Спо­тво­ре­ний си­лу­ет Лав­ри

Екс­пер­ти ви­яви­ли но­ві об’єкти на те­ри­то­рії пам’ятки ЮНЕСКО. У Мін­куль­ті про си­ту­а­цію зна­ють і шу­ка­ють ком­про­міс із цер­квою

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го Ки­є­во-Пе­чер­сько­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка екс­пер­ти ви­яви­ли три но­ві спо­ру­ди, які не на­ле­жать до ком­пле­ксу пам’ятки. Їх бу­ду­ють з ну­ля чи пе­ре­бу­до­ву­ють на осно­ві ста­рих при­мі­щень на за­мов­ле­н­ня Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, яка пра­вить бо­го­слу­жі­н­ня у хра­мах Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. На жаль, крім ре­лі­гій­но­го життя, цер­ква ве­де актив­ну бу­ді­вель­ну ді­яль­ність на те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка, до­бу­до­ву­є­го­тель­ні при­мі­ще­н­ня для па­лом­ни­ків, по­ме­шка­н­ня для чен­ців, цер­ков­ні крам­ни­чки і на­віть пе­ре­бу­до­ву­єв­ві­зні во­ро­та, які єпам’яткою ХVIII сто­лі­т­тя (на цій про­бле­мі «День» акцен­ту­вав ува­гу в ма­те­рі­а­лі «Як за­хи­сти­ти Лав­ру від... цер­кви?» у № 62-63 за 8—9 кві­тня 2016 ро­ку). Адмі­ні­стра­ція за­по­від­ни­ка мов­чки за цим спо­сте­рі­гає, а в ра­зі по­яви пре­тен­зій екс­пер­тів по­ка­зу­є­до­ку­мент, що всі пе­ре­бу­до­ви, на­дбу­до­ви та ка­пі­таль­ні бу­дів­ни­цтва — це всьо­го ли­ше ре­кон­стру­кція утра­че­них при­мі­щень, до то­го ж, по­го­дже­на з Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри.

РЕ­КОН­СТРУ­КЦІЯ ЯК ШИРМА

На пер­ший по­гляд, до зов­ні­шньо­го ви­гля­ду со­бо­рів та ін­ших цер­ков­них при­мі­щень на йо­го те­ри­то­рії не­має жо­дних пре­тен­зій, ви­гля­дає все ви­шу­ка­но, охай­но та есте­ти­чно. А от кор­пу­си, які на­ле­жать за­по­від­ни­ку, по­тре­бу­ють ре­мон­тів. Бю­дже­тних гро­шей для цьо­го бра­кує. Як за­зна­чи­ла член ко­ле­гії Го­лов­ної ра­ди Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Іри­на НІКІФОРОВА, мо­жли­во, че­рез те, що цер­ква до­гля­дає за те­ри­то­рі­єю, зокре­ма, за­йма­є­ться бла­го­устро­єм, ке­рів­ни­цтво Ки­є­во­Пе­чер­сько­го за­по­від­ни­ка не хо­че сва­ри­ти­ся з на­сто­я­те­лем Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. Та­кий со­бі обмін — зго­да на будь-які пе­ре­тво­ре­н­ня на те­ри­то­рії пам’ятки ЮНЕСКО за ра­ху­нок пев­них пре­фе­рен­цій. Це ли­ше здо­гад­ки гро­мад­ських акти­ві­стів. Та є ре­аль­ні фа­кти, які не­що­дав­но за­фі­ксу­ва­ли фа­хів­ці Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри, про­вів­ши на те ри­то рії Лав ри своє­рід не ви їзне за­сі дан ня.

«На цьо­му ви­їзно­му за­сі­дан­ні бу­ли при­су­тні пред­став­ни­ки за­по­від­ни­ка. За­зна­чу, що ро­бо­чу гру­пу УТОПІК для ви­вче­н­ня си­ту­а­ції в за­по­від­ни­ку бу­ло ство­ре­но ще рік то­му, але її ро­бо­та весь час бло­ку­ва­ла­ся, — про­дов­жи­ла Іри­на Нікіфорова. — У за­по­від­ни­ку ка­жуть, що но­ве бу­дів­ни­цтво не ве­де­ться, про це во­ни пи­шуть і в ЮНЕСКО, і за­яв­ля­ють на се­сі­ях Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни, що це все ре­кон­стру­кція утра­че­них при­мі­щень, а но­ві об’єкти бу­ду­ю­ться для то­го, щоб за­по­біг­ти зсу­ву ґрун­тів. Усі до­зво­ли во­ни отри­му­ва­ли ще до ча­сів Єв­ро­май­да­ну в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри. Ко­ле­гія УТОПІК про­си­ла по­ка­за­ти до­ку­мен­ти, що ці бу­дів­ни­цтва дій­сно за­кон­ні, але під рі­зни­ми при­во­да­ми нам від­мов­ля­ють».

