Ві­ді­рва­тись від агре­со­ра

Чи до­по­мо­же без­віз з Єв­ро­пою ре­аль­но роз­про­ща­ти­ся з Ро­сі­єю?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Укра­ї­на на­ре­шті офі­цій­но отри­ма­ла без­віз. Але не вар­то роз­гля­да­ти без­ві­зо­вий ре­жим для нас як по­да­ру­нок. Ско­рі­ше та­ким кро­ком ЄС від­дав свій борг пе­ред Укра­ї­ною, яка бо­ро­нить йо­го схі­дні кор­до­ни від ро­сій­сько­го агре­со­ра та ще в 2004 ро­ці ска­су­ва­ла ві­зи для кра­їн За­хо­ду.

Як по­ві­дом­ля­ють ко­ри­сту­ва­чі со­ці­аль­них ме­реж, в пер­ші ж го­ди­ни ска­су­ва­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му ае­ро­порт Віль­ню­са зу­стрі­чав укра­їн­ців ве­ли­ким ба­не­ром: «You did it! Welcome!». Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро ПОРОШЕНКО, ви­сту­па­ю­чи на уро­чи­стих за­хо­дах що­до без­ві­зу в Ки­є­ві, по­тро­лив Кремль, при­га­дав­ши сло­ва Михайла Лер­мон­то­ва: «Про­щай, не­мытая Рос­сия, Стра­на ра­бов, стра­на го­спод, И вы, мун­ди­ры го­лу­бые, И ты, им пре­дан­ный на­род». На­род ра­ді­сно під­три­мав Пре­зи­ден­та за ци­ту­ва­н­ня ряд­ків ро­сій­сько­го по­е­та. Та чи дій­сно укра­їн­ці ві­дір­ва­лись від Ро­сії так да­ле­ко, як хо­ті­ло­ся б?

Без­віз як в ці­ло­му рух до Єв­ро­пи має ве­ли­ку ці­ну для Укра­ї­ни. Тіль­ки вду­май­те­ся — чо­ти­ри за­ги­блі во­ї­ни в час, ко­ли уро­чи­сто за­пра­цю­вав зво­ро­тній від­лік ча­су до пів­но­чі з 10 на 11 черв­ня, сво­ї­ми смер­тя­ми чі­тко да­ють зро­зу­мі­ти, що ви­стра­ж­да­на від­мі­на ві­зо­во­го кон­тро­люз Єв­ро­по­ю­о­пла­ка­на слі­зьми ма­те­рів і оми­та кров’юукра­їн­ських хло­пців. Більш то­го, як спра­ве­дли­во за­зна­чає на сво­їй сто­рін­ці в facebook істо­рик та жур­на­ліст Ро­сти­слав МАРТИНЮК, шлях до без­ві­зу роз­по­чав­ся не на Май­да­ні. «У ча­си Іва­на Ма­зе­пи укра­їн­ські то­ва­ри ма­ли два мор­ських пор­ти: Ри­гу й Ке­нігс­берг. Кор­до­ни бу­ли, але на­ше жи­то, на­ша се­лі­тра, на­ша го­ро­ди­на йшла в Єв­ро­пу з мі­ні­маль­ним ми­том, а пер­со­наль­но для ко­за­ків — free visa regime. Пі­сля 1782 ро­ку на­віть ста­но­ві ко­за­ки втра­ти­ли пра­во на free visa regime. І вже не ма­ли йо­го до­те­пер ра­зом з усі­ма по­спо­ли­ти­ми», — пи­ше Ро­сти­слав.

Кор­дон з Єв­ро­по­юз’явив­ся з при­хо­дом ро­сій­сько­го оку­пан­та ще з XVIII сто­лі­т­тя. А вже за ра­дян­ської вла­ди з’явив­ся на­віть тер­мін «про­жи­вал вне па­спор­ти­ро­ван­ной ме­стно­сти». Тоб­то оку­пант фа­кти­чно за­бо­ро­нив укра­їн­цям віль­но пе­ре­су­ва­тись все­ре­ди­ні кра­ї­ни.

