Гро­ма­ди ка­жуть «ні»

Чи вра­хує уряд ре­зуль­та­ти слу­хань що­до під­ви­ще­н­ня рів­ня Оле­ксан­дрів­сько­го во­до­схо­ви­ща, що на Ми­ко­ла­їв­щи­ні?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

На Ми­ко­ла­їв­щи­ні зі­ткну­ли­ся ін­те­ре­си еко­ло­гів та енер­ге­ти­ків. Іде­ться про пла­но­ва­не Южно-Укра­їн­ською АЕС під­ви­ще­н­ня рів­ня во­до­схо­ви­ща Оле­ксан­дрів­ської ГЕС, що вхо­дить до скла­ду її гі­дро­те­хні­чних об’єктів. По­зи­ція атом­ни­ків ви­слов­ле­на на офі­цій­но­му сай­ті під­при­єм­ства. Зокре­ма, під час одно­го з кру­глих сто­лів на­чаль­ник управ­лі­н­ня ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва Южно- Укра­їн­сько­го енер­го­ком­пле­ксу Пав­ло Ві­рич пе­ре­ко­ну­вав: « Про­е­ктом за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва Та­шли­цької ГАЕС пе­ред­ба­че­но два ва­рі­ан­ти на­пов­не­н­ня Оле­ксан­дрів­сько­го во­до­схо­ви­ща. Пер­ший з по­зна­чкою рів­ня 16,9 м, що за­без­пе­чу­є­ро­бо­ту Та­шли­цької ГАЕС, та дру­гий — з по­зна­чкою 20,7 м, який на­дасть мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­ри­сний об’єм во­до­схо­ви­ща для во­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті. За цих умов йо­го ко­ри­сна єм­ність збіль­ши­ться до 72,6 млн м3, май­же дві тре­ти­ни з яких, а са­ме 46,10 млн м3, при­зна­ча­ти­ме­ться для во­до­го­спо­дар­ських по­треб ре­гіо­ну, зокре­ма для за­без­пе­че­н­ня са­ні­тар­но- еко­ло­гі­чних по­пу­сків у ма­ло­во­дні ро­ки » ( http:// www. sunpp. mk. ua). Тоб­то це дасть не ли­ше еко­но­мі­чний, а й еко­ло­гі­чний по­зи­тив­ний ефект. Тим ча­сом в еко­ло­гів та пред­став­ни­ків гро­мад ін­ша дум­ка. Ни­ні у на­се­ле­них пун­ктах, при­ле­глих до во­до­схо­ви­ща, про­во­дя­ться гро­мад­ські слу­ха­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня, і, як роз­по­ві­ла «Дню» ко­ор­ди­на­тор з пи­тань ро­бо­ти з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Та­ма­ра ХАРЧИЛАВА, уже на чо­ти­рьох та­ких зу­стрі­чах жи­те­лі ви­сло­ви­ли свою не­зго­ду з пла­на­ми АЕС. Остан­ній при­клад — мі­сто Пер­во­майськ, де лю­ди са­мі ор­га­ні­зу­ва­ли слу­ха­н­ня, за­про­си­ли на них еко­ло­гів та енер­ге­ти­ків, одно­го­ло­сно про­го­ло­су­ва­ли «про­ти» і звер­ну­ли­ся до мі­ських де­пу­та­тів з про­по­зи­ці­єю ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про не­по­го­дже­н­ня від­по­від­но­го про­е­кту.

■ Ек­спер­тка ка­же, що, на жаль, під час та­ких слу­хань пред­став­ни­ки атом­ної стан­ції го­во­рять про про­ект як уже ви­рі­ше­не пи­та­н­ня, чим, зві­сно, де­мо­ти­ву­ють гро­ма­дян. «Зві­сно, всі ці до­ку­мен­таль­но оформ­ле­ні не­зго­ди гро­мад по­ї­ха­ли до Ки­є­ва. Як бу­де уряд на них ре­а­гу­ва­ти, важ­ко ска­за­ти, — го­во­рить еко­лог. — Для ме­не осо­би­сто як для фа­хів­ця ва­жли­вий сам факт ви­яв­ле­н­ня гро­ма­дою сво­єї не­зго­ди. Це ж не пер­ше під­ви­ще­н­ня рів­ня. До то­го всі ці гро­мад­ські слу­ха­н­ня про­хо­ди­ли ду­же швид­ко і фор­маль­но, і зав­жди гро­ма­да бу­ла «за». Чо­му? Їм обі­ця­ли ду­же ба­га­то що­до ви­рі­ше­н­ня ін­фра­стру­ктур­них про­блем — бу­ду­ва­ти і мо­сти, і до­ро­ги, і лі­кар­ні... І ось пі­сля двох та­ких під­ви­щень гро­ма­ди по­ба­чи­ли, що ці обі­цян­ки не ви­ко­ну­ю­ться. А крім то­го, по фа­кту, Пів­ден­ний Буг пе­ре­тво­рю­є­ться на бо­ло­то, ви­ни­кли про­бле­ми з во­дою, зни­кла ри­ба. Зві­сно, пря­мих до­ка­зів не­має, але гро­ма­ди по­ба­чи­ли збіг: все це від­бу­ло­ся за ро­ки пі­сля під­ви­щень рів­ня. То­му вже до цих гро­мад­ських слу­хань во­ни при­йшли з силь­ним не­га­ти­вом і на но­ві обі­цян­ки (що, як зав­жди, да­ю­ться не у ви­гля­ді яко­гось юри­ди­чно­го до­го­во­ру, а про­сто на сло­вах) кри­ча­ли у від­по­відь: «По­вер­ніть нам на­шу рі­чку!».

■ Які мо­жуть бу­ти подаль­ші кро­ки? Та­ма­ра Харчилава роз­по­від­ає, що за­раз ви­ник по­ту­жний рух еко­ло­гів і про­сто не­бай­ду­жих ме­шкан­ців у Ми­ко­ла­є­ві. «Во­ни теж вва­жа­ють, що ма­ють від­но­ше­н­ня до цьо­го про­е­кту, і їхня дум­ка ма­є­бу­ти за­пи­та­на, то­му ви­ма­га­ють про­ве­де­н­ня гро­мад­ських слу­хань у їхньо­му мі­сті», — роз­по­від­а­єекс­перт. А крім то­го, і це ду­же ва­жли­во, під час вті­ле­н­ня про­е­кту під­то­плен­ню під­ля­га­ють пам’ятні істо­ри­чні мі­сця, які ма­ють ста­тус на­ціо­наль­ної пам’ятки, як-от ко­за­цька па­лан­ка «Гард». «Ми весь час на­по­ля­га­ли і звер­та­ли­ся до «Енер­го­ато­му», до ЮУАЕС, щоб бу­ли про­ве­де­ні за­галь­но­на­ціо­наль­ні гро­мад­ські слу­ха­н­ня. Оскіль­ки бу­де зни­ще­но пам’ятку на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, на­ші на­ціо­наль­ні ба­гат­ства. По­ки нам не вда­ло­ся в цьо­му на­прям­ку отри­ма­ти ре­зуль­та­ти», — не­ве­се­ло під­су­мо­ву­є­Та­ма­ра Харчилава.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.