«ДЯКУЮ «Дню» ЗА ЗМІСТОВНО ПРО­ВЕ­ДЕ­НІ ДНІ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На­за­рій ВIВЧАРИК,

від­по­від­аль­ний ре­да­ктор ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Про­черк», ви­пу­скник ЛШЖ-2006:

— Я пи­ша­ю­ся тим, що був сво­го ча­су уча­сни­ком Лі­тньої шко­ли пра­кти­чної жур­на­лі­сти­ки «Дня». Зві­сно, для ко­гось це зву­ча­ти­ме за­над­то па­фо­сно, але я аб­со­лю­тно щи­рий. «День» — це не про­сто що­ден­на га­зе­та, це стан­дарт яко­сті, це по­ту­жна шко­ла для мо­лод­ших ко­лег по це­ху, це адре­на­лін. Остан­нє сло­во у сту­дент­ські ро­ки я по­ста­вив би по­пе­ре­ду спи­ску, бо по­тра­пив­ши на пра­кти­ку до га­зе­ти, пе­ре­бу­вав, як той ге­рой філь­му «Адре­на­лін», у по­стій­но­му стре­сі. Це був ко­ри­сний до­свід ви­хо­ду із зо­ни комфорту, ко­ли що­дня з ко­ліс тре­ба бу­ло го­ту­ва­ти ма­те­рі­ал, біг­ти на якусь по­дію, до­сту­ку­ва­ти­ся до ці­ка­вих екс­пер­тів, а по­тім ви­слу­хо­ву­ва­ти ще кри­ти­ку від стар­ших ко­лег. Але це бу­ла не ни­щів­на, а здо­ро­ва й ко­ри­сна кри­ти­ка. То­ді я, сту­дент і жур­на­ліст-по­ча­ткі­вець із Чер­кас, по­ба­чив свій май­бу­тній фах чі­ткі­ше, глиб­ше та окре­сле­ні­ше. Ме­ні по­до­бав­ся той жи­вий зла­го­дже­ний ор­га­нізм з усі­ма йо­го нер­во­ви­ми по­тря­сі­н­ня­ми і де­длай­на­ми.

Опі­сля був пра­кти­чний до­свід і в де яких і н ших ви дан нях, але «День», хай про­ба­чать ін­ші, дав ба­га­то пра­кти­чних на­ви­чок і по­штовх для подаль­шо­го зро­ста­н­ня в про­фе­сії. Са­ме то­му вже за­раз, ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи свою дав­ню пра­кти­ку, став­лю на пер­ше мі­сце якість ва­шої ре­да­кцій­ної шко­ли жур­на­лі­сти­ки, а не адре­на­лін. Мо­же, не в остан­ню чер­гу зав­дя­ки «Дню» я ни­ні від­по­від­аль­ний ре­да­ктор одно­го з най­успі­шні­ших сай­тів Чер­ка­щи­ни — ви­да­н­ня «Про­черк». І хоч уні­вер­си­тет­ська те­о­рія, без­пе­ре­чно, по­трі­бна річ, але тіль­ки на пра­кти­ці мо­жна за­крі­пи­ти і не роз­гу­би­ти на­бу­ті зна­н­ня.

Пра­кти­ку у ва­шій га­зе­ті вва­жаю ко­ри­сною і по­трі­бною для мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня ще й то­му, що у «Дні» нас учи­ли, за ви­сло­вом па­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної, бу­ти не ли­ше «під­став­ка­ми до ди­кто­фо­нів», а ду­ма­ю­чи­ми лю­дьми, гро­ма­дя­на­ми з вла­сною по­зи­ці­єю. А якраз фа­хо­ві жур­на­лі­сти з ши­ро­ким сві­то­гля­дом, твер­ди­ми пе­ре­ко­на­н­ня­ми, без схиль­но­сті до ма­ні­пу­ля­цій по­трі­бні нам за­раз у цей не­лег­кий час ін­фор­ма­цій­ної, у тім чи­слі, вій­ни зі схі­дним агре­со­ром. Тож дякую «Дню» за змістовно про­ве­де­ні дні у вас на пра­кти­ці!

На­за­рій Вiвчарик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.