Де­ся­тки ти­сяч лю­дей ви­йшли на мі­тинг за не­за­ле­жність Ка­та­ло­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У цен­трі Бар­се­ло­ни від­був­ся мі­тинг що­до не­за­ле­жно­сті Ка­та­ло­нії, в яко­му взя­ли участь від 30 до 40 тис. лю­дей, по­ві­дом­ляє Euronews. У де­мон­стра­ції взяв участь та­кож гла­ва ав­то­ном­но­го ре­гіо­ну Кар­лес Пуч­де­мон, який ра­ні­ше ого­ло­сив, що ре­фе­рен­дум про не­за­ле­жність від­бу­де­ться 1 жов­тня. Жи­те­лі ре­гіо­ну ма­ють да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня: «Чи хо­ті­ли б ви, щоб Ка­та­ло­нія бу­ла не­за­ле­жно­ю­дер­жа­во­юз ре­спу­блі­кан­сько­ю­фор­мо­ю­прав­лі­н­ня?». Іспан­ський уряд ви­сту­пає про­ти про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му, вва­жа­ю­чи іні­ці­а­ти­ву не­за­кон­ною і та­кою, що су­пе­ре­чить кон­сти­ту­ції кра­ї­ни. В уря­ді за­яви­ли, що пле­бі­сцит не від­бу­де­ться, про­те яким чи­ном ма­ють на­мір цьо­му за­по­біг­ти — не по­ві­дом­ля­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.