З від­кри­т­тям кор­до­нів до Єв­ро­пи ви­ни­кло ще одне пи­та­н­ня: які но­ві не­о­чі­ку­ва­ні ри­зи­ки те­пер з’яв­ля­ться для єв­ро­пей­сько­го сві­ту від ро­сі­ян?

«Без­ві­зо­вий ре­жим дає нам мо­жли­вість мен­таль­но­го від­ри­ву від Ро­сії, — го­во­рить «Дню» до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­лог, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Т.Г. Шев­чен­ка Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ. — Як гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни ми вже від­чу­ва­є­мо се­бе в єв­ро­пей­сько­му про­сто­рі. Без­віз до­вів, що Єв­ро­па до­ві­ряє гро­ма­дя­нам на­шої дер­жа­ви, яку ви­зна­ють як єв­ро­пей­ську, а укра­їн­ців ви­зна­ють, як єв­ро­пей­ську на­цію. Але, на жаль, до Ро­сії нас ще прив’язує спіль­ний бі­знес, еко­но­мі­чні та ро­дин­ні зв’яз­ки. До ве­ли­кої мі­ри сов­ко­ва сві­до­мість ще за­ли­ша­ти­ме­ться, але для мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня це є до­брим шан­сом якраз по­збу­тись або не на­бу­ти та­кої сві­до­мо­сті, яка до­мі­нує за­раз в оку­по­ва­них Кри­му і ча­сти­ні Дон­ба­су. Ті з ві­до­мих пер­сон, які за­свід­чу­ють свою ло­яль­ність або на­ле­жність до так зва­но­го «рус­ско­го ми­ра», про­сто не бу­дуть ав­то­ри­те­та­ми в су­спіль­стві. На жаль, ми ма­є­мо пост­ра­дян­ську ко­ло­ні­аль­ну елі­ту, яка все ще ми­слить ін­те­ре­са­ми ме­тро­по­лії. То­му без­віз дає нам мо­жли­вість ство­ри­ти мо­ло­ду єв­ро­пей­ську елі­ту».

«На­сту­пний крок — ра­зом із ска­су­ва­н­ня віз до ЄС, Укра­ї­на має вве­сти ві­зи із РФ, — про­дов­жує Перепелиця. — Я про це го­во­рив, ще то­ді ко­ли офі­цій­на вла­да ви­сту­па­ла ка­те­го­ри­чно про­ти ві­зо­во­го ре­жи­му із РФ. Ко­ли вхо­ди­ли в Шен­ген­ську зо­ну на­ші су­сі­ди, то від­по­від­но во­ни вво­ди­ли ві­зо­вий ре­жим із Укра­ї­ною, хоч до то­го із Сло­вач­чи­ною, Угор­щи­ною, Поль­щею, кра­ї­на­ми Бал­тії у нас був без­ві­зо­вий ре­жим. І це бу­ло ло­гі­чно, адже Єв­ро­па ви­ма­га­ла від цих кра­їн за­без­пе­чи­ти без­пе­ку схі­дних кор­до­нів. То­му що перш за все ві­зо­вий ре­жим є за­хо­дом без­пе­ки. Єв­ро­пей­ський Со­юз пі­шов нам на зу­стріч в цьо­му пла­ні, адже до­сі Укра­ї­на так і не вве­ла ві­зи із РФ. У нас більш ніж 400 км від­кри­то­го кор­до­ну з РФ, який аб­со­лю­тно на­ми не кон­тро­лю­є­ться. Я ди­ву­ють, чо­му ні Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та, ні МЗС цьо­го не ро­блять. Окрім то­го, не тре­ба за­бу­ва­ти, що у нас то­чи­ться вій­на і ще в 2014 ро­ці із Ро­сії до Укра­ї­ни віль­но по­тра­пля­ли ти­ся­чі «ту­ри­стів», по­тім зри­ва­ли укра­їн­ські пра­по­ри, ві­ша­ли три­ко­ло­ри, за­хо­плю­ва­ли дер­жав­ні бу­дів­лі. Чо­мусь на­шій вла­ді то­ді на­віть дум­ка не при­хо­ди­ла в го­ло­ву за­про­ва­ди­ти із кра­ї­ною-агре­со­ром ві­зи».

