20 кра­їн-чле­нів ЄС по­го­ди­ли­ся на ство­ре­н­ня Єв­ро­пей­ської про­ку­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кіль­кість кра­їн-чле­нів Єв­ро­со­ю­зу, які схва­лю­ють ство­ре­н­ня спіль­ної Єв­ро­пей­ської про­ку­ра­ту­ри (EPPO), збіль­ши­ла­ся з 18 до 20, по­ві­до­ми­ла учо­ра Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія. Ці дер­жа­ви по­го­ди­ли­ся на ухва­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства, яке до­зво­лить ство­рю­ва­но­му ор­га­ну зі штаб­квар­ти­рою в Лю­ксем­бур­зі роз­слі­ду­ва­ти та пе­ре­слі­ду­ва­ти за ша­храй­ство та ін­ші фі­нан­со­ві зло­чи­ни у ЄС. До­те­пер по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці у пра­во­охо­рон­ній сфе­рі під­три­му­ва­ли Бель­гія, Бол­га­рія, Гре­ція, Есто­нія, Кіпр, Іспа­нія, Ла­твія, Ли­тва, Лю­ксем­бург, Ні­меч­чи­на, Пор­ту­га­лія, Ру­му­нія, Сло­вач­чи­на, Сло­ве­нія, Хор­ва­тія, Че­хія, Фін­лян­дія та Фран­ція. Ни­ні ж про на­мір при­єд­на­ти­ся до ни­хза­яви­ли Ав­стрія та Іта­лія. Єв­ро­ко­мі­сія до­пу­скає, що ін­ші уча­сни­ки Єв­ро­со­ю­зу, до яко­го на­ле­жать 28 чле­нів, мо­жуть до­лу­чи­ти­ся до іні­ці­а­ти­ви в будь-який мо­мент. Мі­ні­стри юсти­ції 18 за­лу­че­ни­хкра­їн 8 черв­ня до­мо­ви­ли­ся, що оста­то­чно про­це­ду­ра під­го­тов­ки до ство­ре­н­ня ві­дом­ства EPPO має за­вер­ши­ти­ся до 2020 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.