«Не тре­ба бо­я­ти­ся змін»

Пар­ла­мент із дру­гої спро­би про­го­ло­су­вав за за­кон для­за­пу­ску ме­ди­чної ре­фор­ми. Ли­ши­ло­ся­ще три

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Учо­ра Вер­хов­на Рад ата­ки про­го­ло­су­ва­ла за один із за­ко­но­про­е­ктів, з ко­трих роз­по­чне­ться ме­ди­чна ре­фор­ма. За­кон №6327« Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів» під­три­ма­ло 227 на­ро­дни­хо­бран­ців. Не­об­хі­дну кіль­кість го­ло­сів вда­ло­ся на­бра­ти з дру­гої спро­би, бо пер­ше ви­не­се­н­ня за­ко­ну в зал отри­ма­ло під­трим­ку від 221 нар­де­па. Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я спо­ді­ва­є­ться, що пар­ла­мент під­три­має ще три не­об­хі­дні за­ко­но­дав­чі акти, один із ни­ху­же вклю­че­но до по­ряд­ку ден­но­го, іде­ться про за­ко­но­про­ект №6329 «Про вне­се­н­ня змін до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни».

Де­пу­та­ти під­три­ма­ли ме­ди­чну ре­фор­му під ша­ле­ним ти­ском Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, лі­ка­рів, па­ці­єн­тів, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, на­віть Пре­зи­ден­та, ко­трий вно­сив свої прав­ки у роз­ро­бле­ні уря­дом за­ко­но­дав­чі до­ку­мен­ти. Зві­сно, ди­ва за один день не ста­не­ться, лі­кар­ні не пе­ре­тво­ря­ться на су­ча­сні за­кла­ди, а укра­їн­ці не ста­нуть умить здо­ро­ві­ши­ми. Під­три­ма­ні пар­ла­мен­том за­ко­ни — це по­ча­ток три­ва­лої та кро­піт- кої ро­бо­ти, яку ма­ють ви­ко­ну­ва­ти аб­со­лю­тно всі: чи­нов­ни­ки, під­три­му­ю­чи за­ко­но­дав­чі змі­ни та ви­ді­ля­ю­чи ко­шти з держ­бю­дже­ту, лі­ка­рі, не опи­ра­ю­чись но­ва­ці­ям, а актив­но їх впро­ва­джу­ю­чи, па­ці­єн­ти, на­вча­ю­чись від­сто­ю­ва­ти пра­во на здо­ров’я.

На­га­да­є­мо, що го­ло­су­ва­ти за клю­чо­ві за­ко­но­про­е­кти для ме­ди­чної ре­фор­ми пар­ла­мент мав ще в трав­ні, однак во­ни не бу­ли вклю­че­ні до по­ряд­ку ден­но­го. Гро­мад­ськість на­по­ля­га­ла, що Вер­хов­на Ра­да по­вин­на під­три­ма­ти ці за­ко­ни до то­го, як ро­зій­де­ться на лі­тні ка­ні­ку­ли. Бо іна­кше старт ре­фор­ми від­кла­де­ться на ро­ки. На по­ча­тку цьо­го ти­жня Мін­здо­ров’я спіль­но з па­ці­єнт­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми про­ве­ли у 55 мі­ста­хУкра­ї­ни акцію «Го­ди­на смер­ті», щоб та­ки зму­си­ти де­пу­та­тів про­го­ло­су­ва­ти за ме­ди­чні за­ко­ни. У со­ці­аль­ній ме­ре­жі стар­ту­вав фле­шмоб #під­три­май ме­ди­чну ре­фор­му, ко­жен міг за­пи­са­ти ві­део­звер­не­н­ня, чо­му хо- че змін у си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. До ньо­го при­єд­на­ли­ся і па­ці­єн­ти, й лі­ка­рі, що не менш ва­жли­во.

Під час бри­фін­гу, про­ве­де­но­му на­пе­ре­до­дні пар­ла­мент­сько­го го­ло­су­ва­н­ня, екс-мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни Ми­ко­ла По­лі­щук спро­гно­зу­вав, що на ре­фор­му че­кає ще чи­ма­ло ви­про­бу­вань: «Су­про­тив ре­фор­мі бу­де жорс­ткий, адже во­на за­чі­пає ве­ли­кі ті­ньо­ві фі­нан­со­ві по­то­ки як у фар­ма­цев­ти­чно­му се­гмен­ті, так і на рів­ні ке­рів­ної вер­хів­ки ме­дза­кла­дів. Ра­зом із тим, по­тре­ба в ре­фор­мі вже дав­но на­зрі­ла. Змін бу­де ба­га­то, але не тре­ба їхбо­я­ти­ся».

P.S. Ко­ли ма­те­рі­ал го­ту­вав­ся до дру­ку, ста­ло ві­до­мо, що дру­гий не­об­хі­дний для по­ча­тку ре­фор­ми за­ко­но­про­ект № 6329 про вне­се­н­ня змін до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу в ча­сти­ні фі­нан­су­ва­н­ня сфе­ри охо­ро­ни здо­ров’я Вер­хов­на Ра­да не під­три­ма­ла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.