Те­ма не­об­хі­дно­сті вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му із РФ не но­ва. Пер­шим офі­цій­но про це ще в жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку ви­сло­вив­ся спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій ПАРУБІЙ. То­ді він за­явив, що під­став для за­про­ва­дже­н­ня віз із кра­ї­ною-агре­со­ром біль­ше ніж до­ста­тньо. «Крім аре­шту жур­на­лі­ста Су­щен­ка, це ще й ви­снов­ки між­на­ро­дної слід­чої ко­мі­сії, яка до­ве­ла, що ма­лай­зій­ський Boeing зби­ли з ро­сій­сько­го «Бу­ка». Без­ві­зо­вий ре­жим між Ки­є­вом та Мо­сквою ре­гу­лює між­уря­до­ва уго­да. Тож Ра­да, у ра­зі ре­зуль­та­тив­но­го го­ло­су­ва­н­ня, про­си­ти­ме Уряд її пе­ре­гля­ну­ти», — за­явив Парубій. Але ба­га­то екс­пер­тів оці­ни­ло йо­го за­яву ви­клю­чно, як по­лі­ти­чну. Сам Парубій не­що­дав­но ви­знав, що пе­ред го­ло­су­ва­н­ням за ві­зо­вий ре­жим з РФ не­об­хі­дно про­ве­сти ши­ро­кі пар­ла­мент­ські кон­суль­та­ції для то­го, щоб бу­ти впев­не­ним в га­ран­тії по­зи­тив­но­го го­ло­су­ва­н­ня. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло КЛІМКІН в по­не­ді­лок в ефі­рі «1+1» ви­сту­пив із пе­ре­ко­на­н­ням у не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня си­сте­ми по­пе­ре­дньо­го ін­фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян Ро­сії про їх на­мір від­ві­да­ти Укра­ї­ну. «Ві­зи на­справ­ді віджи­ва­ють, во­ни від­хо­дять, — за­явив Пав­ло Клімкін. — По-пер­ше, ми те­пер зви­кли до біо­ме­три­чних па­спор­тів і по­вин­ні пе­ре­йти до то­го, що лю­ди їздять тіль­ки за біо­ме­три­чни­ми па­спор­та­ми... Дру­гий мо­мент, який для ме­не ва­жли­вий... не­об­хі­дно ство­ри­ти від­по­від­ну пла­тфор­му і кон­тро­лю­ва­ти в’їзд, так щоб це не бу­ло аб­со­лю­тно не­кон­тро­льо­ва­но».

Ре­чник МЗС Мар’яна БЕЦА кіль­ка ти­жнів то­му по­ві­дом­ля­ла, що Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни бу­де го­то­ве до вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му з Ро­сій­сько­ю­Фе­де­ра­ці­є­юв ра­зі прийня­т­тя по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня. РФ в сво­ю­чер­гу вже за­яв­ля­ла, що тіль­ки-но бу­дуть за­про­ва­джен­ні ві­зи з бо­ку Укра­ї­ни, Кремль одра­зу від­ре­а­гує від­по­від­ни­ми за­хо­да­ми. Беца за­зна­чи­ла, що тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що в РФ зна­хо­дя­ться 3—4 міль­йо­ни гро­ма­дян Укра­ї­ни і окре­мо під­кре­сли­ла ва­жли­вий та бо­лі­сний мо­мент: «У нас є те­ри­то­рія Кри­му тим­ча­со­во оку­по­ва­на, тоб­то як то­ді бу­де ді­я­ти в’їзд на те­ри­то­рі­ю­Кри­му, якщо Ро­сія вве­де дзер­каль­ні за­хо­ди... Це ж все-та­ки на­ша те­ри­то­рія, ми ж не бу­де­мо в’їжджа­ти ту­ди за ві­за­ми». На­га­да­є­мо, що про це го­во­ри­ла Мар’яна Беца ще 31 трав­ня, а ось в не­ді­люв ко­мен­та­рі «112 Укра­ї­на» во­на за­яви­ла: «У май­бу­тньо­му, в шир­шій пер­спе­кти­ві, мо­жли­во та­кож вве­де­н­ня в’їзду ви­клю­чно за біо­ме­три­чни­ми па­спор­та­ми, з ві­за­ми, з ре­є­стра­ці­є­юв мі­гра­цій­них слу­жбах, як це, на­при­клад, в тій же Ро­сії, де по­трі­бно про­тя­гом трьох днів за­ре­є­стру­ва­ти­ся».