«ЦЕ ЗНИЩЕННЯ ПАМ’ЯТКИ»

« Ми ви яви ли, що на міс ці ко лиш ньо го ово­че­схо­ви­ща ви­ро­сла чо­ти­ри­по­вер­хо­ва спо­ру да з гос т ро кін це вим да хом та ще й з під - зем ним в’ їз дом, — про дов жи ла екс перт. — Під сті­ною Лав­ри, а це бу­фер­на зо­на, де ра­ні­ше сто­я­ли бу­ді­вель­ні ва­гон­чи­ки, бу­ду­є­ться ка пі таль на спо ру да, за раз за ли ті фун да - мен­ти, і це то­чно не від­нов­ле­н­ня утра­че­них при­мі­щень. Але най­біль­ше ме­не обу­ри­ло, що на бу дин ку ко лиш ньої ін фек цій ної лі кар ні по­ста­ви­ли ку­пол, ви­со­кий та гро­мі­зд­кий, це змі­на па­ра­ме­трів і вза­га­лі знищення пам’ятки. Адже лі­кар­ню збу­ду­ва­ли на по­ча­тку ХІХ сто­лі­т­тя, во­на на­ле­жить до дер­жав­но­го ре­є­стру пам’яток. І що най­жа­хли­ві­ше, це змі­на зов­ні­шньо­го ви­гля­ду свя­ти­ні. Си­лу­ет Лав­ри і так спо­тво­ре­ний!»

Іри­на Нікіфорова на­го­ло­шує, що ко­ли Центр все­сві­тньої спад­щи­ни вклю­чав Ки­є­во­Пе­чер­ську лав­ру ра­зом із На­ціо­наль­ним за­по­від­ни­ком «Со­фія Ки­їв­ська» до спи­ску пам’яток, які пе­ре­бу­ва­ють під охо­ро­ною ЮНЕСКО, свя­ти­ня на ки­їв­ських па­гор­бах ма­ла зов­сім ін­ший ви­гляд, аніж за­раз. Не бу­ло та­кої кіль­ко­сті го­те­лів, крам­ни­чок та ін­ших го­спо­дар­ських спо­руд. Якщо цер­ква по­тре­бує роз­ши­ре­н­ня, то всі кро­ки, пов’яза­ні з бу­дів­ни­цтвом, пе­ре­бу­до­вою чи ре­кон­стру­кці­єю, слід по­го­джу­ва­ти в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри та ЮНЕСКО.

«Якщо не­об­хі­дно здій­сни­ти якусь ре­конст рук цію, хо ча пе ре бу до ву ово чес хо ви ща у чо ти ри по вер хів ку важ ко нею на зва ти, то слід по­да­ти всі про­е­кти і до­ку­мен­ти на по­го­дже­н­ня в ЮНЕСКО, як цьо­го ви­ма­гає між­на­ро­дне за­ко­но­дав­ство. Якщо во­ни до­зво­лять і не по­ба­чать за­гро­зи для пам’ятки, то мо­жна це ро­би­ти. Але не мо­жна по­ру­шу­ва­ти про­це­ду­ру, по­трі­бно ді­я­ти за за­ко ном. А тут ви­хо­дить, що ро­блять все, що хо­чуть», — до­да­ла Іри­на Нікіфорова.

ЩОБ ПОЧУЛА ЦЕР­КВА

На­ра­зі екс­пер­ти УТОПІК го­ту­ють звер­не­н­ня до Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, щоб звер­ну­ли ува­гу на но­ві об’єкти на те­ри­то­рії Лав­ри. Як за­пев­нив «День» Оле­ксандр ЄПІФАНОВ, на­чаль­ник управ­лі­н­ня охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, у ві­дом­стві пиль­но сте­жать за всі­ма но­ви­ми об’єкта­ми в за­по­від­ни­ку.

