У Рів­но­му за 24 го­ди­ни зня­ли фільм про бій­ця АТО

Він став одним із ре­зуль­та­тів уні­каль­но­го твор­чо­го про­е­кту

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Зня­ти фільм за 24 го­ди­ни, на­пи­са­ти сце­на­рій, який за­хо­ті­ли б ку­пи­ти, під­го­ту­ва­ти­ся до ка­стин­гу і, зре­штою, по­тра­пи­ти в кі­но... У Рів­но­му від­був­ся уні­каль­ний про­ект, у рам­ках яко­го всіх охо­чих аб­со­лю­тно без­ко­штов­но на­вча­ли кі­но­ми­сте­цтву. Упро­довж ше­сти ти­жнів у мі­сті від­бу­ва­ли­ся май­стер- кла­си, які про­во­ди­ли зна­ні ре­жи­се­ри, сце­на­ри­сти, опе­ра­то­ри-по­ста­нов­ни­ки, про­дю­се­ри та акто­ри. Вла­сне, ме­та про­е­кту «Кі­но­шко­ла у Рів­но­му » по­ля­га­ла в то­му, щоб ство­ри­ти ко­му­ні­ка­тив­ний май­дан­чик між про­фе­сіо­на­ла­ми та за­ці­кав­ле­ни­ми ама­то­ра­ми, роз­по­вів ав­тор ідеї Ві­ктор Бу­ли­га. Цю­іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ла мі­ська вла­да.

В ре­зуль­та­ті на твор­чих май­стер­нях по­бу­ва­ли май­же 100 слу­ха­чів. Се­ред них бу­ли і акто­ри, і під­при­єм­ці, і держ­слу­жбов­ці, і ви­кла­да­чі, і жур­на­лі­сти, і фо­то­гра­фи.

« Сьо­го­дні Рів­не вва­жа­є­ться сто­ли­це­ю­фо­то­гра­фії, адже в мі­сті від­бу­ва­є­ться кіль­ка між­на­ро­дних фо­то­са­ло­нів. І во­ни вже ста­ли тра­ди­ці­єю. А все по­чи­на­ло­ся з зу­силь ама­то­рів. Во­ни зби­ра­ли­ся в цен­трі мі­ста бі­ля со­бо­ру на ла­во­чці. Фо­то­гра­фи-лю­би­те­лі ба­га­то їзди­ли, вчи­ли­ся, на­би­ра­ли­ся до­сві­ду, екс­пе­ри­мен­ту­ва­ли. І на сьо­го­дні Рів­не втри­мує ви­со­кі по­зи­ції в цій сфе­рі. Во­дно­час фото і кі­но — схо­жі. Остан­нє, мо­жли­во, на­віть більш ці­ка­ве, — ко­мен­тує фо­то­граф Оле­ксій По­тя­нок, який взяв участь у про­е­кті. — «Кі­но­шко­ла» ста­ла хо­ро­шим по­штов­хом до роз­ви­тку. Зав­дя­ки цьо­му про­е­кту від­кри­ва­ю­ться но­ві пер­спе­кти­ви».

Уча­сни­ка­ми май­стер­кла­сів бу­ли і шко­ля­рі. Де­я­кі з них вже ма­ють вла­сний кі­но­до­свід. Так, оди­над­ця­ти- кла­сни­ця Ді­а­на Гор­ба­тюк зня­ла фільм про ви­да­тно­го ка­над­сько­го юри­ста, який мав укра­їн­ське ко­рі­н­ня, Джо­на Со­пін­ку. Її ро­бо­ту оці­ни­ло жу­рі осві­тньо­го кон­кур­су, і в яко­сті на­го­ро­ди шко­ляр­ка отри­ма­ла мо­жли­вість влі­тку по­їха­ти в Ка­на­ду. А пе­ред ман­дрів­ко­ю­во­на ви­рі­ши­ла по­вчи­ти­ся в «Кі­но­шко­лі » . Най­мо­лод­шим уча­сни­ком про­е­кту став 11- рі­чний Іл­ля Ро­ма­нів. На май­стер­кла­си він при­хо­див із ба­тька­ми, а на за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня під­го­ту­вав вла­сну ро­бо­ту.

«Біль­шість за­нять у нас бу­ли те­о­ре­ти­чни­ми, але вла­што­ву­ва­ли і пра­кти­ку­ми. Так, ре­жи­сер Іван Сер­гі­єн­ко вчив зні­ма­ти фільм за 24 го­ди­ни. Тож уча­сни­ки « Кі­но­шко­ли » ви­зна­чи­ли­ся з твор­чо­ю­гру­пою, на­пи­са­ли сце­на­рій, ви­бра­ли акто­рів, ре­жи­се­ра, опе­ра­то­рів і взя­ли­ся за ро­бо­ту. Їх ре­зуль­та­том ста­ла ко­ро­тко­ме­траж­ка про бій­ця АТО, який по­вер­та­є­ться до­до­му і ду­же го­стро від­чу­ває са­мо­тність. А при­йти до тя­ми і «ожи­ти» йо­му до­по­ма­гає ди­ти­на, яка ба­чить йо­го в пар­ку. Це фільм, де не­має ре­плік, де грає всьо­го два акто­ри. І один із них — Ро­сти­слав Ши­ку­ла — до­бро­во­лець, який був в АТО. Він та­кож від­ві­ду­вав « Кі­но­шко­лу » , — роз­по­від­ає ав­тор про­е­кту Ві­ктор Бу­ли­га. — Під час ро­бо­ти над ці­є­ю­ко­ро­тко­ме­траж­кою наш най­мо­лод­ший слу­хач 11-рі­чний Іл­ля, ні­ко­му ні­чо­го не ска­зав­ши, про­во­див вла­сні зйом­ки. І в ньо­го ви­йшов фільм про фільм».

Ві­ктор Бу­ли­га пла­нує, що « Кі­но­шко­ла у Рів­но­му » ма­ти­ме про­дов­же­н­ня і на­сту­пно­го ро­ку. На­ра­зі ж, на йо­го дум­ку, ва­жли­во об’єд­ну­ва­ти­ся, щоб ство­рю­ва­ти в мі­сті свій кі­но­про­стір.

ФОТО З МЕРЕЖІ «ФЕЙСБУК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.