«Ка­те­ри­на»: но­ва істо­рія

«1+1 ме­діа» про­дов­жує ро­би­ти акцент на те­ле­се­рій­но­му про­ду­кті вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. А ін­ші?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Цьо­го ти­жня в ефі­рі на­ціо­наль­но­го те­ле­ка­на­лу від­був­ся по­каз 4-се­рій­ної ме­ло­дра­ми «Ка­те­ри­на», зня­тої Sister’s Production на за­мов­ле­н­ня «1+1». Ре­а­кція гля­да­чів на стрі­чку вко­тре за­свід­чи­ла: по­пит на укра­їн­ський те­ле­се­рій­ний про­дукт дав­но пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. Про­ект, що за­дає то­наль­ність одно­ймен­ній по­е­мі Та­ра­са Шев­чен­ка до су­ча­сних ре­а­лій, актив­но обго­во­рю­вав­ся в со­ці­аль­них ме­ре­жах: гра акто­рів, де­ко­ра­ції, на­ціо­наль­ний по­бут, ці­ка­вий сю­жет... Мо­жли­во, де­хто з про­фе­сій­них те­ле­кри­ти­ків за­ки­не ав­то­рам філь­му пев­ні сю­же­тні не­узго­дже­н­ня чи шту­чність мо­ви окре­мих ав­то­рів, але за­га­лом зміст, суть і по­сил ро­бо­ти — укра­їн­ські, і вже цим фа­ктом «Ка­те­ри­на» за­слу­го­вує на ува­гу.

По­дії в стрі­чці від­бу­ва­ю­ться в ма­льов­ни­чо­му се­лі Шу­ля­ки на Чер­ка­щи­ні, де в сім’ ї кон­се­рва­тив­них пе­да­го­гів під­ро­стає до­чка Ка­те­ри­на. За сю­же­том, в се­ло на на­тур­ні зйом­ки істо­ри­чної кар­ти­ни при­їжджає сто­ли­чна зні­маль­на гру­па. Го­лов­на ге­ро­ї­ня Ка­тя ( Ва­ле­рія Хо­дос) до не­стя­ми за­ко­ху­є­ться у ві­до­мо­го акто­ра Оле­ксія Кра­силь­ни­ко­ва ( Марк Дро­бот), і, як по­ка­жуть по­дії, це змі­нює не тіль­ки її життя, але й життя всіх, хто ото­чує дів­чи­ну.

Окре­мо від­зна­чи­ли гля­да­чі гру на­ро­дної ар­тис­тки Укра­ї­ни На­та­лії Сум­ської, яка в ме­ло­дра­мі «Ка­те­ри­на» ви­ко­на­ла роль ма­те­рі го­лов­ної ге­ро­ї­ні — Ма­рії Пав­лів­ни. Ці­ка­во, що Ма­рія Пав­лів­на пра­цює у сіль­ській шко­лі на Чер­ка­щи­ні ви­кла­да­чем укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри. Са­ме ге­ро­ї­ня Сум­ської зна­йо­мить учнів із по­е­мою «Ка­те­ри­на» та до­по­ма­гає їм зро­зу­мі­ти го­лов­ну ідею тво­ру. «До­бре, що у філь­мі від­тво­ри­ли со­ці­аль­ну про­бле­му се­ла — во­на бо­лю­ча для мо­ло­ді, ко­тра шу­кає кра­що­го життя. Це все по­ка­за­но в обра­зі мо­ло­дої дів­чи­ни, яка ве­де­ться на жит­тє­ві зва­би, гор­не­ться до спо­кус», — роз­по­ві­ла На­та­лія Сум­ська в інтерв’ю. Її чо­ло­вік, на­ро­дний ар­тист Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв, зі­грав у стрі­чці ба­тька Ка­те­ри­ни. Йо­го ге­рой є ди­ре­кто­ром шко­ли, де пра­цює Ма­рія Пав­лів­на.

На від­мі­ну від ін­ших стрі­чок, де на­ма­га­ю­ться ко­пі­ю­ва­ти ро­сій­ский по­бут і стиль життя, «Ка­те­ри­на» де­мон­струє су­то укра­їн­ський кон­текст. До ре­чі, 6 черв­ня стар­ту­ва­ли зйом­ки дру­гої ча­сти­ни вій­сько- во-па­трі­о­ти­чної дра­ми «Гвар­дія», що роз­по­від­ає про до­лі пер­ших до­бро­воль­ців Нац­гвар­дії, які на­ве­сні 2014-го про­сто з Май­да­ну пі­шли за­хи­ща­ти Укра­ї­ну. Го­лов­ні по­дії «Гвар­дії-2» роз­гор­та­ти­му­ться без­по­се­ре­дньо в зо­ні бо­йо­вих дій та у во­ро­жо­му ти­лу, де роз­ві­дни­ки-гвар­дій­ці про­ти­сто­я­ти­муть на­сам­пе­ред ро­сій­ській агре­сії. «Для «2+2» зйом­ки дру­гої ча­сти­ни «Гвар­дії» — це спра­ва че­сті й прин­ци­пу. Це — на­ша ша­на тим, хто бо­ро­нить май­бу­тнє Укра­ї­ни»,— за­зна­чив ге­не­раль­ний про­дю­сер «2+2» Ма­ксим Кри­ви­цький.

Спо­сте­рі­га­ю­чи за по­ту­га­ми ко­ман­ди «плю­сів», хо­че­ться ві­ри­ти, що во­ни ста­нуть сти­му­лом для ін­ших ка­на­лів зні­ма­ти стрі­чки з укра­їн­ським сми­сло­вим на­пов­не­н­ням. До­да­тко­вим сти­му­лом у цьо­му, як і в укра­ї­ні­за­ції ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру вза­га­лі, мо­же ста­ти під­пи­са­ний цьо­го ти­жня Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком за­кон про мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ «1+1 МЕ­ДІА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.