Cтарт і спринт

Лі­тньо­шко­ля­рі 2005... 2016 — про не­за­бу­тній і не­об­хі­дний до­свід

Den (Ukrainian) - - 25 -

День жур­на­лі­ста, який укра­їн­ці від­зна­чи­ли цьо­го ти­жня, вчер­го­ве акту­а­лі­зу­вав пи­та­н­ня: чи є що свя­тку­ва­ти й ко­му? Ті від­гу­ки і ли­сти, ко­трі от ри ма ла ре дак ція « Дня » , під­твер­джу­ють: на­ші про­е­кти по­трі­бні й во­ни пра­цю­ють на які­сне зро­ста­н­ня гро­ма­дя­ни­на. «Ви­ро­щу­ван­ню» ж від­по­від­аль­но­го та ми­сля­чо­го жур­на ліс та при свя че на Літ ня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня», на­бір до якої, на­га­да­є­мо три­ває до 23 черв­ня. За­пов­ни­ти ан­ке­ту мо­жна за по­си­ла­н­ням https://day.kyiv.ua/uk/content /anketa-dlia-uchasnykiv-litnioi- shkoly-zhurnalistyky-dnia. Та­кож ра­ді по­ві­до­ми­ти, що цьо­го ро­ку, як і ми­ну­ло­го, про­ект від­бу­ва­ти­ме­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НА­ТО.

Тим ча­сом на за­клик роз­по­ві­сти, що да ла ЛШЖ « Дня » для гро­ма­дян­сько­го і про­фе­сій но го ста нов лен ня, про­дов­жу­ють від­гу­ку­ва­ти­ся її ви­пу­скни­ки рі­зних ро­ків, на­віть ті, які « вий ш ли » з неї 12 ро­ків то­му!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.