Укра­ї­на уто­чнює стра­те­гі­чні орі­єн­ти­ри в енер­ге­ти­ці

Пі­сля 2020 ро­ку необхідність ім­пор­ту га­зу з РФ ви­зна­ча­є­ться ну­ля­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки за уча­стю про­від­них фа­хів­ців енер­ге­ти­чної сфе­ри та екс­пер­тів роз­гля­нув про­ект Но­вої енер­ге­ти­чної стра­те­гії Укра­ї­ни до 2035 ро­ку. До­ку­мент отри­мав абре­ві­а­ту­ру НЕС та підза­го­ло­вок «Без­пе­ка, енер­го­ефе­ктив­ність, кон­ку­рен­то­спро­мо­жність».

■ Пред­ста­вив йо­го у Вер­хов­ній Ра­ді очіль­ник Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Ігор НАСАЛИК з яв­ним під­не­се­н­ням. І не див­но: хо­ро­ший на­стрій мі­ні­стро­ві за­без­пе­чив го­ло­ва укра­їн­сько­го уря­ду Во­ло­ди­мир Грой­сман, який пе­ред тим, на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну, спро­сту­вав ін­фор­ма­цію про свій на­мір від­пра­ви­ти На­са­ли­ка у від­став­ку, зди­во­ва­но за­явив­ши, що ді­знав­ся про це із пре­си.

■ Та­кий « до­пінг » ви­явив­ся ціл­ком до­ре­чним: за­хи­ща­ю­чи сво­є­дов­го­о­чі­ку­ва­не ді­ти­ще (ро­бо­та над но­вим ва­рі­ан­том стра­те­гії три­ва­ла рів­но рік), мі­ністр де­що хви­лю­вав­ся і, ма­буть, то­му кіль­ка ра­зів по­ми­лив­ся, на­зи­ва­ю­чи сво­го за­сту­пни­ка На­та­лію Бой­ко не Ан­дрі­їв­ною, а Ана­то­лі­їв­ною. Тим не мен­ше, не за­зи­ра­ю­чи до па­пе­рів, він віль­но опе­ру­вав ци­фра­ми, що ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли май­бу­тній роз­ви­ток га­лу­зі.

■ От­же, по­чне­мо з де­яких цифр, по­да­них у до­да­тку до про­е­кту. Енер­го­єм­ність ВВП ( спів­від­но­ше­н­ня між за­галь­ним пер­вин­ним по­ста­ча­н­ням еле­ктро­енер­гії та ВВП у до­ла­рах США) змен­ши­ться від 0,2 — 2020 ро­ку до 0,13 — 2035 ро­ку ( 2015 ро­ку во­но ста­но­ви­ло 0,24). Втра­ти в еле­ктро- і те­пло­ме­ре­жах ско­ро­тя­ться, від­по­від­но, від 12 і 20% 2015 ро­ку до 7,5 і 10%.

■ Час­тка від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки в ге­не­ра­ції еле­ктро­енер­гії за ці ро­ки зро­сте від 5 до більш ніж 25%. Ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу змен­ша­ться 2020 ро­ку (по­рів­ня­но з рів­нем 1990 ро­ку) до 60% і 2035 ро­ку до 50%, а час­тка по­ту­жно­стей у те­пло­вій еле­ктро­ге­не­ра­ції, які від­по­від­а­ють еко­ло­гі­чним ви­мо­гам, зро­сте від 1% 2015 ро­ку до 100% 2035-го. Час­тка бір­жо­вої тор­гів­лі всі­ма ви­да­ми енер­го­ре­сур­сів збіль­ши­ться за цей же пе­рі­од від 10 до 65%.

■ Де­що змі­ни­ться за ці ро­ки і стру­кту­ра за­галь­но­го пер­вин­но­го по­ста­ча­н­ня енер­гії. Якщо ву­гі­л­ля 2015 ро­ку ста­но­ви­ло в ньо­му 30%, то до 2035 ро­ку йо­го час­тка, за про­гно­зом ав­то­рів стра­те­гії, змен­ши­ться до 12,5%. Час­тка при­ро­дно­го га­зу зав­дя­ки на­ро­щу­ван­ню вла­сно­го ви­до­бу­тку зро­сте від 28,9 до 30,2%, а на­фто­про­ду­ктів, нав­па­ки, впа­де від 11,6 до 7,3%. Атом­на енер­ге­ти­ка ві­ді­гра­ва­ти­ме та­ку ж ве­ли­ку роль, як і ни­ні — 25%. Зна­че­н­ня біо­ма­си, біо­па­ли­ва та від­хо­дів у енер­го­ба­лан­сі зро­сте від 2,2% 2015-го до 11,5% 2035 ро­ку. Со­ня­чна та ві­тро­ва енер­гія під­ні­му­ться від ни­ні­шніх 0,1 до 10,4%. Час­тка гі­дро­енер­ге­ти­ки на­віть де­що змен­ши­ться: від 1,1 до 1%. А за­га­лом ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­валь­них ре­сур­сів до 2035 ро­ку зро­сте до 25%.

