«Спи­ра­ли­ся на ста­ро­вин­ні сві­тли­ни»

На Він­нич­чи­ні за ко­шти Єв­ро­со­ю­зу від­ре­став­ру­ва­ли ста­ро­вин­ний па­лац

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­нич­чи­на

Май­же 300 ти­сяч єв­ро на­дав Єв­ро­пей­ський Со­юз на про­ве­де­н­ня ре­мон­тно-ре­став­ра­цій­них ро­біт зов­ні­шньої ча­сти­ни па­ла­цу Гро­холь­ськи­хМо­жай­ських, який роз­та­шо­ва­ний у се­лі Во­ро­но­ви­ця, не­да­ле­ко від Він­ни­ці. 9 черв­ня в уро­чи­стій атмо­сфе­рі від­бу­ло­ся від­кри­т­тя онов­ле­ної пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. По­че­сне пра­во пе­ре­рі­за­ти тра­ди­цій­ну чер­во­ну стрі­чку й від­кри­ти пам’ятну до­шку з на­го­ди про­ве­де­н­ня ре­кон­стру­кції бу­ло на­да­но пред­став­ни­кам обла­сної та ра­йон­ної вла­ди, а та­кож прое­кт­но­му ме­не­дже­ру Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні Ми­ро­сла­ві ДІДУХ.

«Па­лац Гро­холь­ських-Мо­жай­ськи­ких є ві­зи­тів­ко­ю­про­е­кту з від­ро­дже­н­ня ту­ри­сти­чної зо­ни Він­ни­цько­го ра­йо­ну. Над вті­ле­н­ням ці­єї ідеї пра­цю­ва­ла до­во­лі чи­слен­на ко­ман­да не­бай­ду­жих лю­дей, — ка­же Ми­ро­сла­ва Дідух. — Ко­ли я шу­ка­ла ін­фор­ма­ці­ю­про цей па­лац пе­ред по­ча­тком про­е­кту, біль­шість від­гу­ків бу­ли не­га­тив­ни­ми, лю­ди пи­са­ли, що він у по­га­но­му ста­ні і йо­го тре­ба ря­ту­ва­ти. Те­пер па­лац має роз­кі­шний ви­гляд. Мі­сце­ві жи­те­лі мо­жуть пи­ша­ти­ся та­ко­ю­пам’ятко­ю­ар­хі­те­кту­ри і за­про­шу­ва­ти ту­ри­стів на екс­кур­сії».

З істо­рії ві­до­мо, що остан­нім вла­сни­ком ма­є­тку із ро­ди­ни Гро­холь­ських був Адольф Гро­холь­ський, який зго- дом ви­їхав до Ав­стрії. Че­рез кіль­ка ро­ків на тор­гах па­лац при­дбав Ми­ко­ла Мо­жай­ський, а по­тім успад­ку­вав йо­го брат Оле­ксандр Мо­жай­ський, ви­на­хі­дник пер­шо­го у сві­ті лі­та­ка, який під­няв­ся у по­ві­тря з лю­ди­ною на бор­ту. Те­пер на те­ри­то­рії цьо­го па­ла­цу роз­та­шо­ва­ний Дер­жав­ний му­зей істо­рії авіа­ції та ко­смо­нав­ти­ки Укра­ї­ни.

«Під час ре­кон­стру­кції па­ла­цу спи­ра­ли­ся на ста­ро­вин­ні сві­тли­ни. Фа­сад му­зе­ю­був оздо­бле­ний уні­каль­но­ю­лі­пни­но­юу ви­гля­ді го­лів би­ків, у та­кий спо­сіб поль­ська ди­на­стія Гро­холь­ських пра­гну­ла по­ка­за­ти сво­ю­мо­гу­тність і си­лу, — ко­мен­тує ди­ре­ктор му­зею авіа­ції та ко­смо­нав­ти­ки Ві­ктор ДЕМ’ЯНЕНКО. — З бо­ку на бу­дів­лі роз­мі­ще­ні ві­но­чки з пло­дів ягід та фру­ктів, що сим­во­лі­зує ба­гат­ство зем­лі. Що­прав­да, це «ду­блі­кат». Ори­гі­наль­на лі­пни­на, яка бу­ла на бу­дів­лі дві­сті ро­ків то­му, ре­став­ра­ції не під­ля­га­ла. Те­пер окре­мі її фра­гмен­ти збе­рі­га­ю­ться в му­зеї як екс­по­на­ти».

У ме­жах гран­то­во­го про­е­кту від­ре­мон­ту­ва­ли тіль­ки зов­ні­шню­ча­сти­ну па­ла­цу. Ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту по­тре­бу­ють та­кож за­ли й кім­на­ти. За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, на ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти не­об­хі­дно ви­тра­ти­ти що­най­мен­ше 30 міль­йо­нів гри­вень. Ко­шти шу­ка­ють.

ФОТО З САЙТА 20MINUT.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.