Як по­ка­за­ти дій­сність

Про Ти­ждень швей­цар­сько­го кі­но на укра­їн­ських кі­но­те­а­траль­них екра­нах

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 11 на 12 черв­ня о 00.45 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про Ти­ждень швей­цар­сько­го кі­но на укра­їн­ських кі­но­те­а­траль­них екра­нах, що три­ва­ти­ме від 15 до 22 черв­ня.

Чим жи­ве одна з най­за­гад­ко­ві­ших кі­не­ма­то­гра­фій Єв­ро­пи? Тра­ди­цій­но Швей­ца­рія при­вер­тає до се­бе ува­гу кі­но­лю­бів усьо­го сві­ту про­ве­де­н­ням пре­сти­жно­го фе­сти­ва­лю в мі­сті Ло­кар­но. Але са­мі швей­цар­ські філь­ми ча­сом бу­ває не­про­сто роз­гле­ді­ти, адже во­ни вправ­но ма­ску­ю­ться чи то під ні­ме­цькі, а чи під фран­цузь­кі — че­рез спіль­не ви­ро­бни­цтво із ци­ми та ін­ши­ми кра­ї­на­ми та че­рез від­по­від­ний мов­ний аспект.

Зокре­ма, у про­гра­мі Ти­жня швей­цар­сько­го кі­но — цьо­го­рі­чний оска­рів­ський но­мі­нант і во­ло­дар фран­цузь­кої пре­мії «Се­зар», ані­ма- цій­на стрі­чка «Життя Ка­ба­чка». Її ство­ре­но спіль­но із Фран­ці­єю, але швей­цар­ським ре­жи­се­ром Кло­дом Ба­ра­сом. І ця зво­ру­шли­ва істо­рія ве­де про дев’яти­рі­чно­го хло­пчи­ка, який на­но­во вчи­ться ра­ді­ти жи­т­тю пі­сля смер­ті ма­те­рі.

Ігро­ві стрі­чки та­кож­сві­до­мі, ска­за­ти б, тем­них сто­рін життя. Так, спіль­на ро­бо­та 10 ре­жи­се­рів під на­звою «Ба­тьків­щи­на» роз­мір­ко­вує про до­лю кра­ї­ни на по­ро­зі при­ро­дно­го ка­та­клі­зму. Дра­ма «Мар­но­слав­ство» про­сте­жує шлях лі­тньо­го ар­хі­те­кто­ра від рі­ше­н­ня по­кін­чи­ти життя са­мо­губ­ством до ймо­вір­но­го ду­шев­но­го зці­ле­н­ня.

Від­криє мі­ні-фе­сти­валь аб­сур­дист­ська ко­ме­дія «Ла­ска­во про­си­мо до Іслан­дії», що в ціл­ком сим­во­лі­чно­му ви­мі­рі до­слі­джує су­ча­сне швей­цар­ське су­спіль­ство. Ре­жи­сер Фе­лікс Ті­сі про­по­нує гля­да­чам яс- кра­вий зра­зок своє­рі­дно­го, на­го­ло­ше­но сар­ка­сти­чно­го швей­цар­сько­го гу­мо­ру, в осно­ві яко­го ле­жать, на пер­ший по­гляд, не­здо­лан­ні роз­бі­жно­сті мен­та­лі­те­тів рі­зних пред­став­ни­ків кра­ї­ни. Утім, за умов ви­не­се­н­ня за чі­ткі гео­гра­фі­чні кор­до­ни, але­го­ри­чна істо­рія ге­ро­їв філь­му на­бу­ває прав­ди­во­го за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го зна­че­н­ня...

Тра­ди­цій­но у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про ін­ші кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма, про фран­цузь­ко-бель­гій­ську ко­ме­дію «Ві­зьми ме­не штур­мом», аме­ри­кан­ську чор­ну ко­ме­дію «Ро­зва­ги до­ро­слих дів­чат», іспан­сько-ко­лум­бій­ську фан­та­сти­чну дра­му «Ор­бі­та 9», ав­стрій­сько-ні­ме­цьку кі­но­ін­ста­ля­цію «Ма­ні­фе­сто» з Кейт Блан­шет у го­лов­ній ро­лі та продовження по­пу­ляр­но­го ані­ма­цій­но­го філь­му «Та­чки-3».

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.