Прем’єр дає старт «лег­про­му»

Вне­сок ці­єї га­лу­зі до укра­їн­ської скар­бни­чки до­да­ної вар­то­сті мо­жна по­дво­ї­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ські мо­дни­ці та мо­дни­ки в очі­ку­ван­ні. Вчо­ра прем’ єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман спро­гно­зу­вав, що укра­їн­ська про­ми­сло­вість, яка ви­пу­ска­є­одяг і взу­т­тя, мо­же зро­би­ти від­чу­тний ри­вок. «Пи­то­ма ва­га лег­кої про­ми­сло­во­сті у ВВП кра­ї­ни тро­хи біль­ше 1%. Але по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня, я ду­маю, та­кий са­мий. Тоб­то мо­жна ді­йти до де­кіль­кох від­со­тків», — ска­зав Грой­сман під час ро­бо­чої по­їзд­ки до Чер­ні­го­ва. «Але я на­го­ло­шую, що ду­же ва­жли­во — це ви­со­ка до­да­на вар­тість » , — ска­зав прем’ єр і до­дав, що ва­жли­вим пи­та­н­ням єта­кож необхідність збіль­ше­н­ня за­ро­бі­тних плат у сфе­рі лег­кої про­ми­сло­во­сті, сти­му­лю­ва­н­ня як екс­пор­ту то­ва­рів, так і збіль­ше­н­ня їх збу­ту на вну­трі­шньо­му рин­ку кра­ї­ни. Див­но, що при цьо­му прем’єр за­був зга­да­ти про якість ві­тчи­зня­них то­ва­рів, що єо­дним із чин­ни­ків зро­ста­н­ня їх про­да­жу як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і за кор­до­ном.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.