«ДО­ТИК ДО ЯКІ­СНОЇ ЖУР­НА­ЛІ­СТИ­КИ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Iгор ШМИНДРУК,

спів­за­снов­ник ін­тер­нет-ком­па­нії, ре­гіо­наль­ний ко­ор­ди­на­тор фон­ду BrainBasket Foundation, ви­пу­скник ЛШЖ-2005:

— 2004 ро­ку в Острозь­кій ака­де­мії бу­ло кіль­ка за­хо­дів, ор­га­ні­зо­ва­них спіль­но з га­зе­тою «День», зокре­ма, бу­ло пред­став­ле­но книж­ку «Вій­ни і мир, або Укра­їн­ці — по­ля­ки: бра­ти, во­ро­ги, су­сі­ди...». Я отри­мав у по­да­ру­нок від па­ні Ла­ри­си цю кни­гу за най­кра­ще за­пи­та­н­ня. Ду­же до­бре за­пам’ятав це, бо ви­да­н­ня і за­раз є в мо­їй бі­бліо­те­ці. На той мо­мент я до­пи­су­вав до уні­вер­си­тет­ської га­зе­ти «Острозь­ка ака­де­мія». Від­так ло­гі­чно, що по­тра­пив і до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня».

У ме­не на той час був ма­лень­кий до­свід до­пи­су­ва­н­ня, спів­пра­ця з ло­каль­ни­ми га­зе­та­ми, але зро­зумі­ло, що бу­ло ці­ка­во по­ба­чи­ти, як ви­гля­дає та­кий ве­ли­кий «ор­га­нізм» із­се­ре­ди­ни, як він фун­кціо­нує, по­ди­ви­ти­ся на «жи­вих жур­на­лі­стів» що­ден­ної все­укра­їн­ської га­зе­ти. Та­кий пер­ший до­свід. Ме­ні ду­же спо­до­ба­ли­ся на­ра­ди ре­да­кто­ра, на яких мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти, як пла­ну­є­ться на­сту­пний но­мер, по­чу­ти, які дум­ки ви­слов­лю­ють жур­на­лі­сти, ді­зна­ти­ся, на що во­ни звер­та­ли ува­гу про­тя­гом пев­но­го ча­су, які теми їм ці­ка­ві... Ще за­пам’ята­ла­ся зу­стріч усіх пра­кти­кан­тів у ре­да­кції з Ми­ко­лою То­мен­ком, він то­ді був ві­це-прем’єром з гу­ма­ні­тар­них і со­ці­аль­них пи­тань. Зро­зумі­ло, що бу­ло «ко­льо­ро­во» і кла­сно. Він віль­но з на­ми спіл­ку­вав­ся, та й роз­мо­ва бу­ла «по сві­жій пам’яті» по­ма­ран­че­вої революції 2004 ро­ку. При­га­дую і те, що ми ма­ли мо­жли­вість від­ві­ду­ва­ти Вер­хов­ну Ра­ду і по­ба­чи­ти «на­чин­ку» цьо­го ор­га­ну.

Від­зна­чу, що до нас «при­ста­ви­ли» вже до­свід­че­них жур­на­лі­стів­ку­ра­то­рів, — спіл­ку­ва­н­ня з ни­ми, їхні по­ра­ди бу­ли ду­же ці­ка­ви­ми. Адже, зро­зумі­ло, я мав ще під­лі­тко­ве уяв­ле­н­ня про жур­на­лі­сти­ку, а це вже був сер­йо­зний до­тик до про­фе­сій­ної, які­сної жур­на­лі­сти­ки. Та­ко- го рів­ня, про який мо­же­мо чи­та­ти, на­при­клад, у книж­ках ві­до­мих аме­ри­кан­ських жур­на­лі­стів. Тож під час Лі­тньої шко­ли я від­крив для се­бе The New York Times на укра­їн­ський лад.

Iгор Шминдрук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.