ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Хри­сти­на ЗА­НИК — го­лов­на ре­да­ктор­ка «На­шо­го сло­ва», жур­на­ліс­тка. У 2010 ро­ці за­кін­чи­ла ма­гі­стер­ську про­гра­му «Жур­на­лі­сти­ка» На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія». У 2010— 2012 ро­ках пра­цю­ва­ла жур­на­лі­стом в бю­ро жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань «Сві­до­мо». У 2012 ро­ці зні­ма­ла сю­же­ти для про­гра­ми «Пі­д­йом». У 2013—2014 ро­ках бра­ла участь у во­лон­тер­ській про­гра­мі від ASF та EVS (Кра­ків).

У 2010—2015 ро­ках до­пи­су­ва­ла як фрі­лан­сер до рі­зних укра­їн­ських ме­діа та до укра­їн­ської га­зе­ти в Ка­на­ді. Влі­тку 2014 ро­ку ста­жу­ва­ла­ся в га­зе­ті для укра­їн­ців в Іта­лії. У 2015 ро­ці ста­жу­ва­ла­ся в Спіл­ці укра­їн­ців в Пор­ту­га­лії, зні­ма­ла фільм про мо­ло­дих укра­їн­ців в Пор­ту­га­лії «Свої, Чу­жі. Мо­ло­ді укра­їн­ці в Пор­ту­га­лії». У 2016 ро­ці за­кін­чи­ла Ягел­лон­ський уні­вер­си­тет, ма­гі­стер­ську про­гра­му «Управ­лі­н­ня в ме­діа». З бе­ре­зня 2017 ро­ку — го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «На­ше сло­во» у Вар­ша­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.