При­ціл — на пе­ре­мо­гу

Ці­єї не­ді­лі, 11 черв­ня, Укра­ї­на зі­грає про­ти Фін­лян­дії в рам­ках від­бір­ко­во­го ма­тчу ЧС-2018

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пі­сля ква­лі­фі­ка­цій­них ма­тчів 24 бе­ре­зня на­ша збір­на по­сі­дає тре­тє мі­сце у тур­нір­ній­та­бли­ці гру­пи І з 8 очка­ми, збір­на Фін­лян­дії роз­та­шу­ва­ла­ся на пе­ред­остан­ній по­зи­ції (1). Лі­де­ра­ми гру­пи є збір­ні Хор­ва­тії (13) та Іслан­дії (10).

Пер­шу зу­стріч із фін­ськи­ми фут­бо­лі­ста­ми у рам­ках від­бо­ру ЧС-2018 ко­ман­да Ан­дрія Шев­чен­ка про­ве­ла у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку. То­ді Укра­ї­на ви­гра­ла з ра­хун­ком 1:0. Бу­кме­ке­ри і в ма­тчі-від­по­віді біль­ше шан­сів на пе­ре­мо­гу за­ли­ша­ють за укра­їн­ськи­ми фут­бо­лі­ста­ми. Та­кож на ру­ку на­шій­ко­ман­ді — ка­дро­ві про­бле­ми у фі­нів. На­ра­зі до лі­тньо­го по­єдин­ку збір­на Фін­лян­дії втра­чає грав­ців. Так, пі­сля ма­тчу Ту­реч­чи­на — Фін­лян­дія (2:0) лі­дер збір­ної Але­ксан­дер Рінг за­ро­бив жов­ту кар­тку і дис­ква­лі­фі­ка­цію на один матч. За ті­єю ж при­чи­ною бу­де від­су­тнійі цен­траль­ний­за­хи­сник Па­у­лус Ара­ю­у­рі. У ко­ман­ді, як пи­шуть за­хі­дні спор­тив­ні ме­діа, бра­кує зла­го­дже­но­го спор­тив­но­го ду­ху. Са­ме то­му пе­ред ма­тчем від­бо­ру чем­піо­на­ту сві­ту-2018 про­ти Укра­ї­ни збір­на Фін­лян­дії не змо­гла пе­ре­мог­ти скром­ну ко­ман­ду Лі­хтен­штей­ну. Фі­ни від­кри­ли ра­ху­нок на 18-йхви­ли­ні зу­си­л­ля­ми Ме­хме­та Хе­те­мая, але пропу­сти­ли у від­по­відь пі­сля пе­ре­р­ви на 62-йхви­ли­ні від Ні­ко­ла­са Ха­сле­ра. Він при­ніс збір­нійЛі­хтен­штей ну, яка за­ймає у рей­тин­гу ФІФА 186-те мі­сце, ні­чию — 1:1.

Утім, укра­їн­ським фут­бо­лі­стам ра­но роз­сла­бля­ти­ся і вже то­чно не вар­то до­стро­ко­во свя­тку­ва­ти пе­ре­мо­гу. Адже у то­ва­ри­сько­му ма­тчі про­ти ау­тсай­де­рів з Маль­ти на­ша ко­ман­да на­пе­ре­до­дні про­гра­ла з ра­хун­ком 0:1. Збір­на Укра­ї­ни пропу­сти­ла від ко­ман­ди, яка за­ймає у рей­тин­гу ФІФА 182- ге мі­сце, на 14- йхви­ли­ні. Пі­сля по­да­чі ку­то­во­го за­хи­сни­ки при­пу­сти­ли­ся гру­бої по­мил­ки і до­зво­ли­ли За­ку Му­ска­ту впри­тул у па­дін­ні го­ло­вою роз­стрі­ля­ти во­ро­та Ан­дрія П’ ято­ва. По­при 10 за­мін, які упро­довж то­ва­ри­ської гри ви­ко­нав наш тре­нер­ський штаб, пе­ре­мог­ти чи при­найм­ні від­но­ви­ти ні­чию на­шій­ко­ман­ді так і не вда­ло­ся. Вбо­лі­валь­ни­кам за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що го­лов­ний­тре­нер Ан­дрій Шев­чен­ко зу­міє на­ла­шту­ва­ти свою ко­ман­ду на ре­зуль­та­тив­ну гру. Адже по­раз­ка у ма­тчі з фі­на­ми ста­вить під сум­нів пер­спе­кти­ви ви­хо­ду Укра­ї­ни у фі­наль­ну ста­дію ЧС-2018.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.