«Ро­сій­ські про­те­сти». Осо­бли­во­сті

У Мо­скві та Санкт-Пе­тер­бур­зі за­три­ма­но со­тні де­мон­стран­тів, які взя­ли участь в ан­ти­ко­ру­пцій­них мі­тин­гах

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра свя­тку­ва­н­ня Дня Ро­сії бу­ло по­зна­че­не ма­со­ви­ми за­три­ма­н­ня­ми де­мон­стран­тів у Мо­скві, Санкт-Пе­тер­бур­зі й ін­ших мі­стах РФ. На за­клик за­снов­ни­ка Фон­ду бо­роть­би з ко­ру­пці­єю (ФБК) Оле­ксія На­валь­но­го лю­ди ви­йшли без по­го­дже­н­ня на Твер­ську, де про­хо­дить істо­ри­чний фе­сти­валь, і на Мар­со­ве по­ле. Са­мо­го На­валь­но­го за­три­ма­ли ще в під’їзді. На ньо­го скла­дуть про­то­ко­ли за ч.8 ст.20.2 (по­втор­не по­ру­ше­н­ня пра­вил ор­га­ні­за­ції мі­тин- гів) і 19.3 (не­по­ко­ра за­кон­но­му роз­по­ря­джен­ню спів­ро­бі­тни­ка по­лі­ції). По­лі­ти­ку за­гро­жує до 15 діб аре­шту, штраф до 20 тис. ру­блів або обов’яз­ко­ві ро­бо­ти до 40 го­дин. Мі­тин­ги про­ти ко­ру­пції про­хо­дять по всій кра­ї­ні. На­віть там, де во­ни по­го­дже­ні, уча­сни­ків за­три­му­ють, б’ють, за­ля­ку­ють, по­ві­дом­ляє graniru.org. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю цьо­го ре­сур­су, до Дня Ро­сії в цен­трі сто­ли­ці вста­но­ви­ли кон­стру­кції, що на­га­ду­ють про рі­зні по­дії ро­сій­ської істо­рії. Мі­шки з пі­ском від­си­ла­ють до обо­ро­ни Мо­скви в ні­ме­цько-ра­дян­ську вій­ну. За да­ни­ми ОВД-Ин­фо, в Мо­скві за­три­ма­но 121 лю­ди­ну, в Пе­тер­бур­зі — близь­ко 150 осіб. У Вла­ди­во­сто­ку за­три­ма­но 22 уча­сни­ки акції про­те­сту.

Про си­ту­а­цію в ко­мен­та­рі «Дню» роз­по­від­ає не­за­ле­жний мо­сков­ський жур­на­ліст Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ:

— Ні­чо­го див­но­го в та­ких за­три­ма­н­нях не­має. Адже з двох сто­рін три­ва­ла під­го­тов­ка до та­ко­го роз­ви­тку по­дій. Си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся, то­му що, з одно­го бо­ку, ро­сій­ська вла­да, по­го­див­ши для про­те­стів про­спект Са­ха­ро­ва, во­дно­час від­мо­ви­ла­ся мон­то­ву­ва­ти там сце­ну і ста­ви­ла усі­ля­кі пе­ре­шко­ди. З дру­го­го бо­ку, ме­ні зда­є­ться, ні у ко­го не бу­ло ілю­зій що­до дій опо­зи­ції.

Го­лов­на про­бле­ма — в ін­шо­му. На­справ­ді на­ра­зі не­зро­зумі­ло, до якої мі­ри ча­сти­на цьо­го про­те­стно­го ру­ху пов’яза­на з вла­дою. Ба­га­то хто ду­має, що в Ро­сії є якась опо­зи­ція, але во­ни не ро­зу­мі­ють, чи є її лі­де­ром На­валь­ний, чи він усе-та­ки лю­ди­на си­сте­ми? Якраз це до кін­ця не­зро­зумі­ло. Те, що йо­го за­три­ма­ли, це бу­ли по­пе­ре­дже­н­ня. І в цьо­му не сум­ні­ва­ли­ся ні пред­став­ни­ки опо­зи­ції, ні пред­став­ни­ки вла­ди.

Що­до зве­де­н­ня в цен­трі сто­ли­ці кон­стру­кцій, які на­га­ду­ють про рі­зні по­дії ро­сій­ської істо­рії, щоб за­ва­ди­ти про­те­стам. Ро­сій­ська вла­да ба­га­то ро­ків діє по­ді­бним чи­ном. Пер­ший раз це по­ча­ло від­бу­ва­ти­ся в Мо­скві на пло­щі Ма­я­ков­сько­го ще де­сять ро­ків то­му: тер­мі­но­во по­ча­ли за­йма­ти­ся бу­ді­вель­ни­ми ро­бо­та­ми, ре­кон­стру­кці­єю пло­щі або ще чи­мось по­ді­бним.

