Дер­жре­гу­лю­ва­н­ня де­ре­гу­льо­ва­но

Вга­дай­те зтрьох ра­зів, у який бік те­пер ко­ли­ва­ти­му­ться ці­ни на прод­то­ва­ри

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уряд Укра­ї­ни ска­су­вав дер­жав­не ці­но­ве ре­гу­лю­ва­н­ня на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, що по­ши­рю­ва­ло­ся на ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня, хліб, бо­ро­шно, цу­кор, кру­пи, м’ясо­мо­ло­чні про­ду­кти, яй­ця, со­ня­шни­ко­ву олію та ін­ші хар­чі. Як на­го­ло­шу­є­ться на сай­ті Ка­бмі­ну, го­лов­на ме­та цих змін — зни­же­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го ти­ску на бі­знес, усу­не­н­ня на­дмір­но­го втру­ча­н­ня дер­жа­ви в еко­но­мі­чні про­це­си, роз­ви­ток кон­ку­рен­ції й де­ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі ці­но­утво­ре­н­ня. «Рі­ше­н­ня уря­ду спро­стить про­це­ду­ру змі­ни цін за­ле­жно від ці­но­вих ко­ли­вань рин­ку, що дасть змо­гу ви­ро­бни­кам швид­ше ре­а­гу­ва­ти на змі­ни кон’юн­кту­ри», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

На­га­да­є­мо, з 1 жов­тня 2016 ро­ку в кра­ї­ні за іні­ці­а­ти­ви уря­ду ре­а­лі­зо­ву­вав­ся пі­ло­тний про­ект, від­по­від­но до яко­го ска­со­ву­ва­ло­ся дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Не­по­га­но бу­ло б уря­до­ві ще до ціл­ко­ви­то­го ска­су­ва­н­ня дер­жре­гу­лю­ва­н­ня відзві­ту­ва­ти про отри­ма­ні ре­зуль­та­ти, осо­бли­во про ди­на­мі­ку цін на то­ва­ри, що ре­гу­лю­ва­ли­ся ра­ні­ше.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.