■ До­сить нев­ті­шно ви­гля­дає про­гноз що­до тран­зи­ту ро­сій­сько- го га­зу те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. За опти­мі­сти­чним ва­рі­ан­том ав­то­рів стра­те­гії існу­є­ве­ли­ка ві­ро­гі­дність то­го, що до 2019 ро­ку вклю­чно об­сяг ро­сій­сько­го тран­зи­ту збе­рі­га­ти­ме­ться в ді­а­па­зо­ні 50— 80 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів на рік.

■ Однак, за­зна­че­но в про­е­кті стра­те­гії, на­ра­зі не­ма­є­до­ку­мен­таль­них під­твер­джень сто­сов­но продовження тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни пі­сля 2019 ро­ку, оскіль­ки « Газ­пром» не під­твер­джу­є­го­тов­но­сті під­пи­са­ти но­вий кон­тракт. На­то­мість він ре­а­лі­зу­є­про­е­кти аль­тер­на­тив­них мар­шру­тів в об­хід Укра­ї­ни. За ви­снов­ком ав­то­рів стра­те­гії, ли­ше зав­дя­ки чин­но­сті ре­жи­му сан­кцій та обме­жень що­до РФ і «Газ­про­му» і зу­си­л­лям Єв­ро­ко­мі­сії мо­жли­ве збе­ре­же­н­ня укра­їн­сько­го мар­шру­ту для по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу в об­ся­зі 15— 40 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів (пе­ре­ва­жно в на­прям­ку Бал­кан­ських кра­їн), та й то до вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію Ту­ре­цько­го по­то­ку.

■ Во­дно­час у стра­те­гії ( без вка­зів­ки на ро­ки) за­зна­че­но та­кож, що очі­ку­ва­ний об­сяг транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу для спо­жи­ва­чів Укра­ї­ни ста­но­ви­ти­ме 26—30 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів на рік, однак у роз­ді­лі « енер­ге­ти­чна не­за­ле­жність » у гра­фі « необхідність ім­пор­ту га­зу з РФ для ба­лан­су­ва­н­ня по­пи­ту» пі­сля 2020 ро­ку — одні ну­лі). При цьо­му час­тка єв­ро­пей­ських ком­па­ній у тран­зи­ті га­зу че­рез Укра­ї­ну ста­но­ви­ти­ме по­над 50%, а час­тка іно­зем­них ком­па­ній, які збе­рі­га­ти­муть газ у під­зем­них схо­ви­щах Укра­ї­ни, ся­гне до 20% по­ту­жно­сті цих об’єктів.

■ Ви­кли­ка­ють пев­ний по­див ві­до­мо­сті про те, що ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії на атом­них елект- ро­стан­ці­ях Укра­ї­ни 2020 ро­ку впа­де від 88 мі­льяр­дів кВт год 2015 ро­ку до 85 мі­льяр­дів кВт год, а по­чи­на­ю­чи з 2025 ро­ку зро­ста­ти­ме до 94 мі­льяр­дів кВт год. Мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що йде­ться про ви­ве­де­н­ня з екс­плу­а­та­ції ядер­них бло­ків, які вже від­слу­жи­ли свій строк, і про бу­дів­ни­цтво но­вих АЕС, при­найм­ні про до­бу­до­ву тре­тьо­го і че­твер­то­го бло­ків Хмель­ни­цької стан­ції. Але кон­кре­ти­ки енер­го­стра­те­гія уни­кає.

■ Цьо­го не мо­жна ска­за­ти про пре­зен­та­цію На­са­ли­ка, який ду­же до­кла­дно роз­по­від­ав про пе­ре­о­бла­дна­н­ня бло­ків те­пло­вих еле­ктро­стан­цій з ан­тра­ци­то­вої гру­пи ву­гі­л­ля на га­зо­ву. За йо­го сло­ва­ми, уже сьо­го­дні в те­сто­во­му ре­жи­мі пра­цю­є­дру­гий Змі­їв­ський ко­тло­а­гре­гат, а з 1 сер­пня за­пра­цю­єп’ ятий. Ма­кси­мум до 1 гру­дня га­зо­ве ву­гі­л­ля спа­лю­ва­ти­ме че­твер­тий блок Три­піль­ської ТЕС. Тіль­ки вве­де­н­ня цих трьох бло­ків, на­го­ло­шу­є­мі­ністр, да­є­еко­но­мію ан­тра­ци­ту близь­ко 2,2 міль­йо­на тонн.

■ Насалик по­дя­ку­вав го­ло­ві НАЕК «Енер­го­атом» Юрію Не­да­шків­сько­му за те, що атом­на енер­ге­ти­ка зраз­ка трав­ня 2016 ро­ку і зраз­ка 2017-го — це, за йо­го сло­ва­ми, аб­со­лю­тно рі­зні си­сте­ми що­до без­пе­ки, ре­сур­сно­го за­без­пе­че­н­ня і пер­спе­ктив роз­ви­тку.