— Чим то­ді слід бу­ло б у да­ній си­ту­а­ції за­йма­ти­ся опо­зи­ції в Ро­сії, щоб при­вер­ну­ти на свій бік су­спіль­ство?

— Уза­га­лі скла­дно по­ки що говорити про якусь си­стем­ну ро­бо­ту по­лі­ти­чної опо­зи­ції. По­лі­ти­чна си­сте­ма в Ро­сії так вла­што­ва­на, що в ній не­має жо­дної чі­ткої пар­тії, вклю­ча­ю­чи на­віть ті по­лі­ти­чні си­ли, які пе­ре­бу­ва­ють у пар­ла­мен­ті. Ці пар­тії фа­кти­чно мо­жуть бу­ти усу­не­ні за вка­зів­кою з адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ, і во­ни зна­чною мі­рою — фей­ко­ві. Єди­не, що мо­жна ро­би­ти опо­зи­ції в цій си­ту­а­ції, це на­ма­га­ти­ся ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ме­дій­ні про­е­кти і за­йма­ти­ся про­сві­тни­цтвом, у де­яких ви­пад­ках на­віть про­е­кта­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. За­раз важ­ко уяви­ти со­бі якісь мі­тин­ги у Мо­скві, які до чо­гось при­ве­дуть. Але якщо ра­ди­каль­но по­гір­шу­ва­ти­ме­ться еко­но­мі­чна си­ту­а­ція, якщо бу­дуть якісь про­те­сти в ре­гіо­нах, то си­ту­а­ція мо­же змі­ни­ти­ся. Ду­же мо­дно бу­ло говорити в ро­сій­ській опо­зи­ції пі­сля ви­бо­рів 2011 ро­ку: тре­ба ве­сти пар­тій­ну ро­бо­ту в ма­сах — і це дасть ре­зуль­тат. Як по­ка­зує пра­кти­ка, це аб­со­лю­тно не при­но­сить жо­дно­го ре­зуль­та­ту, то­му що всі ро­сі­я­ни сла­бо спри­йма­ють пар­тії. Во­ни най­ча­сті­ше го­ло­су­ють за яки­хось кон­кре­тних пер­сон, хтось — під ти­ском адмі­ні­стра­тив­но­го ре­сур­су, хтось сам так хо­че, але ча­сті­ше в ре­гіо­нах під впли­вом адмі­ні­стра­тив­но­го ре­сур­су го­ло­су­ють за ві­до­мих ре­гіо­наль­них лю­дей.

— Як у все це впи­су­є­ться На­валь­ний із йо­го про­те­стни­ми мар­ша­ми?

— Йо­го роль аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ла, то­му що не­має ні­якої впевненості в то­му, що ро­сій­ська вла­да одно­рі­дна. Нав­па­ки, є від­чу­т­тя, що там аб­со­лю­тно рі­зні лю­ди, які гра­ють свою по­лі­ти­чну гру. І вза­га­лі ро­сій­ська по­лі­ти­ка, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться ду­же гер­ме­ти­чною і сла­бо зро­зумі­лою. При­найм­ні для оби­ва­те­лів то­чно. І все, що від­бу­ва­є­ться дов­ко­ла На­валь­но­го, теж не­ві­до­мо. Ла­кму­со­вим па­пір­цем бу­де до­пуск або не­до­пуск йо­го до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. За чин­ним ро­сій­ським за­ко­но­дав­ством, із не­по­га­ше­ною су­ди­мі­стю він не має пра­ва ба­ло­ту­ва­ти­ся. Якщо це не змі­ни­ться, то­ді це свід­чи­ти­ме на ко­ристь то­го, що при­найм­ні він або не лю­ди­на си­сте­ми, або та вся си­сте­ма, яка про­ти ньо­го, пе­ре­мо­гла і не допу­сти­ла йо­го до ви­бо­рів. Та якщо йо­го допу­стять до ви­бо­рів, це озна­ча­ти­ме: ціл­ком мо­жли­во, у ньо­го є якісь кон­кре­тні по­лі­ти­чні за­сту­пни­ки «на­го­рі» або во­ни на­ма­га­ю­ться ним ско­ри­ста­ти­ся як ін­стру­мен­том. Це теж ціл­ком мо­жли­во.

Якщо по­ди­ви­тись на будь-які опи­ту­ва­н­ня, то в РФ День Ро­сії по­ки що не спри­йма­є­ться біль­ші­стю на­се­ле­н­ня іна­кше, ніж про­сто ви­хі­дний день. Він не став тим, чим, ска­жі­мо, як і ра­ні­ше, є в пан­те­о­ні ро­сій­ських свят День Пе­ре­мо­ги і Но­вий рік.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.