Ме­ди­ци­на май­бу­тньо­го – уже в Укра­ї­ні

Клі­ні­ка Спі­жен­ко роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту як он­ко­ло­гі­чний центр пов­но­го ци­клу в день на­ро­дже­н­ня її за­снов­ни­ка

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА

Ака­де­мік Юрій Спі­жен­ко — зна­ко­ва по­стать у роз­ви­тку укра­їн­ської ме­ди­ци­ни. Ра­зом із ко­ле­га­ми він ря­ту­вав життя по­стра­жда­лих від ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС, пі­зні­ше став пер­шим мі­ні­стром охо­ро­ни здо­ров’я не­за­ле­жної Укра­ї­ни, який за­клав під­ґрун­тя на­ціо­наль­ної си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, «ре­а­ні­му­вав» фар­ма­цев­ти­чну га­лузь. Як один із про­від­них ві­тчи­зня­них фа­хів­ців, він був ака­де­мі­ком-фун­да­то­ром На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук Укра­ї­ни.

2009 ро­ку Юрій Спі­жен­ко від­крив ін­но­ва­цій­ну клі­ні­ку — он­ко­ло­гі­чний центр ра­діо­хі­рур­гії «Кі­бе­рНі­жУкра­ї­на», пер­ший у Схі­дній Єв­ро­пі. За ві­сім ро­ків він пе­ре­тво­рив­ся на один із най­біль­ших при­ва­тних он­ко­ло­гі­чних клі­нік у Єв­ро­пі. По­над 55 ти­сяч па­ці­єн­тів із 32 кра­їн сві­ту отри­ма­ли тут ме­ди­чну до­по­мо­гу. За­раз Клі­ні­ка Спі­жен­ко має мо­жли­вість на­да­ти па­ці­єн­там усі ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня он­ко­ло­гії в сті­нах одно­го за­кла­ду, по­чи­на­ю­чи від кон­си­лі­ум­но­го під­хо­ду до ком­бі­на­ції всіх ви­дів лі­ку­ва­н­ня.

Подаль­ша роз­бу­до­ва та нев­пин­ний роз­ви­ток ме­ди­чно­го за­кла­ду — за­слу­га рі­дних Юрія Спі­жен­ка. До­чка Юрія Про­ко­по­ви­ча — На­та­лія та її чо­ло­вік Олег ре­тель­но ви­вча­ють до­свід най­ав­то­ри­те­тні­ших за­кор­дон­них ко­лег, від­би­ра­ю­чи най­про­гре­сив­ні­ші і най­ефе­ктив­ні­ші рі­ше­н­ня для сво­єї клі­ні­ки, спів­пра­цю­ють з кра­щи­ми фа­хів­ця­ми, не за­бу­ва­ють про на­у­ко­ву та осві­тню скла­до­ву.

У ЗОНУ КОМФОРТУ

На­та­лія Спі­жен­ко пе­ре­ко­на­на, що за­по­ру­ка які­сно­го лі­ку­ва­н­ня — най­су­ча­сні­ше ме­ди­чне обла­дна­н­ня та осві­че­ні лі­ка­рі. «Па­ці­єн­ту ва­жли­во при­йти в ме­ди­чний за­клад і від­чу­ти на­ле­жну ува­гу з бо­ку ме­ди­чно­го пер­со­на­лу, а на вар­ті йо­го здо­ров’я стоїть но­ві­тнє ро­бо­ти­зо­ва­не ме­ди­чне обла­дна­н­ня. Все це мо­же на­да­ти один он­ко­ло­гі­чний центр — Клі­ні­ка Спі­жен­ко. Ми ма­є­мо во­сьми­рі­чний до­свід лі­ку­ва­н­ня іно­зем­них па­ці­єн­тів із 32 кра­їн сві­ту», — на­го­ло­шує во­на. Крім то­го, для успі­шно­го роз­ви­тку клі­ні­ки фа­хів­ці, які тут пра­цю­ють, ма­ють від­чу­ва­ти па­ці­єн­тів, ці­ка­ви­ти­ся їхні­ми по­тре­ба­ми, про­по­ну­ва­ти їм рі­зні ва­рі­ан­ти лі­ку­ва­н­ня й об­слу­го­ву­ва­ти на най­ви­що­му рів­ні. Тож ко­ле­ктив тут при­ді­ляє ма­кси­мум ува­ги ко­жно­му па­ці­єн­то­ві, на­ма­га­ю­чись ото­чи­ти йо­го тур­бо­тою і за­ти­шком, що, на жаль, нев­ла­сти­ве ти­по­вим лі­кар­ням.