■ «Це не тіль­ки то­му, — по­яснив мі­ністр, — і не то­му, що ми ство­ри­ли єди­ний ре­мон­тний май­дан­чик і мо­же­мо про­гно­зу­ва­ти, скіль­ки до 2020 ро­ку бу­де ви­ро­бле­но еле­ктро­енер­гії. І не то­му, що у нас єкон­це­пція роз­ви­тку атом­но­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни, де пе­ред­ба­ча­є­мо, що сво­го ча­су ядер­ний ма­те­рі­ал ви­до­бу­ва­ти­ме­ться тіль­ки в Укра­ї­ні без за­ку­пі­вель в ін­ших кра­ї­нах. Ми ціл­ко­ви­то пе­ре­гля­ну­ли мо­жли­во­сті ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва. Сьо­го­дні «Ве­стін­ха­уз» да­є­нам 40% з мо­жли­ві­стю подаль­шо­го роз­ши­ре­н­ня. Ма­є­мо пра­кти­чно рі­чні за­па­си те­пло­ви­ді­ля­ю­чих збо­рок. І мо­же­мо ствер­джу­ва­ти, що ми ще не пов­ні­стю, але менш за­ле­жні (від РФ), ніж це бу­ло то­рік».

■ Насалик та­кож від­зна­чив про­грес у ство­рен­ні цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва. « Сьо­го­дні на Ка­бмі­ні пов­ні­стю по­го­дже­но про­ект « цьо­го схо­ви­ща » , — до­по­вів мі­ністр, — і вже на­при­кін­ці 2018 ро­ку ми не бу­де­мо за­ле­жни­ми і при­пи­ни­мо пе­ре­ве­зе­н­ня й за­хо­ро­не­н­ня в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Ро­з­гля­да­є­ться мо­жли­вість ви­го- тов­ле­н­ня те­пло­ви­ді­ля­ю­чих збі­рок на за­во­ді, роз­та­шо­ва­но­му на те­ри­то­рії Укра­ї­ни (крім зба­га­че­н­ня)». Однак Не­да­шків­ський на­га­дав, що «Енер­го­атом» брав без­по­се­ре­дню участь у роз­роб­ці енер­го­стра­те­гії, але, на йо­го дум­ку, по­пе­ре­дній ва­рі­ант до­ку­мен­та «від­по­від­ав ба­чен­ню».

■ « Про­те сьо­го­дні нам бу­ло пред­став­ле­но но­вий ва­рі­ант, який не­що­дав­но бу­ло про­де­мон­стро­ва­но на сай­ті Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і з яко­го зни­кли по­ло­же­н­ня з кон­кре­тних про­е­ктів, які на сьо­го­дні пе­ре­бу­ва­ють на тій чи ін­шій ста­дії ре­а­лі­за­ції, — від­зна­чив атом­ник. — Мо­жли­во, в цьо­му єпев­на ло­гі­ка, якщо це сто­су­є­ться май­бу­тніх про­е­ктів, які сьо­го­дні не ви­гля­да­ють до­сить пер­спе­ктив­ни­ми... Але чо­му ра­птом ми так за­со­ро­ми­ли­ся тих рі­шень, які вже пов­ним хо­дом ре­а­лі­зу­ю­ться? Будь-який про­грам­ний до­ку­мент ма­є­ба­зу­ва­ти­ся на уже схва­ле­них рі­ше­н­нях, а якщо во­ни пе­ре­гля­да­ю­ться, то про це слід бу­ло б за­зна­чи­ти».

■ «Якщо йде­ться про атом­ну енер­ге­ти­ку, то слід ро­зу­мі­ти, — про­дов­жу­вав Не­да­шків­ський, — яким чи­ном втра­та вста­нов­ле­них енер­ге­ти­чних по­ту­жно­стей ста­но­ви­ти­ме 11 ГВат, а від­по­віді на за­пи­та­н­ня, чим їх за­мі­сти­ти, в цьо­му ва­рі­ан­ті стра­те­гії не­має. Не­ма­єй чі­ткої по­зи­ції що­до бу­дів­ни­цтва та екс­плу­а­та­ції по­ту­жно­стей у кри­ти­чні ро­ки. Осо­бли­во це вра­жа­єз огля­ду на три­ва­лість бу­дів­ни­цтва. Ці про­е­кти нам по­трі­бно ре­а­лі­зу­ва­ти са­ме в ді­а­па­зо­ні з 25-го до 35-го ро­ку».

Р. S. «Скіль­ки ми отри­ма­ли 2016 ро­ку (ядер­но­го па­ли­ва з Ро­сії)? Вже 55%. Скіль­ки я по­ста­вив зав­да­н­ня па­ну мі­ні­стру ( Іго­рю На­са­ли­ку) в 2017 ро­ці? Вже 45%», — ска­зав учо­ра Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під час ві­зи­ту на Три­піль­ську ТЕС. За сло­ва­ми Пре­зи­ден­та, ди­вер­си­фі­ка­ція дже­рел по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва для АЕС Укра­ї­ни є ва­жли­вою ме­тою для га­ран­ту­ва­н­ня енер­го­без­пе­ки кра­ї­ни.

Ігор НАСАЛИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.