«Ви­хо­ву­ва­ти май­бу­тніх уче­них»

На Тер­но­піль­щи­ні від­був­ся Все­укра­їн­ський збір юних еко­ло­гів

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Май­же пів­со­тні шко­ля­рів та пе­да­го­гів із 15 ре­гіо­нів взя­ли участь в ХІ Все­укра­їн­сько­му екс­пе­ди­цій­но-по­льо­во­му збо­рі ко­манд юних еко­ло­гів, який три­вав на Тер­но­піль­щи­ні. Юних еко­ло­гів Укра­ї­ни область при­йма­ла впер­ше. Про­те то­рік тут пра­цю­ва­ли юні бо­та­ні­ки, що свід­чить про ви­со­кий рі­вень по­за­шкіль­ної еко­ло­гі­чної осві­ти ( « День » № 110- 111 від 24— 25 черв­ня 2016 р. «Ду­же жи­ва ла­бо­ра­то­рія»).

У Тер­но­піль­сько­му обла­сно­му кра­є­знав­чо­му му­зеї юн­на­ти пред­ста­ви­ли до­слі­дни­цькі ро­бо­ти «Еко­ло­гі­чна си­ту­а­ція ва­шо­го мі­сця про­жи­ва­н­ня: про­бле­ми та шля­хи їх розв’ яза­н­ня » . Одно­ймен­но­ю­бу­ла та­кож фо­то­ви­став­ка, яка ви­сві­тлює еко­ло­гі­чну те­ма­ти­ку. Пе­ре­гля­да­ю­чи її, мо­жна від­зна­чи­ти, що про­бле­ми в ре­гіо­нах Укра­ї­ни одна­ко­ві: не­сан­кціо­но­ва­ні сміт­тє­зва­ли­ща, за­бру­дне­н­ня во­дойм і атмо­сфер­но­го по­ві­тря, зни­ще­н­ня пер­во­цві­тів, по­ши­ре­н­ня не­без­пе­чної ро­сли­ни — бор­щів­ни­ка Со­снов­сько­го. Оди­над­ця­ти­кла­сни­ця Ана­ста­сія САГАЙ із Кр­ама­тор­ська До­не­цької обла­сті роз­по­від­ає «Дню»: «Про­бле­ма, з яко­ю­ми при­їха­ли, ду­же за­гроз­ли­ва для на­шо­го ре­гіо­ну — це сти­хій­ні сміт­тє­зва­ли­ща. Ми на­ма­га­є­мось бо­ро­ти­ся з цим: гру­па­ми ви­їжджа­є­мо ту­ди, при­би­ра­є­мо, ор­га­ні­зо­ву­є­мо ви­віз смі­т­тя. Че­рез цю­про­бле­му де­да­лі біль­ше де­рев ма­ють по­га­ний іму­ні­тет. Від­так, ко­ли на них по­тра­пля­ють спо­ри гри­бів кси­ло­тро­фів, що руй­ну­ють де­ре­ви­ну, де­ре­ва ги­нуть, і в на­шо­му мі­сті мен­шає зе­ле­них на­са­джень. Ми при­їха­ли, що­би зна­йти ще якісь шля­хи ви­рі­ше­н­ня, при­вер­ну­ти ува­гу до цьо­го пи­та­н­ня».

Еко­ло­гі­чний пра­кти­кум «Мо­де­лю­ва­н­ня еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції в нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі та про­гно­зу­ва­н­ня її змін » від­був­ся в На­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку «Кре­ме­не­цькі го­ри» під ке­рів­ни­цтвом пра­ців­ни­ків за­по­від­ної уста­но­ви. Одна з груп пра­цю­ва­ла в ур­очи­щі «Ске­лі Сло­ва­цько­го».

Під­су­мо­ву­ю­чи ро­бо­ту ХІ Все­укра­їн­сько­го екс­пе­ди­цій­но- по­льо­во­го збо­ру ко­манд юних еко­ло­гів, го­ло­ва жу­рі, за­ві­ду­вач від­ді­лу еко­ло­гії та охо­ро­ни при­ро­ди На­ціо­наль­но­го еко­ло­го-на­ту­ра­лі­сти­чно­го цен- тру учнів­ської мо­ло­ді Мі­ні­стер­ства осві­ти Укра­ї­ни Та­ма­ра РАДЧЕНКО на­го­ло­си­ла: «Та­кі за­хо­ди ви­хо­ву­ють май­бу­тніх уче­них. Ді­ти, які при­їжджа­ють на ці по­льо­ві збо­ри, най­пер­ше у сво­їх обла­стях бе­руть участь в екс­пе­ди­ці­ях, по­хо­дах, від­ві­ду­ють гур­тки в обла­сних, ра­йон­них, мі­ських еко­ло­го-на­ту­ра­лі­сти­чних цен­трах, і по­тім во­ни оби­ра­ють про­фе­сії, пов’ яза­ні з біо­ло­гі­єю, еко­ло­гі­єю. У нас є та­кі при­кла­ди. При­єм­но те, що пе­да­го­ги го­ту­ють тих лю­дей, яких ми би хо­ті­ли ба­чи­ти і в се­бе, і у вла­ді за­га­лом, щоб у нас бу­ло Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща Укра­ї­ни, а не Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, яке тіль­ки дає до­зво­ли на ви­ко­ри­ста­н­ня цих ре­сур­сів». У за­галь­но­ко­ман­дно­му за­лі­ку най­кра­щи­ми ста­ли юні еко­ло­ги За­по­різь­кої обла­сті.

ФОТО МИХАЙЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.