Гу­мо­ри­сти­чна ана­лі­ти­ка і са­ти­ри­чна по­лі­ти­ка,

Або Чо­му у сло­вах ро­сій­ських по­лі­ти­ків та «екс­пер­тів» бу­ває до­сить скла­дно від­рі­зни­ти ре­аль­ну па­ра­ною від ли­це­мір­ства

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

«Ми жи­ве­мо в най­пре­кра­сні­шій кра­ї­ні на сві­ті, а ре­шта кра­їн нам за­здрять. Ми гор­до на­зи­ва­є­мо свою кра­ї­ну Ро­сія, а іно­зем­ці за­здрі­сно ка­жуть — Russia. Але все ж та­ки во­на на­ша — на­ша РАША!». 2006 ро­ку, ко­ли в «ComedyClabProduction» за­пу­сти­ли у ви­ро­бни­цтво гу­мо­ри­сти­чний се­рі­ал «На­ша Раша», клон са­ти­ри­чно­го шоу Бі-Бі-Сі «Ма­лень­ка Бри­та­нія», і до ньо­го при­ду­ма­ли про­ци­то­ва­ні ви­ще фра­зи, ні­хто з гу­мо­ри­стів не міг пе­ред­ба­чи­ти, що че­рез де­сять ро­ків ці ко­мі­чні сло­ва ві­зьмуть як де­віз го­лов­ні ана­лі­ти­чні про­гра­ми ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня.

■ Ве ду чий про гра ми « Пра во го ло са » Ро ман Ба ба ян у ви пус ку від 7.06.2017 прак тич но без по се - ред ньо ци ту вав « На шу Ра шу » з ті­єю ли ше від мін ніс тю, що він ствер д жу вав, що « всі нам заз д - рять», ціл­ком сер­йо­зно. Са­ме за­здріс тю іно зем ців до ве ли кої і пре - крас ної Ро сії Ба ба ян і біль шість йо го « екс пер тів » по яс ню ва ли за - гад ко ве яви ще « ру со фо бії » , яке вже дру­гий ти­ждень по­спіль обго­во­рю­ють на фе­де­раль­них ка­на­лах ро сійсь ко го те ле ба чен ня. Старт цій кам­па­нії дав пре­зи­дент Пу­тін, який за­явив на зу­стрі­чі з ре­да­кто­ра­ми пе­ред Пе­тер­бурзь­ким еко­но­міч ним фо ру мом, що « в де яких кра­ї­нах ру­со­фо­бія б’є че­рез край». Ін­фор­ма­цій­на об­слу­га вче­пи­ла­ся в тух ле слів це і за хо ди ла ся йо го з бур чан ням шма ту ва ти й об гри за - ти, по­ді­бно до то­го, як гі­є­ни та ін­ші па даль ни ки бен ке ту ють над тру­пом по­мер­лої тва­ри­ни.

■ Ва­дим Ко­ле­сні­чен­ко, укра­їн­ський де­пу­тат-уті­кач, що ни­ні ме­шкає в Ро­сії і всі­ля­ко лає Укра­ї­ну, по­яснив ру­со­фо­бію тим, що «Єв­ро­па не мо­же по­го­ди­ти­ся з мо­раль­ною пе­ре­ва­гою Ро­сії». З над­зви­чай­но сер­йо­зним і уро­чи­стим ви­гля­дом Ко­ле­сні­чен­ко за­явив, що «лю­ди у всьо­му сві­ті ро­зу­мі­ють са­краль­ність то­го, що на­зи­ва­є­ться сло­вом «Ро­сія». Для то­го щоб пе­ре­да­ча «Пра­во го­ло­са» оста­то­чно пе­ре­йшла до роз­ря­ду са­ти­ри­чних, за­ли­ши­ло­ся ли­шень, аби ці­єї ми­ті у сту­дії з’яви­ли­ся ви­ко­нав­ці «На­шої Ра­ші» Слє­па­ков і Га­лу­стян і з сер­йо­зни­ми облич­чя­ми ста­ли по­ряд із Ко­ле­сні­чен­ком і Ба­ба­я­ном. Утім, і без них бу­ло до­сить ку­ме­дно. Осо­бли­во ко­ли Ко­ле­сні­чен­ко за­явив, що у кра­ї­нах, які ото­чу­ють Ро­сію, про­цві­тає ру­со­фо­бія, оскіль­ки «ці кра­ї­ни не ма­ють сво­єї істо­рії і сво­єї дер­жав­но­сті», то­му во­ни, зві­сно, за­здрять Ро­сії.

