Най­кра­щі фото – на від­ста­ні двох клі­ків

тто­об­ба­аннкк «День» за­пу­скає вла­сний ффоо

Den (Ukrainian) - - 25 - photo.day.kyiv.ua.

Що­дня в Укра­ї­ні від­бу­ва­ю­ться де­ся­тки зна­ко­вих по­дій, ін­фор­му­ва­ти про які без су­про­во­ду які­сних фо­то­гра­фій про­сто не­мо­жли­во. Ці­ную чи ро бо ту ав то рів фо тош ко ли «Дня», чи­ма­ло на­ших ко­лег ча­сто звер­та­є­ться в ре­да­кцію з про­ха­н­ням про­да­ти ту чи ін­шу фо­то­гра­фію — акту­аль­ну ре­пор­та­жну зйом­ку, ори­гі­наль­ні ми­сте­цькі ро­бо­ти, що пе­ре­ма­га­ли у фо­то­кон­кур­сі «Дня», фо­то­порт­ре­ти... До нас та­кож актив­но звер­та­ю­ться пред­став­ни­ки сфе­ри ре­кла­ми, ди­зай­ну, оформ­ле­н­ня веб­сай­тів, по­лі­гра­фії, адже всі зна- ють, що для ре­да­кції «Дня» фото зав­жди бу­ло біль­ше, ніж про­сто ілю­стра­ція. На­ші зо­бра­же­н­ня — по­гляд у гли­би­ну ко­жно­го су­спіль­но­го яви­ща. Як ка­жуть на­ші чи­та­чі, це ро­бо­ти «з пер­шим, дру­гим і тре­тім пла­на­ми...». Крім опе­ра­тив­ної ре­пор­та­жної зйом­ки, фо­то­ар­хів «Дня», який на­ра­хо­вує май­же пів­то­ра міль­йо­на фо­то­гра­фій, екс­пер­ти вже дав­но на­зи­ва­ють «клон­дай­ком» вра­жа­ю­чих сві­тлин.

Щоб зро би ти до сяг нен ня фо­то­шко­ли «Дня» на­дба­н­ням усіх, ми роз­по­ча­ли ро­бо­ту над за­пу­ском вла­сно­го фо­то­бан­ку. Ли­ше два клі­ки — і ви вла­сник най­кра­щих фо­то­гра­фій. По­мір­на вар­тість сві­тлин; ве­ли­че­зний ви­бір і по­стій­не по­пов нен ня ба зи; га ран тія якос ті; прос то та і зруч ність при дбан ня; всі зо­бра­же­н­ня лі­цен­зій­ні, зру­чний ін­тер­фейс ба­зи — все це на­ші го­лов­ні пе­ре­ва­ги. А най­ва­жли­ві­ше — якість са­мих ро­біт.

Сьо­го­дні «День» актив­но по­пов­нює ба­зу опе­ра­тив­ни­ми фо­то­гра­фі­я­ми. А вже не­вдов­зі — до­сту­пним ста­не увесь наш ар­хів.

За­про­шу­є­мо!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.