«Ми зав­жди ре­а­гу­є­мо на по­яву та­ких то­чко­вих об’єктів, — по­яснив чи­нов­ник. — На­справ ді ця проб ле ма ви рі шу єть ся — я вва - жаю, що во на ви ник ла че рез те, що не має діа­ло­гу з цер­квою. Але ко­ли ми по­ча­ли го­во­ри ти з пред с тав ни ка ми Ки є во- Пе черсь кої лав­ри, от, на­при­клад, з при­во­ду остан­ньо­го об’єкта, де йде­ться про укрі­пле­н­ня схи­лу, то во ни пов ніс тю роз ро би ли про ект під пір ної сті ни і прой ш ли всі по год жен ня. Ін­ша річ, що існує зло­чин­ний до­ку­мент, План ор­га­ні­за ції те ри то рії, який бу ло по год же но ра ні - ше, але, на жаль, до ньо­го не вно­ся­ться ко­ре­гу­ва­н­ня. Змі­ни до Пла­ну ор­га­ні­за­ції те­ри­то­рії по­ви­нен іні­ці­ю­ва­ти за­по­від­ник. Оскіль­ки цьо­го не від­бу­ва­є­ться, цер­ква, мо­жли­во, вважає, що мо­жна ру­ха­ти­ся за цим до­ку­мен­том. Слід ро­зу­мі­ти, що в цер­кви є своє жит - тя, їм тре­ба роз­мі­щу­ва­ти десь па­лом­ни­ків, а ті, хто опі­ку­є­ться пам’ятка­ми, має про­сто до них до­но­си­ти не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, що ми й на­ма­га­є­мо­ся ро­би­ти. Мо­жли­во, за­по­від­ник у цьо му на пря мі тро хи не до пра цьо вує, але на­справ­ді цер­ква чує. До при­кла­ду, в бу­фер­ній зо­ні пла­ну­ють зро­би­ти тим­ча­со­ву спо­ру­ду для роз мі щен ня па лом ни ків, ми об го во - ри­ли з ни­ми всю ета­пність дій, по­ясни­ли, як тре­ба під­го­ту­ва­ти ма­те­рі­а­ли для ЮНЕСКО, і цер­ква по­го­ди­лась ді­я­ти від­по­від­но до на­шої по­кро­ко­вої ін­стру­кції».

ЕКСПЕРТНЕ НЕПОРОЗУМІННЯ

УТОПІК уже не впер­ше зви­ну­ва­чує за­по­від ник у мов чаз но му по ту ран ні прим хам цер­кви. У бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку пам’ятко­охо­рон­не то­ва­ри­ство опри­лю­дни­ло по­ста­но­ву ко­ле­гії «Про не­за­кон­не бу­дів­ни­цтво на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го Ки­є­во-Пе­чер­сько­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка». В адмі­ні­стра­ції за­кла­ду на­то­мість під­го­ту­ва­ли від­кри­тий лист, у яко­му пе­ре­ко­ну­ва­ли, що «все бу­дів ниц т во, яке здій сню ва ло ся остан ні ро ки на те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка, бу­ло спро­е­кто­ва­не й по­го­дже­не від­по­від­но до ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства». І зві­сно ж, про будь-які змі­ни в за­по­від­ни­ку ін­фор­му­ють ЮНЕСКО.

До ре чі, на вес ні Ки їв від ві ду ва ла спе ці - аль на мо ні то рин го ва мі сія Цен т ру все світ - ньої спад­щи­ни, щоб по­ба­чи­ти стан Лав­ри та Со­фії на вла­сні очі. У Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри на­ра­зі опра­цьо­ву­ють отри­ма­ну від екс­пер­тів від по відь. Усіх по дро биць по ки що не роз - кри­ва­ють, та як ста­ло ві­до­мо гро­мад­ськи­ми ак ти віс там, які теж зу стрі ча ли ся з між на - род ни ми фа хів ця ми, у зві ті за зна че но, що жо­дної за­гро­зи для Лав­ри че­рез за­бу­до­ву бу­фер­них зон і те­ри то­рії свя­ти­ні не ви­яв­ле­но! Чес но ка жу чи, та ка по зи ція нас то ро жує, втім, для по чат ку до че ка є мось офі цій но го пред­став­ле­н­ня зві­ту ЮНЕСКО.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.