Збу­ду­ва­ли за два мі­ся­ці

На Хер­сон­щи­ні від­кри­ли со­ня­чну еле­ктро­стан­цію по­ту­жні­стю в 9 МВт

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

12 черв­ня у Бі­ло­зер­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті від­бу­ло­ся від­кри­т­тя фо­то­галь­ва­ні­чної еле­ктро­стан­ції «Бі­ло­зер­ка». Еле­ктро­стан­ція за­ймає пло­щу 19,9 га і що­рі­чно ге­не­ру­ва­ти­ме близь­ко 14,116 млн кВт/год еле­ктро­енер­гії, змен­шу­ю­чи май­же на 13,9 тис. тонн за рік кіль­кість ви­ки­дів СО2 в атмо­сфе­ру. Бу­дів­ни­цтво со­ня­чної еле­ктро­стан­ції здій­сню­ва­ло­ся ду­же опе­ра­тив­но і три­ва­ло ли­ше два мі­ся­ці, по­ві­дом­ля­ють у Хер­сон­ській ОДА. «Ми­ну­ло­го ро­ку під час Між­на­ро­дно­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му «Тав­рій­ські го­ри­зон­ти» ми роз­по­ча­ли актив­не про­па­гу­ва­н­ня обла­сті як те­ри­то­рії, ефе­ктив­ної для ви­ко­ри­ста­н­ня енер­гії сон­ця та ві­тру, ви­зна­чи­ли стра­те­гі­ю­на роз­ви­ток зе­ле­ної еко­но­мі­ки. І ду­же при­єм­но, що сьо­го­дні вже є на­го­да по­ба­чи­ти її ре­зуль­та­ти. Від­кри­т­тя фо­то­галь­ва­ні­чної еле­ктро­стан­ції «Бі­ло­зер­ка» по­ту­жні­стюв 9 МВт у Бі­ло­зер­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті є ду­же ва­жли­вим кро­ком із за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни», — про­ко­мен­ту­вав у Facebook го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій ГОРДЄЄВ.

ФОТО ОЛЕГА НИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.