Пі­дви­щи­ти актив­ність гро­мад

Хер­сон­ська обл­ра­да про­во­дить кон­курс про­е­ктів роз­ви­тку

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

2017 ро­ку Хер­сон­ська обла­сна ра­да за­по­ча­тку­ва­ла кон­курс про­е­ктів роз­ви­тку те­ри­то­рі­аль­них­гро­мад сіл, се­лищ, міст Хер­сон­ської обла­сті. Згі­дно з по­ло­же­н­ням про кон­курс, йо­го ме­тою є від­бір про­е­ктів роз­ви­тку, спря­мо­ва­ни­хна під­ви­ще­н­ня актив­но­сті те­ри­то­рі­аль­них­гро­мад та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у розв’язан­ні акту­аль­ни­х­про­блем роз­ви­тку те­ри­то­рій, а та­кож по­ши­ре­н­ня по­зи­тив­но­го до­сві­ду ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, на­бу­то­го в про­це­сі ре­а­лі­за­ції про­грам і про­е­ктів.

Із обла­сно­го бю­дже­ту на кон­курс про­е­ктів ви­ді­ле­но 785 тис. гри­вень. На кра­щий про­ект сіль­ської ра­ди за­пла- но­ва­но 100 тис. гри­вень. Се­ли­щні ра­ди та мі­ські ра­ди міст ра­йон­но­го зна­че­н­ня зма­га­ти­му­ться за 110 тис. гри­вень. Ще 200 ти­сяч грн ви­ді­лять одній із ра­йон­ни­храд, мі­ській ра­ді мі­ста обла­сно­го зна­че­н­ня або об’єд­на­ній те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді. Най­біль­шу су­му в 375 ти­сяч гри­вень отри­має кра­щий спіль­ний про­ект гро­ма­ди се­ла, се­ли­ща, мі­ста чи ОТГ. Обов’яз­ко­вою умо­вою для уча­сни­ків є спів­фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів із мі­сце­ви­хбю­дже­тів.

Пі­дго­тов­ка про­е­ктів здій­сню­є­ться у від­по­від­но­сті з по­ло­же­н­ня- ми, ви­кла­де­ни­ми в ме­то­ди­чни­хре­ко­мен­да­ці­ях­для уча­сни­ків кон­кур­су та опу­блі­ко­ва­ни­ми на сай­ті обл­ра­ди. Йде­ться пе­ред­усім про за­хо­ди з по­лі­пше­н­ня со­ці­аль­ної, еко­но­мі­чної, куль­тур­ної, спор­тив­ної, еко­ло­гі­чної ін­фра­стру­кту­ри та на­ла­го­дже­н­ня зв’яз­ку з мі­сце­вим бі­зне­сом. Оці­ню­ва­ти про­е­кти від гро­мад бу­де екс­пер­тна гру­па у скла­ді де­пу­та­тів обла­сної ра­ди, фа­хів­ців ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту обла­сної ра­ди та стру­ктур­ни­хпі­дроз­ді­лів Хер­сон­ської ОДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.