­лин

Укра­їн­ський те­ні­сист Сер­гій Ста­хов­ський успі­шно стар­ту­вав на тур­ні­рі у Ве­ли­ко­бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - День України -

УСур­бі­то­ні (Ве­ли­ко­бри­та­нія) на трав’ яно­му тур­ні­рі ATP Challenger Tour — Aegon Surbiton Trophy із при­зо­вим фон­дом Ђ127,000 в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 123-я ра­ке­тка сві­ту, 31-рі­чний укра- їнець Сер­гій Ста­хов­ський стар­ту­вав із пе­ре­мо­ги над 125-м но­ме­ром рей­тин­гу ATP, 29-рі­чним бель­гій­цем Ру­бе­ном Бе­мель­ман­сом із ра­хун­ком 6:2, 6:4, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Те­ні­си­сти про­ве­ли на кор­ті ли­ше 57 хви­лин. Ста­хов­ський зро­бив чо­ти­ри брей­ки і не утри­мав одну свою по­да­чу. На ра­хун­ку Сер­гія п’ять ей­сів і одна по­двій­на по­мил­ка, а Бе­мель­манс жо­дно­го ра­зу не по­дав на­ви­літ і один раз по­ми­лив­ся на по­да­чі. Те­пер ра­ху­нок їхніх осо­би­стих зу­стрі­чей став 2:0 на ко­ристь укра­їн­ця. За ви­хід до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру Ста­хов­ський по­спе­ре­ча­є­ться з пе­ре­мож­цем ма­тчу Ма­лек Жа­зі­рі (Ту­ніс) — Ке­ме­рон Нор­ріє (Ве­ли­ко­бри­та­нія).

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.