Маккейн під­го­ту­вав по­прав­ку з роз­ши­ре­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва ко­мі­те­ту у спра­вах зброй­ни­хсил се­на­ту США Джон Маккейн за­явив, що під­го­ту­вав по­прав­ку до за­ко­но­дав­ства в се­нат, яка роз­ши­рить сан­кції що­до Ро­сії. Про це йде­ться у за­яві се­на­то­ра, опу­блі­ко­ва­ній на йо­го сто­рін­ці у Facebook. «Спо­лу­че­ні Шта­ти по­вин­ні по­сла­ти силь­ний си­гнал Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну та будь-яко­му ін­шо­му агре­со­ру, що ми не бу­де­мо тер­пі­ти на­па­ди на на­шу де­мо­кра­тію. Не існує біль­шої за­гро­зи для на­ши­хсво­бод, ніж на­пад на на­шу зда­тність віль­но ви­би­ра­ти на­ших вла­сни­хлі­де­рів, без іно­зем­но­го втру­ча­н­ня», — йде­ться у за­яві Мак­кей­на. «І то­му ми по­вин­ні ді­я­ти за­раз, ухва­лив­ши мою по­прав­ку (до за­ко­но­дав­ства у се­на­ті), яка вве­де жорс­ткі сан­кції що­до Ро­сії та зро­бить так, щоб Пу­тін за­пла­тив ці­ну за своє на­ха­бне втру­ча­н­ня у на­ші ви­бо­ри», — за­явив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.