У Ко­со­во пе­ре­мо­гла пар­тія екс-прем’єра

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Ко­со­во пер­ше мі­сце по­сів альянс, очо­лю­ва­ний ко­ли­шнім ко­сов­ським прем’єр-мі­ні­стром та одним із лі­де­рів «Ар­мії звіль­не­н­ня Ко­со­во» Ра­му­шем Ха­ра­ді­на­єм, який ві­до­мий та­кож на прі­зви­сько «Рем­бо», по­ві­дом­ляє DW. За ре­зуль­та­та­ми під­ра­хун­ку, май­же 70 від­со­тків бю­ле­те­нів отри­мав блок йо­го пар­тії «Альянс за май­бу­тнє Ко­со­во» (AAK), а Де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ко­со­во (PDK) пре­зи­ден­та кра­ї­ни Ха­ши­ма Та­чі, най­біль­шої по­лі­ти­чної пар­тії кра­ї­ни, отри­ма­ла 34,3 від­со­тка го­ло­сів ви­бор­ців, по­ві­до­ми­ли в не­уря­до­вій ор­га­ні­за­ції «Де­мо­кра­тія в дії». Про­ти Ха­ра­ді­ная бу­ли ви­су­ну­ті зви­ну­ва­че­н­ня у вій­сько­вих зло­чи­нах, про­те Га­азь­кий три­бу­нал дві­чі ви­но­сив йо­му ви­прав­ду­валь­ний ви­рок. Дру­ге мі­сце із 26,3 від­со­тка го­ло­сів по­сі­ла лі­во­на­ціо­на­лі­сти­чна опо­зи­цій­на пар­тія «Са­мо­ви­зна­че­н­ня» (VV), а 25,8 від­со­тка отри­мує пар­тія екс-прем’єра Іси Му­ста­фи «Де­мо­кра­ти­чна лі­га Ко­со­во» (LDK). Жо­дній по­лі­ти­чній си­лі не вда­сться одно­о­сі­бно сфор­му­ва­ти уряд біль­шо­сті й до­ве­де­ться до­мов­ля­ти­ся з ін­ши­ми по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми про ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції. По­за­чер­го­ві ви­бо­ри в Ко­со­во бу­ли ого­ло­ше­ні пре­зи­ден­том Ха­ши­мом Та­чі у трав­ні. Ко­со­во ого­ло­си­ло сво­ю­не­за­ле­жність від Сер­бії 2008 ро­ку, про­те ба­га­то кра­їн, у то­му чи­слі Укра­ї­на, не ви­зна­ли Ко­со­во не­за­ле­жно­ю­дер­жа­вою .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.