«Во­ни під­ві­си­ли на га­чок усіх гро­мад­ських акти­ві­стів»

Один із за­снов­ни­ків ко­а­лі­ції «Де­кла­ра­ції під кон­тро­лем» Оле­ксандр ЛЕМЕНОВ роз­по­вів «Дню», чо­му від ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів від­вер­та­ю­ться пар­тне­ри та під­ря­дни­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На остан­ньо­му за­сі­дан­ні пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ти­дії ко­ру­пції на­ро­дний де­пу­тат від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Олег Бар­на за­про­по­ну­вав, щоб ста­тки де­кла­ру­ва­ли всі гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, а не ли­ше чи­нов­ни­ки та гро­мад­ські акти­ві­сти-ан­ти­ко­ру­пціо­не­ри. «Ко­ли хо­че­мо по­бо­ро­ти ко­ру­пцію, то е-де­кла­ра­ції ма­ють за­пов­ню­ва­ти всі гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни — від пен­сіо­не­рів до ви­со­ко­по­са­дов­ців», — пе­ре­ко­на­ний де­пу­тат. Бо, за йо­го сло­ва­ми, «ви­бір­ко­ва бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю і є ті­єю са­мою ко­ру­пці­єю». Що­прав­да, Бар­на про­по­нує впро­ва­ди­ти для «про­стих лю­дей» про­сті­шу фор­му, ніж для чи­нов­ни­ків. Але в кон­кре­тний за­ко­но­про­ект ця ініціатива по­ки не ви­ли­ла­ся. То­му від­по­ві­сти на­пев­но, в якій фор­мі та ко­ли пар­ла­мент за­хо­че зму­си­ти усіх укра­їн­ців — від пер­шо­кур­сни­ка до пен­сіо­не­ра — до­по­від­а­ти дер­жа­ві про свої ста­тки, на­ра­зі не­ві­до­мо. Хо­ча екс­пер­ти на цю іні­ці­а­ти­ву Бар­ни ре­а­гу­ють сер­йо­зно. Мов­ляв, це не про­сто ініціатива одно­го де­пу­та­та. Ско­ріш за все це по­зи­ція пар­тії Пре­зи­ден­та, яку сьо­го­дні апро­бу­ють в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі.

Чи хо­че вла­да у та­кий спо­сіб «обну­ли­ти» ра­хун­ки і пі­сля цьо­го кро­ку по­дба­ти про мо­жли­вість гро­ма­дян за­ро­бля­ти че­сно до­ста­тньо ко­штів для життя, а не для ви­жи­ва­н­ня? Чи про­сто це ба­наль­на пом­ста тих, чиї «ма­тра­си го­тів­ки» по­тра­пи­ли до все­на­ро­дно­го обго­во- ре­н­ня? Мов­ляв, а чо­го ви ди­ву­є­те­ся, ви са­мі, ва­ші су­сі­ди, ва­ші ко­ле­ги та­кі ж!

Про мо­ти­ви і наслідки впро­ва­дже­н­ня е-де­кла­ра­цій для тих, хто не ма­є­мо­жли­во­сті за­ро­бля­ти на вла­дних пов­но­ва­же­н­нях, « День » го­во­рив з одним із за­снов­ни­ків ко­а­лі­ції гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій «Де­кла­ра­ції під кон­тро­лем » , екс­пер­том про­гра­ми USAID- Ра­да Оле­ксан­дром ЛЕМЕНОВИМ.

— Оле­ксан­дре, на ра­зі, ви на­ле­жи­те до ко­ла тих осіб, які вже, з лег­кої ру­ки на­ро­дно­го де­пу­та­та Те­тя­ни Чор­но­віл, отри­ма­ли обов’язок де­кла­ру­ва­ти свої ста­тки. Знаю, що ви не за­до­во­ле­ні і вва­жа­є­те це про­ти­прав­ним рі­ше­н­ням та пом­стою. Чо­му?

— 10 пра­вок, що бу­ли вне­се­ні з го­ло­су, на­раз на­би­ра­ють 260 го­ло­сів, і це при то­му, що ко­а­лі­ція не мо­гла до цьо­го зна­йти за цей за­кон і 226-ти.

Зро­зумі­ло, що це бу­ла по­лі­ти­чна до­мов­ле­ність, і це — пом­ста, пом­ста гро­мад­ським акти­ві­стам.

Си­сте­му еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня в Укра­ї­ні за­пу­сти­ли ж не з Бан­ко­вої. Її про­тя­гну­ли де­кіль­ка при­том­них де­пу­та­тів, і зав­дя­ки ти­ску між­на­ро­дних пар­тне­рів та гро­мад­ських акти­ві­стів. Впли­ну­ти на до­но­рів во­ни не мо­жуть. А от на де­пу­та­тів та гро­мад­ських акти­ві­стів упра­ву мо­жна зна­йти...