■ З окре­мим гу­мо­ри­сти­чним но ме ром ви сту пи ла фі ло лог із РДГУ Ма­рія Штейн­ман. Во­на гли­бо­ко про­ни­кла в ко­ле­ктив­не не­сві­до ме За хо ду і ви тяг ну ла звід ти див­ну річ. Ви­яв­ля­є­ться, За­хід хво­ріє на ру со фо бію, оскіль ки бо їть - ся... ІДІЛ. Зро­бив­ши цю сен­са­цій­ну за­яву, фі­ло­лог Ма­рія Штейн­ман по ча ла по яс ню ва ти, чо му За хід, зля­кав­шись ІДІЛ, пе­ре­йня­ли­ся ру­со­фо­бі­єю. Але так і не по­ясни­ла.

■ Пі­сля лег­ко­го гу­мо­ру фі­ло­ло­га Штейн­ман, злег­ка при­прав­ле­но­го ні­се­ні­тни­цею, на мо­зок те­ле­гля­да­ча бу­ло спря­мо­ва­но важ­ку са­ти­ру по­лі­то­ло­га Оле­га Ба­ра­ба­но­ва, про­грам­но­го ди­ре­кто­ра між­на­ро­дно­го клу­бу «Вал­дай». Річ у тім, що у по­лі­то­ло­га Ба­ра­ба­но­ва з ру­со­фо­бі­єю свої дав­ні ра­хун­ки. До то­го, як по­лі­то­лог Ба­ра­ба­нов став вла­што­ву­ва­ти в клу­бі «Вал­дай» між­на­ро­дні зльо­ти ша­ну­валь­ни­ків Пу­ті­на, він був чле­ном екс­пер­тної ра­ди у фон­ді «Від­кри­те Су­спіль­ство» то­го ж та­ки Джор­джа Со­ро­са, тоб­то фа­кти­чно слу­жив у са­та­нин­сько­му лі­гві го­лов­но­го ру­со­фо­ба. І те­пер, став­ши на шлях справ­жньо­го па­трі­о­ти­зму, по­лі­то­лог Ба­ра­ба­нов го­то­вий зу­ба­ми ви­гри­за­ти ру­со­фо­бію як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і за її ме­жа­ми.

■ Оскіль­ки жо­дних ре­аль­них ознак ру­со­фо­бії, тоб­то яко­їсь осо­бли­вої не­при­я­зні са­ме до ро­сій­ських лю­дей, у сві­ті не спо­сте­рі­га­є­ться, а за су ди ти ру со фо бію тре ба, Ро ман Ба­ба­ян зно­ву ви­тя­гнув із ко­мір­ки реп лі ку від став но го на чаль ни ка роз­від­ки США Клеп­пе­ра про те, що ро сі я ни ма ло не на ге не тич но му рів­ні схиль­ні до обма­ну. Ме­ні вже до во ди ло ся пи са ти, що ко ли ко - ли­шній чи чин­ний по­лі­тик пи­ше « ро сі я ни » , чи « аме ри кан ці » , або «ки­тай­ці», він у 99 ви­пад­ках з 100 має на ува­зі не сту­ден­тів МДУ і не ро біт ни ків « Урал ва гон за во ду » , а сво­їх ко­лег-по­лі­ти­ків, з яки­ми йо­му до во ди ло ся ма ти спра ву. При - бли­зно так са­мо, як ка­жу­чи «ки - тай­ці ви­на­йшли по­рох», не ма­ють на ува зі ни ніш нє ке рів ниц т во КНР, а у сло­вах «аме­ри­кан­ці злі­та­ли на Мі­сяць» не­має пі­до­зри що­до то го, що всі 325 міль йо нів гро ма - дян США там по­бу­ва­ли. Що ж до сло­ва «ге­не­ти­чний», яке ти­ждень то­му ра­зів сто по­вто­рив Со­лов­йов, зви ну ва чу ю чи аме ри кан ців у ра - си­змі, то ко­ли сам Со­лов­йов ка­же, на­при­клад, про «зоо­ло­гі­чний ан­ти­се мі тизм » , він нав ряд чи має на ува­зі, що ан­ти­се­мі­тизм по­ши­ре­ний се­ред тва­рин чи пе­ре­да­є­ться спад­ко­во. У пе­ре­да­чі в Ба­ба­я­на, до ре­чі, по­лі­то­лог Ба­ра­ба­нов за­явив, що ви слів Клеп пе ра — це « біо ло гіч - ний ра­сизм» і що «во­ни зно­ву го­ту­ю­ться до вій­ни». Оскіль­ки по­лі­то­лог Ба­ра­ба­нов не справ­ляє вра­же­н­ня остан­ньо­го ідіо­та, який не ро­зу­міє сен­су то­го, що ска­зав Клеп­пер, за­ли­ша­є­ться при­пу­ска­ти, що по­лі­то­лог Ба­ра­ба­нов про­сто ли­це­мір.