Будь-який ме­ди­чний за­клад для па­ці­єн­та по­чи­на­є­ться з хо­лу, ку­ди він по­тра­пляє пе­ред пер­шою кон­суль­та­ці­єю. Клі­ні­ка Спі­жен­ко зу­стрі­чає сво­їх па­ці­єн­тів спо­кій­ною та до­бро­зи­чли­вою атмо­сфе­рою. Сті­ни по­фар­бо­ва­ні у па­стель­ні то­ни, ди­ва­ни ши­ро­кі і зру­чні, пер­со­нал вві­чли­вий та ко­ре­ктний. Тут мо­жна на­віть ви­пи­ти улю­бле­ної ка­ви, че­ка­ю­чи на при­йом у лі­ка­ря.

За­хво­рю­ва­н­ня в клі­ні­ці ді­а­гно­сту­ють ма­кси­маль­но швид­ко й то­чно. Зав­дя­ки пов­но­му ді­а­гно­сти­чно­му ком­пле­ксу та вла­сній ла­бо­ра­то­рії мо­жна об­сте­жи­ти все ті­ло від го­ло­ви до п’ят із то­чні­стю до 1 мм. Ра­ко­ві клі­ти­ни й ме­та­ста­зи тут ви­яв­ля­ють на будь-якій гли­би­ні.

НІЖ, ЩО НЕ РІЖЕ

Сер­це клі­ні­ки — ро­бо­ти­зо­ва­на уста­нов­ка Кі­бе­рНіж — роз­та­шо­ва­на в спе­ці­аль­но­му бун­ке­рі з тов­сти­ми сті­на­ми. Він при­зна­че­ний для опе­ру­ва­н­ня тих пу­хлин, які не мо­же ви­да­ли­ти лю­ди­на-хі­рург. Зав­дя­ки Кі­бе­рНо­же­ві лі­ка­рі опе­ру­ють лю­дей з пу­хли­на­ми в оці, язи­ку, гор­та­ні, нир­ках і збе­рі­га­ють фун­кціо­наль­ність ор­га­нів. Ра­ні­ше та­кі па­ці­єн­ти бу­ли при­ре­че­ні на втра­ту ор­га­на або трав­ма­ти­чну опе­ра­цію.

Олег Спі­жен­ко зга­дує, що ві­сім ро­ків то­му ми роз­по­чи­на­ли з ра­діо­хі­рур­гії Кі­бе­рНіж, який, зві­сно, сам по со­бі є уні­каль­ним ме­то­дом лі­ку­ва­н­ня, що на­дає мо­жли­вість про­ве­сти опе­ра­ції, які до то­го бу­ли за ме­жею ре­аль­но­сті, та все одно, в рід­кі­сних ви­пад­ках, до­во­ди­лось із су­мом від­мов­ля­ти в лі­ку­ван­ні. Але з по­явою в на­шій лі­кар­ні но- ві­тніх лі­ку­валь­них кор­пу­сів і за­пу­ском від­ді­лень хі­рур­гії, пер­со­на­лі­зо­ва­ної хі­міо­те­ра­пії, ви­со­ко­до­зної про­ме­не­вої те­ра­пії ми впев­не­ні, що змо­же­мо га­ран­ту­ва­ти па­ці­єн­то­ві ви­со­кий єв­ро­пей­ський рі­вень на­да­н­ня он­ко­ло­гі­чної до­по­мо­ги.

