На ди­на­мі­чних тре­на­же­рах

На Яво­рів­сько­му по­лі­го­ні — актив­на фа­за на­вчань мо­ло­дих бій­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

За­раз на Яво­рів­сько­му по­лі­го­ні, що у Львів­ській обла­сті, по­ча­ли­ся актив­ні фа­зи на­вчань мо­ло­дих сол­дат, зокре­ма стро­ко­ви­ків, кон­тра­ктни­ків та пер­шо­кур­сни­ків Ака­де­мії су­хо- пу­тних військ ім. геть­ма­на Пе­тра Са­гай­да­чно­го. Основ­ний акцент у на­вча­н­нях ро­би­ться на здо­бут­ті чи вдо­ско­на­лен­ні на­ви­чок по­во­дже­н­ня із рі­зни­ми ви­да­ми зброї або вій­сько­вої те­хні­ки.

Осо­бли­вою гор­ді­стю в цьо­му пла­ні для вій­сько­вих єна­вчаль­ний клас на ба­зі 184- го На­вчаль­но­го цен­тру, який від­кри­ли не­що­дав­но. Окрім зви­чних кор­пу­сів-ме­ха­ні­змів бо­йо­вих ма­шин тут єба­га­то ди­на-

мі­чних тре­на­же­рів. Тож кур­сан­ти мо­жуть спро­бу­ва­ти свої си­ли у вір­ту­аль­но­му бою, який ма­кси­маль­но на­бли­же­ний до ре­аль­но­го. Зокре­ма тут єди­на­мі­чні тре­на­же­ри БМП-1, БТР-4, Т-64БМ «Бу­лат». Крім то­го тут вій­сько­ві ви­вча­ють рі­зні ти­пи озбро­є­н­ня бо­йо­вих ма­шин та сна­ря­ди, які в них ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. Усі отри­ма­ні зна­н­ня одра­зу ж від­пра­цьо­ву­ють на ре­аль­них ме­ха­ні­змах.

А по су­сід­ству із цим на­вчаль­ним кор­пу­сом ар­ти­ле­ри­сти від­то­чу­ють свої зна­н­ня у важ­ко­му озбро­єн­ні. Тут для них єв­сі до­сту­пні тре­на­же­ри з ар­ти­ле­рій­ської під­го­тов­ки. Крім то­го на по­лі­го­ні во­ни за­раз про­хо­дять курс стріль­би і з стріл­ко­вої зброї — ав­то­ма­та, ру­чно­го ку­ле­ме­та та РПГ.

По тан­ко­дро­му Яво­рів­сько­го по­лі­го­ну по­стій­но їздять тан­ки, БТР та БМП. Це кур­сан­ти, кон­тра­ктни­ки та стро­ко­ви­ки уже на пра­кти­ці вча­ться здо­бу­ті усі свої зна­н­ня. Крім то­го на тан­ко­дро­мі зро­би­ли те­ри­то­рію, яка єко­піє ю мі­ста. В та­кий спо­сіб вій­сько­вих вчать ке­ру­ва­ти те­хні­кою в умо­вах, ма­кси­маль­но на­бли­же­них до мі­ських ре­а­лій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.