■ Для то­го щоб ро­сі­я­ни пе­ре­ко на ли ся, що ру со фо бія іс нує, до сту­дії ТВЦ за­про­си­ли двох жи­вих ру со фо бів: іс то ри ка Олек сан д ра Си­ті­на і по­лі­ти­ка Ле­о­ні­да Го­зма­на. Істо­рик Си­тін пу­блі­чно зі­знав­ся в то­му, що він ру­со­фоб, по­яснив­ши свою ру­со­фо­бію тим, що йо­му не по до ба ють ся цін ніс ні орі єн та ції біль шос ті на се лен ня Ро сії. Слід ска­за­ти, що й ве­ду­чий Ба­ба­ян, і йо­го па­трі­о­ти­чні «екс­пер­ти» ди­ви­ли­ся на ру­со­фо­ба Си­ті­на зі змі­ша­ним по­чу­т­тям жа­ху і вдя­чно­сті, оскіль­ки яв­ле­н­ня пу­блі­ці жи­во­го ру­со­фо­ба, що зі­зна­є­ться у сво­їй ру­со­фо­бії, ви прав до вує іс ну ван ня про фе сій - них па­трі­о­тів і ро­бить їх за­ня­т­тя в очах пев­ної ча­сти­ни пу­блі­ки не та­ким вже й без­глу­зди­ми.

■ По лі тик Ле о нід Гоз ман у сво їй ру со фо бії не зі знав ся, а на - впа­ки, по­чав ви­да­ва­ти се­бе за пат - рі­о­та, за­яв­ля­ю­чи, що по­га­не ставлення до на­шої кра­ї­ни «пов’яза­не із са мо вдо во ле ною і агре сив ною по­лі­ти­кою її ке­рів­ни­цтва». І то­му він, Ле о нід Гоз ман, на пи сав від - кри­то­го ли­ста Пу­ті­ну із за­кли­ком пі­ти у від­став­ку за­для бла­га Ро­сії. Зро­зумі­ло, пі­сля цих слів по­лі­тик Го­зман в очах па­трі­о­ти­чних «екс­пер­тів» став на­ба­га­то гір­шим ру­со­фо­бом, ніж істо­рик Си­тін, оскіль­ки будь-яко­му ро­сій­сько­му па­трі­о­то­ві ві­до­мо, що Пу­тін — це і є Ро­сія, а от­же, за­кли­каю чи Пу­ті­на до від­став­ки, по­лі­тик Го­зман та­єм­но мріє по­гу­би­ти Ро­сію.

■ То го ж дня, ко ли на ка на лі ТВЦ у про­гра­мі Ро­ма­на Ба­ба­я­на із се рйоз ним ви ра зом об лич чя ро би - ли ре мейк « На шої Ра ші » , в ро - сійсь ко му пар ла мен ті три вав не менш гу­мо­ри­сти­чний за­хід, а са­ме пар ла мен­тсь кі слу хан ня що до бо - роть би із іно зем ним втру чан ням у внут ріш ні спра ви Ро сії. Ви сту па - ю чи у про гра мі « Ве чер » Во ло ди - ми ра Со ло вйо ва, член Ра ди Фе де - ра ції Ігор Мо ро зов роз по вів, що во­ни в пар­ла­мен­ті «зро­би­ли па­трі­о­ти­чний стоп-лист» для за­по­бі­га­н­ня іно зем но му втру чан ню у ро - сійсь кі спра ви. Оскіль ки се на тор Мо ро зов пе ре ко на ний, що за ру - бі­жні фон ди го ту ють змі ну ре жи­му в Ро сії, і од ним із про явів ро бо­ти цих фон­дів Мо­ро­зов на­звав «мі­тин ги, в яких ви ко рис то ву ва ли шко ля рів » .

