Ро­бо­та Ана­то­лія Ле­ма­на 1908 ро­ку

Ви­лу­че­ну на кор­до­ні з РФ уні­каль­ну скри­пку пе­ре­да­но до дер­жав­ної ко­ле­кції

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Дер­жав­на ко­ле­кція му­зи­чних струн­них (сми­чко­вих) ін­стру­мен­тів На­ціо­наль­но­го бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки Укра­ї­ни в Ки­є­ві по­пов­ни­ла­ся но­вим екс­по­на­том — ста­ро­вин­но­ю­скри­пкою. Її ав­то­ром, за по­пе­ре­дні­ми ви­снов­ка­ми фа­хів­ців, є ле­ген­дар­ний май­стер Ана­то­лій Ле­ман, а да­то­ва­на во­на 1908 ро­ком.

Уні­каль­ний ін­стру­мент бу­ло ви­лу­че­но на Сум­щи­ні, на кор­до­ні з Ро­сі­єю, як пре­дмет кон­фі­ска­ту і пе­ре­да­но в на­бу­ток дер­жа­ви. Зро­зу­мів­ши, що пе­ред ни­ми річ, яка, ймо­вір­но, має не тіль­ки ми­сте­цьку, а й істо­ри­чну цін­ність, сум­ські пра­во­охо­рон­ці звер­ну­ли­ся до екс­пер­тів.

До­ки три­ва­ли слід­чі дії та екс­пер­ти­зи, ар­те­факт пе­ре­бу­вав на збе­рі­ган­ні в Сум­сько­му обла­сно­му кра­є­знав­чо­му му­зеї. Йо­го ди­ре­ктор Вла­ди­слав Те­рен­тьєв у роз­мо­ві з ко­ре­спон­ден­том «Дня» за­зна­чив: для то­го щоб до­ве­сти ав­тен­ти­чність ін­стру­мен­та, по­трі­бне ще до­да­тко­ве йо­го ви­вче­н­ня. Але в будь- яко­му ра­зі, це цін­ний об’єкт на­шої куль­тур­ної спад­щи­ни, і ду­же ва­жли­во, що вда­ло­ся за­по­біг­ти йо­го ви­ве­зен­ню­за ме­жі Укра­ї­ни.

Пред­став­ни­ки Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби м. Су­ми Го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції в Сум­ській обла­сті пе­ре­да­ли ста­ро­вин­ну скри­пку без­по­се­ре­дньо до рук ми­тців: до Сум спе­ці­аль­но для цьо­го при­бу­ли на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат дер­жав­ної пре­мії ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, пер­ша скри­пка за­слу­же­но­го ан­сам­блю- квар­те­ту ім. М. Ли­сен­ка, про­фе­сор Ана­то­лій Ба­же­нов і на­чаль­ник діль­ни­ці Дер­жав­ної ко­ле­кції му­зи­чних ( сми­чко­вих) ін­стру­мен­тів, за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Укра­ї­ни, до­цент Бо­г­дан Фе­сюк.

На­га­да­є­мо, Ана­то­лій Ле­ман жив і пра­цю­вав на ме­жі XIX — XX сто­літь. Він ство­рив близь­ко дво­хсот му­зи­чних ін­стру­мен­тів, біль­шість із яких бу­ло втра­че­но. Сам се­бе він на­зи­вав «Ме­сі­є­ю­скри­пки».

Фото на­да­но прес-слу­жбою Го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції в Сум­ській обла­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.