«КОЛЕСО» з укра­їн­сько­го Мон­мар­тру

Із 12 по 18 черв­ня у сто­ли­ці від­бу­ва­ти­ме­ться І Між­на­ро­дний те­а­траль­ний фе­сти­валь ка­мер­них те­а­трів AndriyivskyFest

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

Іні­ці­а­то­ром но­во­го те­а­траль­но­го фо­ру­му є ко­ле­ктив Ки­їв­сько­го те­а­тру «Колесо», який має до­свід про­ве­де­н­ня ре­зо­нан­сних ми­сте­цьких акцій, зокре­ма та­ких фе­сти­ва­лів, як «Слов’ян­ські зу­стрі­чі», «Подія» та «Ві­длу­н­ня». Про ці­ка­вин­ки, які го­ту­ють ор­га­ні­за­то­ри AndriyivskyFest, «Дню» роз­по­ві­ла ху­до­жній ке­рів­ник «Ко­ле­са» Іри­на КЛІЩЕВСЬКА:

— Ми за­по­ча­тко­ву­є­мо що­рі­чнийМі­жна­ро­дний­те­а­траль­ний фе­сти­валь ка­мер­них те­а­трів, який ма­ти­ме на­зву AndriyivskyFest. До уча­сті за­про­си­ли ко­ле­кти­ви Укра­ї­ни та Єв­ро­пи, в ре­пер­ту­а­рі яких є ви­ста­ви, по­став­ле­ні на ка­мер­них сце­нах. Ни­ні ка­мер­ний­жанр ду­же по­пу­ляр­нийу сві­ті. На­віть ве­ли­кі те­а­три ма­ють ма­лі сце­ни, і це по­ту­жний­твор­чи­ймай дан­чик для екс­пе­ри­мен­тів. Від­кри­ють наш фест ар­ти­сти Бі­ло­ру­сько­го мо­ло­ді­жно­го те­а­тру, які по­ка­жуть ви­ста­ву «Са­ша, ви­не­си смі­т­тя», по­став­ле­ну за по­пу­ляр­ною п’єсою Н. Во­ро­жбит. У на­шій­про­гра­мі бу­дуть пред­став­ле­ні ро­бо­ти трьох укра­їн­ських те­а­трів — «Чо­му лю­ди не... » ( твор­ча і ні­ці­а­ти­ва Theatrum mundi, м. Чер­ні­гів; «Не за­ли­шай­те без на­гля­ду дру­зів (Art)» Я. Ре­за Кі­ро­во­град­сько­го укра­їн­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. М. Кро­пив­ни­цько­го і «Ле­ге­ні» Д. Ма­кміл­лан Лу­ган­сько­го укра­їн­сько­го му­зи­чно­дра­ма­ти­чно­го те­а­тру із Се­ве­ро­до­не­цька. Ці­ка­ві ви­ста­ви при­ве­зуть: Те­атр Ateneul Din Lasi (м. Яс­си, Ру­му­нія) «Про­по­зи­ція» за А. Че­хо­вим; Дер­жав­ний­те­атр ля­льок (м. Ви­дин, Бол­га­рія) «Ча­до» М. Мі­тє­ва; Те­атр «Схо­ди» (м. Тель-Авів, Ізра­їль) «Пі­сня пі­сень» Шо­ло­мАлей­хем; Тбі­лі­ський дра­ма­ти­чний те­атр ім. С. Ахме­те­лі (Гру­зія) «Ко­ли­ско­ва вій­ни» О. Ка­та­ма­дзе; Те­атр ім. О. Cев­ру­ка (м.Ел­блонг, Поль­ща) «Ве­дмідь» за А.Че­хо­вим, а наш ко­ле­ктив пред­ста­вить «Ан­ті­го­ну» Со­фо­кла (цю по­ста­нов­ку я ство­ри­ла спіль­но з ре­жи­се­ром Ем­ма­ну­ї­лом Ку­цу­ре­лі­сом, Гре­ція). До ре­чі, ви­ста­ви бу­дуть гра­ти не ли­ше на основ­ній­сце­ні «Ко­ле­са» і в «Ка­мін­но­му за­лі», а йна­віть у ка­фе-са­ло­ні те­а­тру (са­ме там свій­не­за­ле­жний­про­ект «Та­рас Буль­ба» за М. Го­го­лем пред­ста­вить А. Пе­ре­вєр­зєв, Укра­ї­на — Фран­ція).

Наш фе­сти­валь має кон­кур­сну скла­до­ву, і між­на­ро­дне жу­рі на­зве кра­щі ви­ста­ви. Па­ра­лель­но з про­фе­сій­ною ко­ман­дою пра­цю­ва­ти­ме йаль­тер­на­тив­не жу­рі, до скла­ду яко­го увій­дуть сту­ден­ти те­а­траль­них ви­шів Укра­ї­ни.

До ре­чі, впер­ше на фо­ру­мі свої сві­тли­ни пред­став­лять те­а­траль­ні фо­то­май­стри, зокре­ма — це ро­бо­ти Іри­ни Со­мо­вої, Єв­ге­на Че­ка­лі­на йін­ших. На вер­ні­са­жі мо­жна бу­де по­ба­чи­ти, як на­ро­джу­ю­ться по­ста­нов­ки, ре­пе­ти­ції, що від­бу­ва­є­ться за ла­штун­ка­ми, сце­ни з ви­став і порт­ре­ти по­пу­ляр­них акто­рів, ві­до­мих ре­жи­се­рів та сце­но­гра­фів.

Вар­то за­зна­чи­ти, що та­ких, як AndriyivskyFest, ні­де у сві­ті не­має, і ми — справ­жні піо­не­ри цьо­го між­на­ро­дно­го те­а­траль­но­го ру­ху. У ме­жах фо­ру­му від­бу­де­ться кру­глий­стіл, де те­а­тро­знав­ці про­ве­дуть дис­ку­сію про те, що та­ке ка­мер­ний те­атр і йо­го пер­спе­кти­ви.

Сим­во­лі­чно, що го­лов­ною ло­ка­ці­єю ста­не Ан­дрі­їв­ський узвіз — мі­сце, зна­ко­ве для на­шої сто­ли­ці, яке вва­жа­є­ться «укра­їн­ським Мон­мар­тром».

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Те­атр Ateneul Din Lasi (м. Яс­си, Ру­му­нія) пред­ста­вить у Ки­є­ві свою ре­зо­нан­сну по­ста­нов­ку «Про­по­зи­ція» за А. Че­хо­вим

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.