Книж­ко­вий Пар­фе­нон

У ні­ме­цько­му Кас­се­лі по­бу­ду­ва­ли храм із ви­дань, за­бо­ро­не­них цен­зу­рою

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ви­дав­ни­цтва і пи­сьмен­ни­ки з усьо­го сві­ту на­ді­сла­ли ар­ген­тин­ській­ху­до­жни­ці Мар­ті Мі­ну­хін (Marta Minujin) близь­ко 100 ти­сяч кни­жок, які в рі­зні ча­си в рі­зних кра­ї­нах за­бо­ро­ня­ла цен­зу­ра: «До­ктор Жи­ва­го» Па­стер­на­ка, «Дон Кі­хот» Сер­ван­те­са, «На За­хі­дно­му фрон­ті без змін» Ре­мар­ка, «Пе­ре­тво­ре­н­ня» Ка­фки та ін.

Про­ект пред­ста­ви­ли на documenta — ви­став­ці су­ча­сно­го ми­сте­цтва, яка що п’ять ро­ків від­бу­ва­є­ться в мі­сті Кас­сель, Ні­меч­чи­на. За­сно­ва­на в 1955 ро­ці ху­до­жни­ком і ку­ра­то­ром Ар­ноль­дом Бо­де, ви­став­ка ма­ла на ме­ті від­но­ви­ти тра­ди­цію аван­гар­дист­ських фо­ру­мів, пе­ре­р­ва­ну на­ци­ста­ми, які на­то­мість в 1937 ро­ці вла­шту­ва­ли ви­кри­валь­ну ви­став­ку «Де­ге­не­ра­тив­но­го ми­сте­цтва». На пер­шійdocumenta бу­ли пред­став­ле­ні ху­до­жни­ки, які спра­ви­ли по­мі­тний вплив на су­ча­сне ми­сте­цтво (Пі­кас­со, Кан­дин­ський­та ін.). Зго­дом ви­став­ка ста­ла одні­єю з най­зна­чні­ших по­дій в су­ча­сно­му ми­сте­цтві. Цьо­го ро­ку documenta впер­ше від­бу­ва­є­ться одра­зу в двох мі­стах — в Кас­се­лі та Афі­нах.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.