— А як, вла­сне, зо­бов’яза­н­ня де­кла­ру­ва­ти ста­тки шко­дить ан­ти­ко­ру­пціо­не­рам? Хі­ба це так скла­дно — по­да­ти де­кла­ра­цію?

— По-пер­ше, в па­ке­ті з обов’яз­ком де­кла­ру­ва­ти ста­тки йде кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність...

— Ви­клю­чно за по­да­н­ня не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції. Ви ж не зби­ра­є­тесь бре­ха­ти?

— Або за ту ін­фор­ма­цію, яку НАЗК за ко­ман­ди «зго­ри» ви­знає як не­до­сто­вір­ну. І це не гі­по­те­ти­чна си­ту­а­ція. Ви зна­є­те, чим за­кін­чив­ся кейс Юлі Ма­ру­шев­ської? (Йде­ться про істо­рію з отри­ма­н­ням пре­мії до 8 бе­ре­зня у роз­мі­рі 500 гри­вень екс-го­ло­вою Оде­ської ми­тни­ці Юлі­єю Ма­ру­шев­ською. — Ред.) Її зо­бов’яза­ли по­вер­ну­ти в бю­джет 402 грив­ні 50 ко­пі­йок. Во­на са­ма ме­ні цей лист від Оде­ської ми­тни­ці по­ка­зу­ва­ла.

Укра­ї­на сьо­го­дні, на жаль, пе­ре­тво­ре­на на кра­ї­ну аб­сур­ду і під­кон­троль­них пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. То­му я не зди­ву­ю­ся, якщо про­ти то­го ан­ти­ко­ру­пціо­не­ра, який не да­є­спо­кій­но за­пу­ска­ти ру­ку до на­ших з ва­ми ки­шень яко­мусь мі­ні­стру, чи про­ку­ро­ру, від­кри­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за не­до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію в де­кла­ра­ції.

Во­ни про­сто під­ві­си­ли на га­чок усіх гро­мад­ських акти­ві­стів цим за­ко­ном. Ме­та — щоб ми си­ді­ли ти­хо і не ви­со­ву­ва­лись. А той, хто « ри­пне­ться » , отри­має кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, і хо­ди­ти­ме вже в Ген­про­ку­ра­ту­ру да­ва­ти по­ясне­н­ня, а не ана­лі­зу­ва­ти­ме тен­де­ри чи від­по­від­ність спосо­бу життя суд­ді за­де­кла­ро­ва­но­му ним до­хо­ду.

Гро­мад­ські акти­ві­сти не хви­лю­ю­ться за те, що їм до­ве­де­ться за­пов­ню­ва­ти де­кла­ра­ції. У них, по су­ті, не­ма­є­що де­кла­ру­ва­ти. Ви ду­ма­є­те, що по­ба­чи­те міль­йо­ни? Не­ма там та­ко­го. У нас не­ма­є­трьох ква­дра­тних кі­ло­ме­трів не­ру­хо­мо­сті, як у Ду­бне­ви­ча, або 500 міль­йо­нів гри­вень го­тів­кою...

— На прес-кон­фе­рен­ції Пре­зи­дент ска­зав, що нор­ма за­ко­ну про обов’яз­ко­ве де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів гро­мад­ських акти­ві­стів цьо­го ро­ку ще не діє, тоб­то за­раз ви ще ні­чо­го не де­кла­ру­є­те?

— Як це? Я зо­бов’яза­ний по­да­ва­ти по­ві­дом­ле­н­ня про будь-який вчи­не­ний мною пра­во­чин, який змі­нив мій май­но­вий стан більш ніж на 50000 гри­вень. Якщо я цьо­го не зро­блю — кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність.

— Ди­ре­ктор Фон­ду «Схі­дна Єв­ро­па» Ві­ктор Лях за­ре­є­стру­вав пе­ти­цію «Про ска­су­ва­н­ня ви­мо­ги за­ко­ну №6172 про обов’яз­ко­ве еде­кла­ру­ва­н­ня ста­тків для гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, що ве­дуть ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність». В текс­ті є по­си­ла­н­ня на ку­пу норм між­на­ро­дно­го пра­ва, що­до прав лю­ди­ни, які по­ру­шу­ють ці нор­ми. Якщо ре­а­кції на пе­ти­цію не бу­де і за­кон про­дов­жу­ва­ти­ме ді­я­ти без змін, чи мо­жуть до нас за­сто­су­ва­ти якісь сан­кції між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції?