Ве­ли­ку ува­гу при­ді­ли­ли ство­рен­ню від­ді­ле­н­ня хі­міо­те­ра­пії, де лі­ку­ва­н­ня має бу­ти осо­бли­во пер­со­на­лі­зо­ва­ним, ад же лі карсь кі за со­би з від по­від­ни ми ді­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми під­би­ра­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­но до особливості ро­сту та скла­ду пу­хли­ни. То­му лі­ку­валь­на за- ла хі­міо­те­ра­пев­ти­чно­го від­ді­ле­н­ня роз­ді­ле­на на не­ве­ли­чкі окре­мі ком­фор­тні зо­ни, тож ко­жен із па­ці­єн­тів від­чу­ває се­бе в цен­трі ува­ги. У сво­їх ні­шах во­ни про­во­дять від трьох до п’яти го­дин, си­дя­чи у ве­ли­ко­му зру­чно­му крі­слі та при­йма­ю­чи кра­пель­ни­ці, що ре­гу­лю- ються спе­ці­аль­ним ав­то­ма­ти­зо­ва­ним апа­ра­том. Де­хто си­дить зі смар­тфо­на­ми в ру­ках — тут є ро­зе­тки для підза­ряд­ки та Wi-Fi. Де­хто усмі­ха­є­ться рі­дній лю­ди­ні, яка си­дить по­руч на не­ве­ли­чкій ку­ше­тці, та слу­хає її роз­по­віді. Ця за­ла ден­но­го ста­ціо­на­ру — про­ект 2017 ро­ку, ана­ло­гів яко­му май­же не­має. Крім цьо­го, в клі­ні­ці є па­ла­ти рі­зно­го кла­су — з одним чи кіль­ко­ма кой­ко-мі­сця­ми.

Від­ді­ле­н­ня про­ме­не­вої те­ра­пії та ра­діо­хі­рур­гії є най­біль­шим та най­су­ча­сні­шим у Схі­дній Єв­ро­пі, він скла­да­є­ться з трьох бун­ке­рів. Усе ке­ру­ва­н­ня бун ке ра ми здій с ню єть ся із комп’юте­ри­зо­ва­них пуль­то­вих, за яки­ми по­стій­но ве­де­ться від­да­ле­ний мо­ні­то­ринг із США та Ве­ли­ко­бри­та­нії. Всі пла­ни лі­ку­ва­н­ня оци­фро­ва­ні і про­хо­дять де­таль­ний кон­си­лі­ум­ний кон­троль. У біль­шо­сті ви­пад­ків одно­му па­ці­єн­то­ві одно­ча­сно про­во­дять лі­ку­ва­н­ня пу­хлин, роз­та­шо­ва­них у рі­зних жит­тє­во ва­жли­вих ор­га­нах, а все зав­дя­ки ро­бо­ти­зо­ва­но­му обла­днан­ню.

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків бу­ло збу­до­ва­но та­кож Центр ін­но­ва­цій­ної хі­рур­гії, який уком­пле­кту­ва­ли за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. Ще один бун­кер че­кає на на­сту­пну ін­но­ва­цію в он­ко­ло­гі­чній сфе­рі, яка змо­же до­пов­ни­ти ар­се­нал клі­ні­ки.

ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙ­БУ­ТНЄ

На п’ято­му по­вер­сі цен­траль­ної бу­дів­лі клі­ні­ки роз­та­шо­ва­на кон­фе­ренц-за­ла. Тут про­хо­дять шко­ли мо­ло­дих он­ко­ло­гів, ра­діо­ло­гів, рент­ге­но­ло­гів, зу­стрі­чі ме­ди­чних фі­зи­ків та ін­ших фа­хів­ців, до­ти­чних до лі­ку­ва­н­ня ра­ку. На ба­зі клі­ні­ки ді­ють п’ять на­у­ко­вих ка­федр пі­сля­ди­плом­ної ме­ди­чної осві­ти. Сту­ден­ти й мо­ло­ді пра­кти­ки із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни зна­йом­ля­ться з ін­но­ва­цій­ни­ми під­хо­да­ми в лі­ку­ван­ні ра­ку і без­ко­штов­но вдо­ско­на­лю­ють тут свою май­стер­ність. На­та­лія Спі­жен­ко ка­же, що та­ким чи­ном ко­ле­ктив клі­ні­ки хо­че до­по­мог­ти мо­ло­дим фа­хів­цям до­сяг­ти ви­со­ко­го про­фе­сій­но­го рів­ня й по­чу­ва­ти­ся впев­не­но під час спів­пра­ці із за­кор­дон­ни­ми ко­ле­га­ми.

