При­свя­та Оле­го­ві Кри­сі

Ма­е­стро від­свя­тку­вав юві­лей у Львів­ській фі­лар­мо­нії

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

На ве­чо­рі зна­ме­ни­тий скри­паль пред­ста­вив сві­то­ву прем’єру тво­ру, на­пи­са­ну Єв­ге­ном Стан­ко­ви­чем. На­га­да­є­мо, 1 черв­ня все­сві­тньо ві­до­мо­му му­зи­кан­то­ві Оле­го­ві Ва­си­льо­ви­чу Кри­сі ви­пов­ни­ло­ся 75 ро­ків. Але свя­тку­вав свій день на­ро­дже­н­ня вір­ту­оз у рі­дно­му Льво­ві — на сце­ні Кон­цер­тно­го за­лу ім. Ста­ні­сла­ва Люд­ке­ви­ча і під за­ві­су XXXVI Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю му­зи­чно­го ми­сте­цтва «Вір­ту­о­зи». Олег Ва­си­льо­вич роз­по­від­ає, що юві­лей удо­ма — це для ньо­го ду­же те­пла й емо­цій­на подія: «Оче­ви­дно, що моє сер­це зав­жди у Льво­ві — це і пер­ші кро­ки, і до­ти­ки до му­зи­ки, і сім’я, і дру­зі. Це над­зви­чай­но трем­тли­во...»

Ма­е­стро ви­сту­пав у су­про­во­ді Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Львівсь- кої фі­лар­мо­нії під ди­ри­гу­ва­н­ням сво­го си­на — Та­ра­са Кри­си, який обі­ймає по­са­ду го­лов­но­го ди­ри­ген­та цьо­го твор­чо­го ко­ле­кти­ву. У про­гра­мі юві­лей­но­го ве­чо­ра про­зву­ча­ли тво­ри кла­си­ків ми­ну­ло­го і су­ча­сно­сті: Ро­бер­та Шу­ма­на, Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та, Бе­др­жи­ха Сме­та­ни та Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча. До ре­чі, спе­ці­аль­но до юві­лею скри­па­ля зна­ний ком­по­зи­тор су­ча­сно­сті Єв­ген Стан­ко­вич на­пи­сав Кон­церт № 5 для скри­пки з ор­ке­стром «Пи­та­н­ня без від­по­віді» (це при­свя­та О. Кри­сі), і 10 черв­ня у Львів­ській фі­лар­мо­нії від­бу­ла­ся сві­то­ва прем’єра.

«Твір Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча ме­ні ду­же пі­ді­йшов, — ка­же Олег Кри­са. — Він ме­ло­дій­ний, ще­дрий, емо­цій­ний. І на­про­чуд фі­ло­соф­ський...»

На ре­пе­ти­ці­ях був при­су­тній Єв­ген Фе­до­ро­вич, і О. Кри­са за­ува­жив, що це ви­яви­ло­ся де­що три­во­жним мо­мен­том, адже твір впер­ше гра­ли пе­ред ав­то­ром, який, мо­жли­во, має ін­ше йо­го ба­че­н­ня. «На ща­стя, ком­по­зи­тор був ду­же ла­ко­ні­чний із за­ува­же­н­ня­ми», — ска­зав скри­паль і по­обі­цяв ви­ко­на­ти «Пи­та­н­ня без від­по­віді» Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча не тіль­ки у Льво­ві. Й обі­цян­ку ви­ко­нає най­ближ­чим ча­сом — уже 15 черв­ня у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни в су­про­во­ді На­ціо­наль­но­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­ї­ни під ди­ри­гу­ва­н­ням Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка.

Під час юві­лей­но­го кон­цер­ту львів­ський мі­ський го­ло­ва вру­чив скри­па­лю від­зна­ку «Зо­ло­тий герб Льво­ва». «У цьо­му за­лі сьо­го­дні па­нує ве­ли­ка лю­бов, — від­зна­чив Ан­дрій Са­до­вий, ві­та­ю­чи Олега Кри­су з юві­ле­єм. — Ду­маю, що ми тут з ва­ми — це ма­лень­ка кра­плин­ка цьо­го оке­а­ну лю­бо­ві, який хо­че ві­та­ти скри­па­ля. Лю­ди, які тут зі­бра­ли­ся, обо­жню­ють вас, па­не Кри­са, бо ви за­па­лю­є­те сер­ця. Ми вас лю­би­мо». Одер­жав цьо­го ве­чо­ра ма­е­стро й по­че­сну від­зна­ку Львів­сько­го фі­лар­мо­ній­но­го то­ва­ри­ства — за до­ся­гне­н­ня в му­зи­чній сфе­рі та ба­га­то­рі­чну твор­чу пра­цю.

ДОВІДКА «Дня»

Олег Кри­са — ви­да­тний укра­їн­сько-аме­ри­кан­ський скри­паль і пе­да­гог. Шлях сві­то­вої сла­ви вір­ту­о­за роз­по­чав­ся із Львів­ської му­зи­чної де­ся­ти­рі­чки ім. Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької (клас Ко­стян­ти­на Ми­хай­ло­ва). Вер­ши­ни май­стер­но­сті Олег Кри­са ося­гав під ке­рів­ни­цтвом про­слав­ле­но­го ма­е­стро Да­ви­да Ой­стра­ха в Мо­сков­ській кон­сер­ва­то­рії іме­ні П. Чай­ков­сько­го. Свою пер­шу ве­ли­ку пе­ре­мо­гу ви­бо­ров на Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі ім. Ні­ко­ло Па­га­ні­ні в Ге­нуї. 1989 ро­ку ра­зом з дру­жи­ною, пі­а­ніс­ткою Те­тя­ною Че­кі­ною, ви­їхав на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня до США. Ни­ні 75-рі­чний Олег Кри­са — про­фе­сор пре­сти­жної в США Істмен­ської шко­ли му­зи­ки.

ФОТО РОМАНА БАЛУКА

ФОТО РОМАНА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.