— Га­даю, во­се­ни ми ді­зна­є­мо­ся від­по­відь на це за­пи­та­н­ня.

— А це прав­да, що з ва­ми від­мов­ля­ю­ться спів­пра­цю­ва­ти під­ря­дни­ки че­рез нор­му обов’яз­ко­во­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів усіх, хто на­дає по­слу­ги чи по­ста­чає то­ва­ри для гро­мад­ських акти­ві­стів, які за­йма­ю­ться про­ти­ді­єю ко­ру­пції?

— Так. Є ку­па при­кла­дів. З на­ми від­мов­ля­ю­ться спів­пра­цю­ва­ти на­віть гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які жо­дно­го від­но­ше­н­ня до ан­ти­ко­ру­пції не ма­ють, бо ду­ма­ють, що то­ді бу­дуть зму­ше­ні теж по­да­ва­ти де­кла­ра­ції. А на­що їм це?

Аб­сурд, але дер­жа­ва по­кла­ла на нас зо­бов’яза­н­ня, за не­ви­ко­на­н­ня яко­го нам за­гро­жу­є­кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність, але не за­без­пе­чи­ла ін­стру­мен­та­рію, щоб ми мо­гли йо­го ви­ко­ну­ва­ти. В Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі де­кла­ра­цій не­ма­є­ка­те­го­рії, яку ма­ли б ви­бра­ти гро­мад­ські акти­ві­сти чи їхні під­ря­дни­ки.

— Га­даю, ми отри­ма­є­мо від­по­відь на це пи­та­н­ня вже ці­єї осе­ні.

— Вам ві­до­мо, що пра­во­охо­рон­ці об­шу­ка­ли офіс роз­ро­бни­ка про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня ком­па­нії «Мі­ран­да» та жи­тло її екс-вла­сни­ка? Як ви ду­ма­є­те, що са­ме шу­ка­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни? Які мо­ти­ви ці­єї «пе­ре­вір­ки»?

— Та­кі ж са­мі, як із впро­ва­дже­н­ням обов’яз­ко­во­го де­кла­ру­ва­н­ня для гро­мад­ських акти­ві­стів, — дис­кре­ди­та­ція. По­трі­бно по­ка­за­ти су­спіль­ству та до­но­рам, що «Мі­ран­да» — це зло­чин­ці, й си­сте­ма, яку во­ни зро­би­ли, по­га­на. Як на­слі­док — за­бло­ку­ва­ти ро­бо­ту ре­є­стру де­кла­ра­цій та зни­щи­ти е-де­кла­ру­ва­н­ня як та­ке.

— Ком­па­нія «Мі­ран­да» — це та­ка са­краль­на жер­тва, яку хо­чуть при­не­сти, щоб вря­ту­ва­ти ко­рум­по­ва­ну си­сте­му. При­га­ду­є­те те­хні­чні збої в ро­бо­ті ре­є­стру? Ро­зро­бник же по­ясню­вав, що сайт по­чав «глю­чи­ти» вже пі­сля то­го, як про­грам­не за­без­пе­че­н­ня бу­ло пе­ре­да­но Держ­спец­звяз­ку, і ті спе­ці­а­лі­сти в ньо­му « по­ко­лу­па­ли­ся».

До сло­ва, за­раз з ре­є­стру зни­ка­ла ку­па де­кла­ра­цій. Бу­ло при­хо­ва­но до­ку­мен­ти вій­сько­вих про­ку­ро­рів, пра­ців­ни­ків СБУ. — Під яким при­во­дом? — Ну, що во­ни опе­ра­тив­ні спів­ро­бі­тни­ки і це шко­дить ви­ко­нан­ню зав­дань.

— З огля­ду на це і на аб­сурд із де­кла­ру­ва­н­ням тон го­тів­ки на ру­ках на­ших мі­ні­стрів, ви — один із іні­ці­а­то­рів ко­а­лі­ції е- де­кла­у­ру­ва­н­ня, — як оці­ню­є­те цей ін­стру­мент сьо­го­дні? Ді­є­вий він? Тре­ба бу­ло стіль­ки зу­силь гро­мад­ським акти­ві­стам до­кла­да­ти, так ри­зи­ку­ва­ти?

— Це чу­до­вий ін­стру­мент про­ти ТОП-ко­ру­пції на май­бу­тнє, ко­ли в нас на­ре­шті бу­дуть нор­маль­ні, не­за­ле­жні пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни та су­ди.

Але на­ра­зі це — пре­кра­сний по­лі­ти­чний ін­стру­мент. Все біль­ше ви­бор­ців за­гля­да­ють в Ін­тер­нет і ці­кав­ля­ться бек­гра­ун­дом кан­ди­да­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.