Ви­ня­тко­ву роль Клі­ні­ки Спі­жен­ко у роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної ме­ди­ци­ни від­зна­ча­ють ба­га­то фа­хів­ців. «Не­що­дав­но я здій­снив не­ве­ли­ке тур­не за­кор­дон­ни­ми клі­ні­ка­ми. Ті­шу­ся, що ба­чу в Клі­ні­ці Спі­жен­ко те най­кра­ще, що пра­цює в усьо­му сві­ті, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми пре­зи­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук Ві­та­лій ЦИМБАЛЮК. — Ця клі­ні­ка за­ро­би­ла свій ав­то­ри­тет, має ве­ли­кі пер­спе­кти­ви і вже здій­снює кро­ки у май­бу­тнє укра­їн­ської ме­ди­ци­ни. Крім то­го, її мо­жна на­зва­ти пам’ятни­ком Юрі­є­ві Спі­жен­ку, ко­трий був одним із ор­га­ні­за­то­рів укра­їн­ської сфе­ри охо­ро­ни здо­ров’я».

Для ре­кто­ра На­ціо­наль­ної ме­ди­чної ака­де­мії пі­сля­ди­плом­ної осві­ти ім. П. Шу­пи­ка Юрія ВОРОНЕНКА Клі­ні­ка Спі­жен­ко є уосо­бле­н­ням «ме­ди­чної Трій­ці» — по­єд­на­н­ня пра­кти­ки, на­у­ки та осві­ти. «Ми ба­га­то чу­є­мо про не­до­ско­на­лість та мен­шо­вар­тість на­шої ме­ди­ци­ни, орі­єн­ту­є­мо­ся на за­хі­дні стан­дар­ти, — за­ува­жив він. — Але по­ди­ві­ться, ось пе­ред на­ми — при­клад то­го, на що зда­тні на­ші лі­ка­рі! У нас вчи­ться Єв­ро­па, і тут ми та­кож на­вча­є­мо на­ших лі­ка­рів бу­ду­ва­ти май­бу­тнє всі­єї дер­жа­ви».

Го­ло­ва Ки­їв­ської обла­сної держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Гор­ган та­кож на­го­ло­шує на ве­ли­че­зній ро­лі, яку клі­ні­ка ві­ді­грає у фор­му­ван­ні імі­джу обла­сті та Укра­ї­ни в ці­ло­му. Під час уро­чи­сто­стей він та­кож за­пев­нив, що усі­ля­ко спри­я­ти­ме клі­ні­ці у вза­є­мо­дії з дер­жав­ни­ми слу­жба­ми.

На­та­лія Спі­жен­ко роз­по­від­ає, що на­сту­пним ета­пом роз­ви­тку мо­же бу­ти ство­ре­н­ня від­ді­ле­н­ня для пе­ре­сад­ки кіс­тко­во­го моз­ку. Сьо­го­дні укра­їн­ці ви­му­ше­ні ро­би­ти та­кі опе­ра­ції за кор­до­ном, але змен­ши­ти ви­тра­ти їхніх сил та гро­шей, за­пу­стив­ши цей про­цес в Укра­ї­ні, ціл­ком ре­аль­но. «Якщо є па­трі­о­ти­чний дух і ба­жа­н­ня це зро­би­ти — не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го», — впев­не­но ка­же вла­сни­ця клі­ні­ки. З огля­ду на те, що про­фе­сіо­на­лізм — спіль­на ро­до­ва ри­са Спі­жен­ків, ця впев­не­ність все­ляє опти­мізм.

На­та­лію та Оле­га Спі­жен­ків всі­ля­ко під­три­му­ють ін­ші чле­ни ро­ди­ни, зокре­ма Фе­о­до­сія Пан­фи­лів­на — ма­тір Юрія Спі­жен­ка. Їй не­що­дав­но ви­пов­нив­ся 91 рік, але во­на й ни­ні ці­ка­ви­ться спра­ва­ми клі­ні­ки та до­по­ма­гає сво­їм ону­кам

Уро­чи­сте ого­ло­ше­н­ня про но­вий ста­тус за­кла­ду зі­бра­ло чи­слен­них дру­зів і пар­тне­рів клі­ні­ки, які ду­же ви­со­ко оці­ню­ють її рі­вень

Ака­де­мік Юрій Спі­жен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.