Пу­ер­то-Ри­ко — за при­єд­на­н­ня­до США

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На ре­фе­рен­ду­мі в Пу­ер­то-Ри­ко по­над 97% лю­дей, які при­йшли на ви­бор­чі діль­ни­ці, про­го­ло­су­ва­ли за вхо­дже­н­ня до скла­ду США. При цьо­му яв­ка на ре­фе­рен­ду­мі скла­ла всьо­го 23%, за­зна­чає Бі-Бі-Сі. Про­те ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му не зо­бов’язу­ють мі­сце­ву вла­ду за­пу­ска­ти про­це­ду­ру при­єд­на­н­ня, а оста­то­чне рі­ше­н­ня про ста­тус остро­ва ухва­лю­ва­ти­ме Кон­грес США. З 1899 ро­ку Пу­ер­то-Ри­ко пе­ре­бу­ває на пра­вах са­мо­управ­лі­н­ня під юрис­ди­кці­єю США. За­раз острів пе­ре­жи­ває еко­но­мі­чну кри­зу: зов­ні­шній борг те­ри­то­рії ста­но­вить 72 млрд до­ла­рів. Як­би Пу­ер­то-Ри­ко бу­ло шта­том США, то мо­гло б про­го­ло­си­ти се­бе не­пла­то­спро­мо­жним, і то­ді від­по­від­аль­ність за йо­го бор­ги до­ве­лось би взя­ти Ва­шинг­то­ну, пи­ше DW. Це вже п’ятий ре­фе­рен­дум що­до ста­ту­су Пу­ер­то-Ри­ко. Пі­сля по­пе­ре­дньо­го пле­бі­сци­ту 2012 ро­ку, ко­ли 60% ви­бор­ців про­го­ло­су­ва­ли за при­єд­на­н­ня до США, аме­ри­кан­ський Кон­грес не прийняв жо­дно­го рі­ше­н­ня про ста­тус остро­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.