Са­ме ва­ша га­зе­та ви­хо­вує укра­їн­ських па­сіо­на­рі­їв

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - На­та­ля ГУМНИЦЬКА, не­змін­ний чи­тач і ша­ну­валь­ник «Дня»

До­ро­га ре­да­кціє«Дня», до­ро­га Ла­ри­со Оле­ксі­їв­но!

Най­щи­рі­ші ві­та­н­ня з Днем жур­на­лі­ста і гли­бо­ка по­дя­ка за ваш ви­со­ко­про­фе­сій­ний, кре­а­тив­ний труд з фор­му­ва­н­ня ін­те­ле­кту- аль­но­го су­спіль­ства укра­їн­ських гро­ма­дян з ви­со­кою осо­би­стою й на­ціо­наль­ною гі­дні­стю, зда­тних ре­а­лі­зу­ва­ти дав­ню мрію на­ших ве­ли­ких по­пе­ре­дни­ків — збу­ду­ва­ти мо­дер­ну Укра­їн­ську де­мо­кра­ти­чну дер­жа­ву! Дер­жа­ву, яка ста­не мі­сцем Ду­хов­но­го па­лом­ни­цтва для ту­ри­стів з усьо­го сві­ту! Са­ме ва­ша га­зе­та ви­хо­ву­є­укра­їн­ських па­сіо­на­рі­їв для ре­а­лі­за­ції ці­єї ви­со­кої ду­хов­ної мі­сії з по­до­ла­н­ня ма­те­рі­аль­но­го трен­ду, який ве­де люд­ство у не­бу­т­тя!

З гли­бо­кою по­ва­гою,

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.