«ОСВІ­ТА, КО­МУ­НІ­КА­ЦІЯ ТА РІСТ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Яро­слав НАЗАР,

ве­ду­чий на ра­діо SKOVORODA:

— Для ме­не Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» за­кри­ла три основ­ні се­гмен­ти — осві­ту, ко­му­ні­ка­цію та ріст. Ле­кто­рі­у­ми, які ви­да­н­ня ор­га­ні­зо­вує для уча­сни­ків сво­єї шко­ли, — це уні­каль­ний кон­тент та уні­каль­ні осо­би­сто­сті, які є не пу­блі­чни­ми «роз­мов­ля­ю­чи­ми го­ло­ва­ми», а лю­дьми, які тво­ри­ли і тво­рять сми­сли, які ві­ді­гра­ли та ві­ді­гра­ють ви­зна­чну роль в укра­їн­ській істо­рії, зокре­ма по­лі­ти­чній. Три­го­дин­ний ле­кто­рій з Єв­ге­ном Мар­чу­ком вар­тий біль­ше, ніж кіль­ка мі­ся­ців нав­ча­н­ня з но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни та по­лі­ти­чної істо­рії, адже та­ку кіль­кість ін­сай­тів не­мо­жли­во зна­йти ні­де. Ко­му­ні­ка­ція — га­зе­та «День» дає змо­гу но­ва­чкам жур­на­лі­сти­ки пра­цю­ва­ти над гло­баль­ни­ми те­ма­ми. При­га­дую, як одні­єю з мо­їх пер­ших тем бу­ла спіль­на ро­бо­та з Ми­ко­лою Сі­ру­ком над текс­том про еко­ло­гію та її ва­жли­вість у жит­тє­ді­яль­но­сті Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Це був ма­те­рі­ал про цін­но­сті ЄС, ті, які спо­від­ує ци­ві­лі­зо­ва­не су­спіль­ство. Це був текст про те, до чо­го мо­жна йти нам, не ви­га­ду­ю­чи ве­ло­си­пед. Це бу­ли роз­мо­ви з поль­ськи­ми ко­ле­га­ми, з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю екс­пер­тів, що­би зро­зу­мі­ти, як це пра­цює і для чо­го це пра­цює в ЄС, і чо­му во­ни так за­хи­ща­ють еко­ло­гію. Ця ко­му­ні­ка­ція да­ла ме­ні до­свід, який би я дов­го зби­рав без уча­сті у Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки. Най­ва­жли­ві­ше у цьо­му трі­ум­ві­ра­ті — зро­ста­н­ня. ЛШЖ да­ла ме­ні старт і за­без­пе­чи­ла пре­кра­сний спринт пі­сля стар­ту в жур­на­лі­сти­ці. Ті ма­те­рі­а­ли, те спіл­ку­ва­н­ня з ле­кто­ра­ми ЛШЖ, ці зу­стрі­чі та дис­ку­сії, пи­та­н­ня, які по ру шу ва лись у га зе ті «День», — це бу­ли основ­ні стов­пи, які фор­му­ють жур­на­лі­ста, йо­го цін­но­сті та про­фе­сій­ні прин­ци­пи. По­вір­те, за­раз прин­ци­пів за­над­то ма­ло у про­фе­сії, то­му й ма­є­мо... те, що ма­є­мо. Якщо ви хо­че­те пра­цю­ва­ти у ме­діа, то вам не у ЛШЖ, бо ви і без ці­єї шко­ли ту­ди по­тра­пи­те. Але якщо ви хо­че­те бу­ти жур­на­лі­стом, то без Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» це не­мо­жли­во.

Яро­слав Назар

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.