«Де­цен­тра­лі­за­ція куль­ту­ри в дії»

У пе­ред­мі­сті Льво­ва від­кри­ють Кон­цер­тний зал іме­ні Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Вин­ни­ків­ська мі­ська ра­да спіль­но з Львів­ською обла­сною фі­лар­мо­ні­єю та Управ­лі­н­ням осві­ти Львів­ської мі­ської ра­ди від­кри­ють у мі­сті Вин­ни­ки, яке під­по­ряд­ко­ва­не Ли­ча­ків­сько­му ра­йо­ну Льво­ва, Кон­цер­тний зал Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка. « Це ста­не на­сту­пним кро­ком про­е­кту «Львів­ська фі­лар­мо­нія у Вин­ни­ках», який діє з 2016 ро­ку » , — ка­же ав­тор про­е­кту, ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Вин­ник Іри­на МАГДИШ. І до­дає, що Кон­цер­тний зал Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка ство­ре­ний, що­би зба­га­ти­ти до­зві­л­ля вин­ни­ків­чан, на­бли­зи­ти які­сний куль­тур­ний про­дукт до ме­шкан­ців ма­лень­ки­хмі­сте­чок та сіл, за­по­ча­тку­ва­ти тра­ди­цію від­ві­ду­ва­н­ня кон­цер­тів які­сної му­зи­ки у про­він­ції і роз­ши­ри­ти кон­цер­тну гео­гра­фію Львів­ської фі­лар­мо­нії. Якщо сти­сло, то це — де­цен­тра­лі­за­ція куль­ту­ри в дії.

Куль­тур­но-кон­цер­тний май­дан­чик фун­кціо­ну­ва­ти­ме на ба­зі за­ли мі­сце­вої шко­ли — №29. До сло­ва: впер­ше в Укра­ї­ні при­мі­ще­н­ня шко­ли стає гро­мад­ським про­сто­ром.

Від­кри­т­тя Кон­цер­тно­го за­лу іме­ні Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка від­бу­де­ться 9 черв­ня. І це бу­де інав­гу­ра­цій­ний кон­церт «Джа­зо­ва про­гу­лян­ка у Вин­ни­ках » з уча­стю ма­е­стро Ско­ри­ка, Ка­мер­но­го ор­ке­стру « Ака­де­мія » та ві­до­михв Укра­ї­ні й за її ме­жа­ми пі­а­ні­стів Окса­ни Ра­пі­ти і Ми­ро­сла­ва Дра­га­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.