«Пе­ре­вер­тні» із по­свід­че­н­ням жур­на­лі­ста

Хто і на­ві­що хо­ва­є­ться в шку­рі спів­ро­бі­тни­ків ЗМІ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Офі це ри Служ би зов ніш - ньої роз­від­ки та ГРУ Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції спіль­но зі спів ро біт ни ка ми По­соль­ства РФ в Ма­ке­до­нії на­ма­га­ли­ся впли­ва­ти на вну­трі­шню по­лі­ти­ку бал­кан­ських кра­їн, щоб не допу­сти­ти їх всту­пу в НАТО та про су ва ти ін те ре си РФ. Про це йде­ться у зві­ті гло­баль ної ме ре жі жур на ліс тів­роз слі ду ва чів OCCRP ( The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Роз слі ду - ван ня ба зу єть ся на да них контр роз від ки Ма ке до нії, які бу ли зі бра ні під час про слу хо - ву­ва­н­ня те­ле­фон­них пе­ре­го­во - рів, зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня та збо­ру да­них від дже­рел.

■ У ма­те­рі­а­лах за­зна­ча­є­ться, що Ма­ке­до­нія про­тя­гом остан­ніх 9 ро­ків пе­ре­бу­ває «під впли­вом най­силь­ні­шої і руй­нів­ної про­па­ган­ди, а та­кож ді­яль­но­сті роз­ві­ду­валь­них служб, яка здій­сню­є­ться че­рез по­соль­ство РФ». За да­ни­ми ав­то­рів до­слі­дже­н­ня, Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує ме­то­ди «м’якої си­ли» як ча­сти­ну стра­те­гії з ізо­лю­ва­н­ня Бал - кан від впли­ву За­хо­ду. За­зна­ча­є­ться, що пред­став­ни­ки РФ на­ма­га­ли­ся впли­ну­ти на ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку, зокре­ма про­по­ну­ва­ли ко­шти ма­ке­дон­ським ЗМІ для по­ши­ре­н­ня ро­сій­ської то­чки зо­ру. В ма­те­рі­а­лах роз­слі­ду­ва­н­ня, окрім усіх ін­ших уча­сни­ків опе­ра­цій з про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів РФ на Бал­ка­нах, зга­ду­ють іме­на ко­ре­спон­ден­тів ро­сій­ської аген­ції ТАСС як аген­тів ро­сій­ських спец­служб.

■ На­справ­ді в цих ві­до­мо­стях що­до «жур­на­лі­стів під при­кри­т­тям» не­має ні­чо­го прин­ци­по­во но­во­го. Спів­ро­бі­тни­ки ТАСС (це абре­ві­а­ту ра ко­ли­шньої на­зви «Те­ле­гра­фное агент­ство Со­вет­ско­го Со­ю­за») за ча­сів СРСР не­рід­ко пра­цю­ва­ли не ли­ше як ре­пор­те­ри, а і як роз­ві­дни­ки. От, на­при­клад, не­що­дав­но «Буль­вар Гор­до­на» на­дру­ку­вав інтерв’ю з аме­ри­кан­ським фі­нан­со­вим ана­лі­ти­ком Юрі­єм Шве­цем. Як пи­ше ви­да­н­ня, Юрій Швець — ко­ли­шній офі­цер Пер­шо­го го­лов­но­го управ­лі­н­ня КДБ СРСР, ви­пу­скник Ін­сти­ту­ту зов­ні­шньої роз­від­ки іме­ні Ан­дро­по­ва — в 1980-х, в роз­пал хо­ло­дної вій­ни, пра­цю­вав в США роз­ві­дни­ком (зби­рав і ана­лі­зу­вав ін­фор­ма­цію про мо­жли­вий ядер­ний удар Аме­ри­ки по СРСР)... під при­кри­т­тям ко­ре­спон­ден­та ТАСС.

■ У від­кри­тих дже­ре­лах — в тій же Ві­кі­пе­дії — мо­жна зна­йти ще ба­га­то ві­до­мо­стей про фа­кти су­мі­сни­цтва двох іпо­ста­сей — роз­ві­дни­ка та жур­на­лі­ста — під час ро­бо­ти ко­ре­спон­ден­тів ра­дян­ських ЗМІ за кор­до­ном. Но­ви­ни з Ма­ке­до­нії го­во- рять про те, що ці ча­си повернулися — або про те, що ті ча­си для Мо­скви ні­ко­ли і не ми­на­ли.