В умо­вах вій­ни по­си­ле­н­ня кор­до­ну і мі­гра­ції з кра­ї­но­ю­агре­со­ром зда­є­ться кро­ком ло­гі­чним. Однак го­лим па­трі­о­ти­змом тут не обі­йтись. На­ціо­наль­на без­пе­ка в умо­вах гі­бри­дної вій­ни на­бу­ває спе­ци­фі­чних осо­бли­во­стей, а от­же ви­ма­гає зва­же­них під­хо­дів.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту ВР у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на ГОПКО в ефі­рі 5 ка­на­лу про­ко­мен­ту­ва­ла ефе­ктив­ність мо­жли­во­го вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му Укра­ї­ни із РФ та­ким чи­ном: «Мо­жу ска­за­ти, що ро­сій­ська аген­ту­ра мо­же по­тра­пи­ти в Укра­ї­ну і з бі­ло­ру­ської сто­ро­ни, якщо бу­де пи­та­н­ня по­тре­би. То­му, я б не ска­за­ла, що ві­зо­вий ре­жим з Ро­сі­єю, він є ре­аль­но ефе­ктив­ним кро­ком для то­го, щоб не пу­ска­ти, і що це є той ін­стру­мент, який до­по­мо­же уни­кну­ти пе­ре­сі­ка­н­ня кор­до­ну ро­сій­сько­ю­аген­ту­рою . Во­ни на­стіль­ки про­ду­ма­ні, во­ни мо­жуть за­їха­ти з рі­зних сто­рін, з рі­зни­ми па­спор­та­ми. Це пи­та­н­ня до ефе­ктив­но­сті, до зда­тно­сті на­шої Слу­жби без­пе­ки спів­пра­цю­ю­чи із пред­став­ни­ка­ми кра­їн-чле­нів НАТО, ма­ю­чи дво­сто­рон­ні уго­ди. Тоб­то ме­ні зда­є­ться, що ось тут по­трі­бно на­ла­го­ди­ти більш ефе­ктив­ну спів­пра­цю­на­шої роз­від­ки з роз­від­ка­ми ін­ших кра­їн, які ма­ють ба­зи цих ро­сій­ських аген­тів, ди­вер­сан­тів, які пра­цю­ють для вті­ле­н­ня ро­сій­ських під­рив­них пи­тань».

«Що­до мо­жли­во­го вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му із РФ у ме­не ви­ни­кає пи­та­н­ня чо­му че­рез три ро­ки пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії з’яв­ля­є­ться по­ді­бна іні­ці­а­ти­ва че­рез Вер­хов­ну Ра­ду, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат V, VI, VII скли­кань, лі­дер пра­во­за­хи­сно­го ру­ху «Си­ла пра­ва» Ан­дрій СЕНЧЕНКО. — На мою дум­ку, за­раз ре­а­лі­зу­є­ться низ­ка зу­силь в рі­зних на­прям­ках для то­го, щоб від­во­лі­кти су­спіль­ну дум­ку від про­блем, які пов’яза­ні із фун­кціо­ну­ва­н­ням укра­їн­ської вла­ди, руй­на­ці­є­ю­ме­ха­ні­змів дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та від то­го, що вла­да про­дов­жує тор­гу­ва­ти, а не за­хи­ща­ти кра­ї­ну. То­му за­раз псев­до укра­їн­ські іні­ці­а­ти­ви ге­не­ру­ю­ться до­сить актив­но. Ком­пе­тен­ція в пи­тан­ні вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му ле­жить пов­ні­стю­на уря­ді та Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ, яке є під­ле­глим без­по­се­ре­дньо Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни, то­му що він про­по­нує кан­ди­да­ту­ру прем’єр-мі­ні­стра і від­по­від­ає за всю­зов­ні­шню­по­лі­ти­ку. Пар­ла­мент чи­сто те­хні­чно не має сто­сун­ку до вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му. Пи­та­н­ня мо­жли­во­го вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му із РФ має бу­ти ви­ва­же­но обго­во­ре­но на за­сі­дан­ні РНБО. По­ді­бне рі­ше­н­ня вже бу­ло і по не­зро­зумі­лим при­чи­нам так і не бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но. Чо­му так ста­ло­ся, тре­ба спи­та­ти у са­мо­го По­ро­шен­ка, адже са­ме ука­за­ми Пре­зи­ден­та ре­а­лі­зу­ю­ться рі­ше­н­ня РНБО. Те, що він цьо­го не зро­бив, озна­чає що у ньо­го ма­буть бу­ли якісь при­чи­ни, які нам не­ві­до­мі».

