ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які ви­зна­ча­ють сво­їм прі­о­ри­те­том на 2016 рік бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю че­рез пе­ре­вір­ку де­кла­ра­цій про до­хо­ди, май­но, ви­тра­ти та зо­бов’ яза­н­ня фі­нан­со­во­го ха­ра­кте­ру, утво­ри­ли ко­а­лі­цію «Де­кла­ра­ції під кон­тро­лем » . Ме­мо­ран­дум про ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції сьо­го­дні, під час спіль­ної прес- кон­фе­рен­ції, під­пи­са­ли шість гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій: Transparency International, Центр по­лі­ти­чних сту­дій та ана­лі­ти­ки, Гро­мад­ський лю­стра­цій­ний ко­мі­тет, Ін­сти­тут Ме­діа Пра­ва, Кан­це­ляр­ська со­тня і Центр ло­каль­но­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.