З ве­ли­ким ін­те­ре­сом про­чи­та­ла «Укра­ї­на Incognita. TOP-25»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ша­нов­ній па­ні Ла­ри­сі Ів­ши­ній, го­лов­но­му ре­да­кто­ру

га­зе­ти «День» Ми­ну­ло­го по­не­діл­ка я ма­ла честь від­ві­да­ти се­мі­нар що­до Укра­ї­ни тут, у Гель­сін­кі, який все­лив у слу­ха­чів опти­мізм що­до май­бу­тньо­го ва­шої кра­ї­ни і зро­бив нас ща­сли­ви­ми. І пан Му­ста­фа Найєм, і на­ро­дний де­пу­тат, про­фе­сор Ти­мо­фій Ми­ло­ва­нов роз­по­від­а­ли про по­зи­тив­ні по­дії, що від­бу­ва­ю­ться за­раз в Укра­ї­ні. Спо­ді­ва­ю­ся, ця по­зи­тив­на тен­ден­ція про­дов­жи­ться.

Хо­ро­ші но­ви­ни під­ба­дьо­ри­ли ме­не на­пи­са­ти вам, щоб по­дя­ку­ва­ти за кни­гу « Укра­ї­на Incognita. TOP- 25 » , яку я отри­ма­ла від вас ми­ну­ло­го ро­ку в Ки­є­ві. Я з ве­ли­кою ці­ка­ві­стю про­чи­та­ла цю кни­гу, і ме­ні ду­же при­кро, що пи­шу ко­мен­та­рі що­до неї з та­кою за­трим­кою в ча­сі.

На до­да­чу до ста­тей Джейм­са Мей­са, ме­ні осо­бли­во спо­до­ба­ли­ся стат­ті на­пи­са­ні Яро­сла­вом Да­шке­ви­чем, Ві­кто­ром Го­роб­цем, Іго­рем Сюн­дю­ко­вим, Юрі­єм Ше­ве­льо­вим, Сер­гі­єм Гра­бов­ським і Ми­ки­тою Ка­сья­нен­ком. І стат­ті па­на Бже­зін­сько­го зав­жди ду­же по­вчаль­ні.

Якщо ви пла­ну­є­те но­вий ти­раж ці­єї кни­ги, я б хо­ті­ла по­ра­ди­ти вам ви­ко­ри­ста­ти у ній біль­ше мап, на­при­клад, стат­ті Пе­тра Кра­лю­ка і Сер­гія Леп’яв­ка тіль­ки ви­гра­ють зав­дя­ки ним. Бу­ло б чу­до­во, як­би ста­т­тя Лі­ни Ко­стен­ко бу­ла в чи­слі пер­ших, оскіль­ки ав­тор­ка ви­слов­лю­є­свої ідеї над­зви­чай­но чі­тко. Біль­шість ста­тей на­пи­са­ні чу­до­вою ан­глій­ською мо­вою. На жаль, де­які з них мі­стять, на­пев­но, за­над­то ба­га­то де­та­лей для іно­зем­но­го чи­та­ча, який ігно­ру­є­ба­га­то основ­них фа­ктів.

З най­кра­щи­ми по­ба­жа­н­ня­ми успі­хів Укра­ї­ні, га­зе­ті « День » , а та­кож вам осо­би­сто.

Зав­жди щи­ро ва­ша.

Ла­у­ра РЕЙНИЛА, По­сол Фін­лян­дії в Укра­ї­ні (2003—2007)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.