■ Як в та­ких умо­вах бу­ти із за­сто­су­ва­н­ням стан­дар­тів жур­на­лі­сти­ки та зі сво­бо­дою сло­ва, не­зро­зумі­ло. На­ра­зі ця скла­дна те­ма не є пре­дме­том обго­во­ре­н­ня в жур­на­ліст­ських та пра во­за­хи­сних ко­лах. І да­рем­но. То­му що в си­ту­а­ції, ко­ли ча­сти­на ро сійсь ких жур на ліс тів на - справ­ді є шпи­гу­на­ми або аген­та ми впли ву, ду же див но спо - сте­рі­га­ти бо­роть­бу за їхні пра­ва. Зав­да­н­ням за­хи­сни­ків віль­ної пре си мав би ста ти рух за очи­ще­н­ня ЗМІ від спів­ро­бі­тни­ків спец­служб з по­свід­че­н­ня­ми жур­на­лі­стів. На жаль, цьо­го ми не спо­сте­рі­га­є­мо.

■ Ін­ша жа­хли­ва си­ту­а­ція, прав да, не з за мас ко ва ним, а 100% фей ко вим « жур на ліс - том», від­бу­ла­ся вже не на Бал­ка нах, а в Укра ї ні. Шо ку ю чи - ми ви­яви­ли­ся по­дро­би­ці за­ма­ху на ві­до­мих бій­ців АТО Амі­ну Оку є ву та Ада ма Осма є ва: кі­лер ви да вав се бе за... фран - цузь­ко­го жур­на лі­ста!

■ 1 черв­ня до­бро­во­лець ба­таль­йо­ну «Ки­їв-2» Амі­на Оку­є­ва ра­зом із чо­ло­ві­ком, ко­ман­ди­ром до­бро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну ім. Джо­ха­ра Ду­да­є­ва Ада­мом Осма­є­вим, при­їха­ла на інтерв’ю до ні­би­то жур­на­лі­ста фран­цузь­ко­го ви­да­н­ня «Ле Монд» Але­кса Вер не ра. Ко ли во ни до мов - ля­ли­ся про зу­стріч, «ко­ре­спон­дент » по слав ся на ві до мо го Амі­ні жур­на­лі­ста зі сто­ли­чно­го ка на лу, тоб то увій шов в до ві - ру... Але під час « ін терв’ ю » « Вер нер » ді став « Глок » і ви - стрі­лив в Осма­є­ва. У від­по­відь Амі­на від­кри­ла во­гонь із на­го­ро­дно­го пі­сто­ле­та...

■ Ця істо­рія до­бре ві­до­ма. Во на є жах ли вою із ба га тьох при чи н. Але за дум кі­ле ра — зро би ти ви гляд, що ти жур на - ліст, для то­го, щоб увійти в до­ві ру та вби ти лю ди ну — це окре­мий жах.

■ Істо рії про жур на ліс ті­ва­ген тів спец служб, про псев - до­жур­на­лі­ста-кі­ле­ра, на жаль, в під сум ку змен шу ють до ві ру до жур­на­ліст­сько­го по­свід­че­н­ня. І з цим тре­ба щось ро­би­ти.

■ Хо­ті­ло­ся б, щоб за­хи­сни­ки сво бо ди сло ва по ча ли на - реш ті роз різ ня ти справ ж ніх жур­на­лі­стів від «вов­ків» в жур­на­ліст­ських шку­рах; щоб спец­служ би на вчи ли ся від ді ля ти «пе­ре­вер­тнів» в по­го­нах та без від справ­жніх жур­на­лі­стів. Це не об хід но для збе ре жен ня ті­єї са­мої, справ­жньої жур­на­лі­сти­ки — без до­мі­шку шпи­гун­ства, аген­тур­ної ро­бо­ти або ви­ко­на­н­ня зав­дань під при­кри­т­тям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.