«Спів­пра­ця з «Мор­ським стар­том» — мир­ний про­ект»

На «Пів­ден­ма­ші» про­ко­мен­ту­ва­ли під­пи­са­н­ня кон­тра­кту з ро­сій­ською ком­па­ні­єю

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Кон­тракт між «Южма­шем» і ком­па­ні­єю S7 Sea Launch Limited на ви­ро­бни­цтво і по­ста­ча­н­ня ра­кет-но­сі­їв се­рії «Зе­ніт» має для за­во­ду ва­жли­ве зна­че­н­ня. Про це го­во­рять на са­мо­му під­при­єм­стві: «Для нас це мі­ні­мум 5—6 ро­ків ро­бо­ти, при­бли­зно по дві ра­ке­ти на рік. Це озна­чає, що 10 ти­сяч осіб отри­му­ва­ти­муть за­ро­бі­тну пла­ту, а за­вод пра­цю­ва­ти­ме » . На­га­да­є­мо, в ці­ло­му кон­тракт пе­ред­ба­чає ви­го­тов­ле­н­ня 12 ра­кет-но­сі­їв для ви­ко­ри­ста­н­ня в про­гра­мах« Мор­ський старт» і« На­зем­ний старт» у рам­ках між­на­ро­дних ко­смі­чних про­е­ктів( див. «День» №95 від 7 черв­ня 2017 р.). «Ми по­став­ля­є­мо за­мов­ни­ко­ві ли­ше ра­ке­ти-но­сії. Це про­ду­кція ви­клю­чно «мир­но­го» при­зна­че­н­ня і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її у вій­сько­вих ці­ля­хне мо­жна. Ми пе­ре­бу­ва­є­мо під між­на­ро­дним кон­тро­лем», — уто­чню­ють на «Пів­ден­ма­ші». Під­пи­са­н­ням цьо­го кон­тра­кту зро­бле­ний ве­ли­кий крок у по­до­лан­ні гли­бо­кої кри­зи, в якій пе­ре­бу­вав «Пів­ден­маш», по­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку і яка ста­ла на­слід­ком обваль­но­го ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва. На сьо­го­дні порт­фель за­мов­лень «Пів­ден­ма­шу» на най­ближ­чі ро­ки пе­ре­ви­щує в пе­ре­ра­хун­ку 350 млн до­ла­рів США. Се­ред основ­них за­мов­ни­ків— ком­па­нії США, Іта­лії, Ін­дії, Ко­реї та ін­ши­хкра­їн. Сьо­го­дні іде­ться і про від­ро­дже­н­ня між­на­ро­дних про­е­ктів« Мор­ський старт» і« На­зем­ний старт» за уча­стю укра­їн­ських під­при­ємств.

Ра­зом із тим фі­нан­со­ва си­ту­а­ція на ПМЗ за­ли­ша­є­ться по­ки на­пру­же- ною. Дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба Мі­ні­стер­ства юсти­ції аре­шту­ва­ла ра­хун­ки під­при­єм­ства і хо­че стя­гну­ти із за­во­ду 40 міль­йо­нів гри­вень. «Це від­бу­ва­є­ться, по­при дві су­до­ві по­ста­но­ви про роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків від 28 кві­тня і 16 трав­ня. А по­ки ти­ся­чі пра­ців­ни­ків «Пів­ден­ма­шу» вже два мі­ся­ці за­ли­ша­ю­ться без зар­пла­ти», — роз­по­від­а­ють на за­во­ді. Ра­ні­ше го­ло­ва проф­спіл­ко­вої ор­га­ні­за­ції «Пів­ден­ма­шу» Ва­ле­рій Ва­си­льєв і за­сту­пник ди­ре­кто­ра Сер­гій За­хар­чен­ко на прес-кон­фе­рен­ції за­ува­жу­ва­ли, що у зв’яз­ку з цим між­на­ро­дний кон­тракт за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ра­кет-но­сі­їв «Зе­ніт» по­став­ле­ний під за­гро­зу зри­ву.

Вар­то на­га­да­ти, що влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку в про­ект Sea Launch при­йшов но­вий ін­ве­стор — ро­сій­ська S7 Group — най­біль­ший при­ва­тний авіа­цій­ний хол­динг Ро­сії, що об’єд­нує ком­па­нії, які ре­а­лі­зу­ють ді­яль­ність у сфе­рі авіа­пе­ре­ве­зень і те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. По­я­ва та­ко­го за­мов­ни­ка ви­кли­ка­ла в укра­їн­ськи­хЗМІ й екс­пер­тно­му спів­то­ва­ри­стві не­о­дно­зна­чні дум­ки з ура­ху­ва­н­ням фа­кти­чної вій­ни між дво­ма кра­ї­на­ми. «Су­дя­чи з усьо­го, без ро­сій­ськи­хза­мов­лень ПМЗ бу­де важ­ко ви­жи­ти. Що у ре­зуль­та­ті? Ку­па лю­дей без ро­бо­ти, кра­ї­на втра­чає стра­те­гі­чне під­при­єм­ство. Ду­маю, що сьо­го­дні для під­при­єм­ства ду­же ва­жли­во збе­рег­ти рин­ки збу­ту, іна­кше йо­го ви­ті­снять кон­ку­рен­ти. У про­цві­тан­ні ПМЗ за­ці­кав­ле­на вся Укра­ї­на. Уя­віть, уми­ра­ю­чий від спра­ги про­сить склян­ку во­ди, йо­му да­ють, а він ра­птом за­пи­тує: «А во­ду де взя­ли? » — ко­мен­тує дні­пров­ський по­лі­то­лог Ан­дрій Кля­чин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.