«Якщо оці­ни­ти си­ту­а­ці­ю­із мо­жли­вим вве­де­н­ням ві­зо­во­го ре­жи­му із РФ з то­чки зо­ру на­слід­ків, то тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що Кремль, як дер­жа­ва агре­сор, мо­же сфор­му­ва­ти для нас ду­же бо­лю­чу від­по­відь, — про­дов­жує Ан­дрій Сенченко. — І са­ме в цьо­му пла­ні тре­ба ви­ва­же­но по­ста­ви­тись до то­го, де ми ви­гра­є­мо і де про­гра­є­мо. Ко­ли го­во­рять, що та­ким чи­ном бу­де при­пи­не­ний при­їзд ро­сій­ської аген­ту­ри до Укра­ї­ни, то тре­ба одра­зу ска­за­ти, що для цьо­го ві­зо­вий ре­жим не по­трі­бен. Для цьо­го дер­жа­ва має ін­ші фор­ми за­хи­сту. Для обме­же­н­ня в’їзду на те­ри­то­рі­ю­Укра­ї­ни осіб, які ве­дуть се­бе не­аде­ква­тно, існує СБУ. На­га­даю, що існу­ва­ло рі­ше­н­ня, яке ді­я­ло в 2014 ро­ці і яке за­бо­ро­ня­ло в’їзд тим гро­ма­дя­нам РФ, які мо­гли по­пов­ню­ва­ти за­го­ни ан­ти­укра­їн­ських утво­рень, яки­ми ке­ру­ва­ла ро­сій­ська аген­ту­ра. Тоб­то від­по­від­ні за­хо­ди мо­жна ре­а­лі­зо­ву­ва­ти і без ві­зо­во­го ре­жи­му. Тре­ба та­кож усві­дом­лю­ва­ти, що на сьо­го­дні існує до­сить ве­ли­кий по­тік укра­їн­ських гро­ма­дян, які їздять до Кри­му. При цьо­му я не бе­ру до ува­ги тих гро­ма­дян, які їздять ту­ди від­по­чи­ва­ти, що є не­па­трі­о­ти­чним. Але є ба­га­то лю­дей, які не

мо­жуть ки­ну­ти своє май­но, ба­тьків по­хи­ло­го ві­ку, то­що. Во­ни ви­му­ше­ні ту­ди по­вер­та­тись. Уя­віть со­бі, ко­ли РФ у від­по­відь на вве­ден­ні ві­зо­во­го ре­жи­му з бо­ку Укра­ї­ни, зро­бить теж са­ме зі сво­го бо­ку. Оку­пант при­му­сить всіх цих лю­дей ви­ши­ко­ву­ва­тись в чер­ги до кон­сульств РФ для отри­ма­н­ня віз в укра­їн­ський Крим, який во­ни оку­пу­ва­ли. По­тім во­ни бу­дуть по­ка­зу­ва­ти ці кар­тин­ки по всьо­му сві­ту, як факт ви­зна­н­ня укра­їн­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми ро­сій­сько­го ста­ту­су Кри­му».

