«Му­зи­ка віль­них лю­дей»

Під та­кою на­звою під сті­на­ми Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ від­бу­де­ться джа­зо­вий OPEN AIR

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Уна­шій сто­ли­ці Ми­хай­лів­ська пло­ща ча­сто стає ім­про­ві­зо­ва­ним кон­цер­тним май­дан­чи­ком. 14 черв­ня атрі­ум МЗС Укра­ї­ни, який має уні­каль­ні аку­сти­чні вла­сти­во­сті, пе­ре­тво­ри­ться на джа­зо­ву сце­ну. Са­ме там уже втре­тє від­бу­де­ться «МЗС OPEN AIR» — ве­чір «Му­зи­ка віль­них лю­дей». За­хід ор­га­ні­зо­ва­ний спіль­но з Koktebel Jazz Festival (це фо­рум пі­сля ане­ксії Кри­му згор­нув свою ді­яль­ність на пів­остро­ві і пе­ре­ніс ло­ка­цію до Чор­но­мор­ську Оде­ської обл..) . Як під­кре­слю­ють ор­га­ні­за­то­ри акції, «кон­церт є сим­во­лом со­лі­дар­но­сті та під­трим­ки тих, хто ви­сту­пає про­ти ро­сій­ської оку­па­ції Кри­му.

Ми ду­же спо­ді­ва­є­мось, що нам вда­сться збе­рег­ти ту атмо­сфе­ру сво­бо­ди й ща­стя, яка па­ну­ва­ла на джа­зо­вих фе­сти­ва­лях у Ко­кте­бе­лі. Са­ме цю атмо­сфе­ру, 14 черв­ня бу­дуть ство­рю­ва­ти під час оу­пен ей­ру три му­зи­чні ко­ле­кти­ви, які у рі­зні ча­си бу­ли уча­сни­ка­ми фе­сти­ва­лю. Три гур­ти, з аб­со­лю­тно рі­зною укра­їн­ською му­зи­кою».

Роз­по­чне про­гра­му один з най­ві­до­мі­ших укра­їн­ських джа­зме­нів, про­дю­сер, ав­тор про­гра­ми «Джаз­ко­ло» Ігор За­кус. Ра­зом із етно-спів­а­чкою Іван­кою Чер­він­ською, яка має ма­гі­чно-ча­рів­ний го­лос (во­на за­пам’ята­ла­ся гля­да­чам як фі­на­ліс­тка по­пу­ляр­но­го те­ле­шоу «Го­лос кра­ї­ни-6», ви­сту­па­ю­чи у ко­ман­ді тре­не­ра Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка. — А.А.) та Z-Band во­ни пред­ста­вить про­гра­му «Ко­ло­мий­ки» — укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні у су­ча­сних джа­зо­вих оброб­ках.

У дру­го­му від­ді­лен­ні на сце­ні зву­ча­ти­ме укра­їн­ський Шо­пен. Про­від­на джа­зо­ва пі­а­ніс­тка На­та­лія Ле­бе­дє­ва з секс­те­том ви­ко­нає ав­тор­ські джа­зо­ві ба­че­н­ня тво­рів Фрі­де­рі­ка Шо­пе­на у прем’єр­ній про­гра­мі Quests.

Під за­ві­су на сце­ні лу­на­ти­ме му­зи­ка одно­го з най­яскра­ві­ших ком­по­зи­то­рів укра­їн­сько­го джа­зу — Усе­і­на Бе­кі­ро­ва. Уро­дже­нець Сім­фе­ро­по­ля, ви­зна­ний пі­а­ніст та кла­ві­шник, лі­дер ба­га­тьох про­е­ктів, уча­сник усіх ві­до­мих джа­зо­вих фе­сти­ва­лів та ав­тор не­злі­че­ної кіль­ко­сті яскра­вої му­зи­ки. У скла­ді сво­го тріо Усе­ін Бе­кі­ров пред­ста­вить ав­тор­ську про­гра­му, яка ста­не яскра­вим за­вер­шаль­ним акор­дом по­дії.

У фор­ма­ті що­рі­чних оу­пен-ей­рів уже тре­тій рік по­спіль від­бу­ва­є­ться зна­йом­ство іно­зем­них ди­пло­ма­тів із су­ча­сною укра­їн­ською куль­ту­рою та ор­га­ні­за­то­ри акцій при­вер­та­ють ува­гу бо­лю­чих тем на­шої кра­ї­ни. Ни­ні — це Крим...

— Те­ма сво­бо­ди для ме­не осо­би­сто — жит­тє­во ва­жли­ва. Ві­рю, віль­на му­зи­ка, яку ми по­чу­є­мо бі­ля ко­лон МЗС, ду­же ско­ро зно­ву по­вер­не­ться до віль­но­го укра­їн­сько­му Кри­му», ци­тує сло­ва мі­ні­стра МЗС Пав­ла КЛІМКІНА

mfa.gov.ua.

Кон­церт роз­по­чне­ться о 20.00. По­че­сни­ми го­стя­ми бу­дуть: мі­ні­стри за­кор­дон­них Шве­ції та Ли­тви, Мар­гот Валь­стрьом та Лі­нас Лін­кя­ві­чус, пред­став­ни­ки ди­пло­ма­ти­чно­го кор­пу­су, акре­ди­то­ва­но­го в Укра­ї­ні, крим­сько­та­тар­ської спіль­но­ти, ки­я­ни та го­сті на­шої сто­ли­ці.

За сло­ва­ми прес-слу­жби МЗС Укра­ї­ни, про­ект «Му­зи­ка віль­них лю­дей» є ва­жли­вою ча­сти­ною ді­яль­но­сті МЗС у сфе­рі пу­блі­чної ди­пло­ма­тії та чер­го­вим кро­ком у роз­ви­тку мі­ні­стер­ства не ли­ше як по­лі­ти­чно­го, а й куль­тур­но­го про­сто­ру, від­кри­то­го до спів­пра­ці з ми­тця­ми, ми­сте­цьки­ми ін­сти­ту­ці­я­ми та діа­ло­гу з гро­мад­ські­стю.

ФОТО З САЙ­ТА IVANKA.IN.UA

Одна з уча­сниць кон­цер­ту — етно-спів­а­чка Іван­ка Чер­він­ська, яка має ма­гі­чно-ча­рів­ний го­лос

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.