■ Се на то ра Мо ро зо ва га ря че під три ма ла схо доз на вець Оле на Су­по­ні­на, яка по­ясни­ла, що всі ці во­ро­жі фон­ди сьо­го­дні про­ни­ка­ють у Ро­сію че­рез осві­ту, а «зав­тра все це пе­ре­хо­дить у по­лі­ти­ку, і са­ме ця ча­сти­на їх ро­бо­ти ви­ве­ла мо­лодь на ву ли ці » . Оче вид но, що Мо ро зов і Су­по­ні­на ма­ли на ува­зі участь де­ся­тків ти­сяч мо­ло дих лю­дей в акції 26.03.2017 про­ти ко­ру­пції. Го­ло ви се на то ра Мо ро зо ва, схо доз - нав­ця Су­по­ні­ної і по­ді­бних до них вла­што­ва­ні так, що во­ни у прин­ци­пі не мо­жуть уяви­ти со­бі про­тест, який не опла­че­ний Дер­жде­пом. Геть не сум­ні­ва­ю­ся, що ці лю­ди у змо­зі по­ба­чи­ти і до­ве­сти на­яв­ність ру­ки Дер­жде­пу в пов­стан­ні спар­та­ка в Ста­ро­дав­ньо­му Ри­мі або в пов­стан­ні про­ти па­ну­ва­н­ня гі­ксо­сів у Ста­ро­дав­ньо­му Єги­пті.

■ Що ж до са­мих пар­ла­мент­ських слу­хань, то най­по­ті­шні­ший ви­ступ на них був у ген­про­ку­ро­ра Чай­ки, який як при­клад во­ро жої ді яль нос ті, спря мо ва ної на змі ну на шо го най кра що го у сві ті ре жи му, на вів ро бо ту аме ри ка но­ро сійсь ко го фон ду еко но міч но го і пра во во го роз вит ку. Зга­да­ний фонд від­би­рав у ро­сій­ських ви­шах обда­ро­ва­них сту­ден­тів і на­прав­ляв їх на ста­жу­ва­н­ня до США. При цьо­му, як вда­ло­ся вста­но­ви­ти генп ро ку ро ро ві Чай ці, сту ден там нав’язу­ва­ла­ся по­гляд про не­до­ско­на­лість по­лі­ти­чно­го і еко­но­мі­чно­го життя в Ро­сії по­рів­ня­но з мо­де­ля­ми, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у США. Ген­про­ку­ро­ро­ві Чай­ці за­ли­ши­ло­ся ли­ше по­ясни­ти, чо­му Ки­тай, який по­си­лає на­вча­ти­ся до США по­над 200 ти­сяч сту­ден­тів, що на­ба­га­то біль­ше, ніж сту­ден­тів у США з Ро­сії, аб­со­лю­тно спо­кій­но при­ймає їх на­зад і геть не пе­ре­йма­є­ться тим, що во­ни за­ра­зи­ли­ся «схи­ля­н­ням пе­ред За­хо­дом» і ки­тай­ський ре­жим від цьо­го змі­ни­ться.

■ У сло­вах ро­сій­ських по­лі­ти­ків і « екс пер тів » бу ває до сить скла­дно від­рі­зни­ти ре­аль­ну па­ра­ною від ли­це­мір­ства. Але що­до ру­со­фо­бії, то тут ме­ні все зро­зумі­ло. Ця хво ро ба справ ді іс нує, і во на має два вог ни ща: один у Крем лі, дру гий у ро сійсь ко му те ле ві зо рі. За пов ної дез ін ток си ка ції цих двох дже­рел хво­ро­би ру­со­фо­бія по­сту по во зій де на ні вець і хво ро му ста­не на­ба­га­то лег ше.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.