Ві­це-пре­зи­дент ПАРЄ, де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди Ге­ор­гій ЛОГВИНСЬКИЙ

вва­жає іна­кше. В ко­мен­та­рі «Дню» він за­явив: «Зре­што­ю­ми ма­є­мо ви­зна­чи­тись, як-то ка­жуть, чи во­ю­є­мо ми з РФ, чи тор­гу­є­мо. Ро­сія є кра­ї­но­ю­агре­со­ром, а от­же кор­до­ни з не­юне по­вин­ні бу­ти на­стіль­ки про­зо­ри­ми, як з ін­ши­ми дер­жа­ва­ми. Вва­жаю, що при пра­виль­ній по­бу­до­ві си­сте­ми за­хи­сту дер­жа­ви, вве­де­н­ня віз з РФ мо­же до­да­ти ко­ри­сті на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни. Що сто­су­є­ться крим­чан, від­по­від­но до за­ко­ну «Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­во­вий ре­жим на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії» отри­ма­н­ня до­ку­мен­ту, який на­зи­ва­є­ться па­спорт гро­ма­дя­ни­на РФ, на те­ри­то­рії Кри­му Укра­ї­но­ю­не ви­зна­є­ться. То­му для нас во­ни за­ли­ша­ю­ться гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, які мо­жуть віль­но пе­ре­су­ва­тись. Але зро­зумі­ло, що ми по­вин­ні роз­ра­хо­ву­ва­ти всі на­слід­ки вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му з РФ для то­го, щоб прийня­ти зре­што­ю­ви­ва­же­не рі­ше­н­ня. На­при­клад, ми ма­є­мо бра­ти до ува­ги той факт, що міль­йо­ни укра­їн­ських гро­ма­дян пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­то­рії РФ. Тут вар­то зга­да­ти і про між­на­ро­дний до­свід. На­при­клад, ко­жний гро­ма­дя­нин Ізра­ї­лю, ко­ли ви­їздить на те­ри­то­рі­ю­ін­шої по­тен­цій­но во­ро­жої кра­ї­ни, по­пе­ре­джа­є­ться, що йо­го кра­ї­на не мо­же га­ран­ту­ва­ти йо­му без­пе­ку. Тоб­то ча­сти­ну ри­зи­ків лю­ди­на бе­ре на се­бе. То­му ізра­їль­тя­ни і не їздять на ці те­ри­то­рії. Та­ка са­ме си­ту­а­ція із укра­їн­ця­ми в РФ. Укра­ї­на без­умов­но зро­бить все для то­го, щоб до­по­мог­ти ко­жно­му сво­є­му гро­ма­дя­ни­ну будь-де, але лю­ди­на має усві­дом­лю­ва­ти, що в де­яких ви­пад­ках дер­жа­ва мо­же ви­яви­тись без­си­лою. Ті міль­йо­ни укра­їн­ців, які зна­хо­дя­ться в РФ, ма­ють про це пам’ята­ти та за­ми­сли­тись про до­ціль­ність сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня там».

На­га­да­є­мо, що за да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня КМІС, у ве­ре­сні 2016 ро­ку 49% укра­їн­ців вва­жа­ли, що з Ро­сі­є­ю­по­вин­ні бу­ти від­но­си­ни з за­кри­ти­ми кор­до­на­ми, ві­за­ми і ми­тни­ця­ми. Тим не мен­ше, сло­ва Пре­зи­ден­та з ци­та­то­ю­Ми­хай­ла Лер­мон­то­ва не­об­хі­дно на­пов­ни­ти ре­аль­ним змі­стом. Осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи той факт, що Укра­ї­на і РФ зав­жди ма­ти­муть спіль­ний кор­дон, а от­же роз­рив з агре­со­ром на­скіль­ки це мо­жли­во має бу­ти і мен­таль­ним, і бі­зне­со­вим, і по­лі­ти­чним. То­му не­об­хі­дно ви­ро­би­ти ін­стру­мен­та­рій дер­жа­во­тво­ре­н­ня для по­си­ле­н­ня укра­їн­сько­го су­спіль­ства, щоб укра­ї­нець, який ни­ні є не на­стіль­ки еко­но­мі­чно силь­ним, як хо­ті­ло­ся б, від­чу­вав се­бе за­хи­ще­ним, віль­ним і зре­што­ю­за­мо­жним. Для цьо­го по­трі­бна які­сна кон­ку­рен­ція, за­ле­жність вла­ди від пра­ва, ін­сти­тут ре­пу­та­ції, то­що. А це в сво­ю­чер­гу по­тре­бує ви­со­ких ал­го­ри­тмів, які зда­тні впро­ва­джу­ва­ти дер­жав­ни­ки.

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.