ЯК ЗБЕ­РЕГ­ТИ СПІЛЬ­НИЙ ДІМ

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

9 черв­ня світ від­зна­чає ва­жли­вий при­ро­до­охо­рон­ний день — День Ко­ра­ло­во­го три­ку­тни­ка, за­сно­ва­ний для при­вер­не­н­ня ува­ги до ва­жли­вос- ті мор­сько­го біо­рі­зно­ма­ні­т­тя, осо­бли­во у одно­ймен­ній зо­ні.

Так зва­ний Ко­ра­ло­вий три­ку­тник — це ску­пче­н­ня ко­ра­ло­вих ри­фів по­бли­зу Со­ло­мо­но­вих остро­вів, Фі­ліп­пін, Ін­до­не­зії, Па­пуа Но­вої Гві­неї та Ма­лай­зії. Дру­гою не­о­фі­цій­ною на­звою цих вод є «Ама­зо­нія» — як по­рів­ня­н­ня із тро­пі­чни­ми лі­са­ми Ама­зон­ської ни­зо­ви­ни. Це й не див­но, адже ця зо­на хоч і за­ймає ли­ше 2% сві­то­во­го оке­а­ну, про­те на­се­ле­на 76% ві­до­мих люд­ству ви­дів ко­ра­лів та більш ніж трьо­ма ти­ся­ча­ми ви­дів риб.

Але, на жаль, че­рез люд­ську ді­яль­ність та клі­ма­ти­чні змі­ни існу­ва­н­ня усіх цих над­зви­чай­них пред­став­ни­ків мор­ської фло­ри та фа­у­ни під за­гро­зою. Са­ме то­му 2012 ро­ку бу­ло за­сно­ва­но спе­ці­аль­ний день для при­вер­не­н­ня ува­ги до ці­єї про­бле­ми, яка, без пе­ре­біль­шень, сто­су­є­ться ко­жно­го ме­шкан­ця пла­не­ти, а осо­бли­во на­се­ле­н­ня кра­їн, які на­ле­жать до в ці­єї уні­каль­ної зо­ни.

Тож вже 5 ро­ків по­спіль во­ни ви­хо­дять на при­би­ра­н­ня пля­жів, вла­што­ву­ють те­ма­ти­чні яр­мар­ки та осві­тні про­гра­ми, щоб по­пу­ля­ри­зу­ва­ти дбай­ли­ве ставлення до уні каль но го ку точ ка на шо го спіль­но­го до­му.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.