Втра­та для До­не­цька, на­дба­н­ня для Ки­є­ва

Фонд «Ізо­ля­ція» від­зна­чив три ро­ки ді­яль­но­сті у ви­гнан­ні

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

На­га­да­є­мо, 9 черв­ня 2014 р. те­ри­то­рі­ю­До­не­цько­го за­во­ду ізо­ля­цій­них ма­те­рі­а­лів, де роз­мі­щу­вав­ся фонд, за­хо­пи­ли озбро­є­ні пред­став­ни­ки са­мо­про­го­ло­ше­ної «ДНР», за­яв­ля­ю­чи про на­мір ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти при­мі­ще­н­ня для збе­рі­га­н­ня ро­сій­ської гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. На­справ­ді те­ри­то­рія до­сі ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як вій­сько­ва ба­за, в’язни­ця, склад кра­де­них ав­то та мі­сце зйо­мок ро­сій­ських ві­део­фей­ків. Ева­ку­ю­вав­ши ко­ман­ду (біль­ша ча­сти­на ко­ле­кції бу­ла зни­ще­на ДНР-ів­ськи­ми по­гром­ни­ка­ми), «Ізо­ля­ція» про­дов­жи­ла ро­бо­ту за ме­жа­ми До­не­цька, здій­сню­ю­чи свою ді­яль­ність на схо­ді Укра­ї­ни, в Ки­є­ві та за кор­до­ном.

Ре­тро­спе­ктив­на про­гра­ма цьо­го ро­ку при­свя­че­на між­на­ро­дній ре­зи- ден­ції «Мін­ли­ва хмар­ність» (2011), ку­ра­то­ром якої був кла­сик су­ча­сної кон­це­пту­аль­ної фо­то­гра­фії, ла­у­ре­ат пре­мії Hasselblad хар­ків’янин Бо­рис Ми­хай­лов, який, до ре­чі, пред­став­ляє на­ціо­наль­ний па­віль­йон Укра­ї­ни на Ве­не­цій­ській бі­є­на­ле 2017 ро­ку. Про­ект від­обра­жає ре­фле­ксії ві­сьмох уча­сни­ків ре­зи­ден­ції з се­ми кра­їн сві­ту в хо­ді до­слі­дже­н­ня кіль­кох міст До­не­цької обла­сті. Одним із об’єктів до­слі­дже­н­ня став по­ки­ну­тий Па­лац куль­ту­ри у Гор­лів­ці.

Фо­то­ви­став­ка «Бу­ди­нок куль­ту­ри» скла­да­є­ться з ро­біт Фла­вії Жун­кей­ри, Ан­дрія Ло­гі­но­ва, Мар­ко Ци­тро­на, Ма­ри­ни Блек, Ді­ми Сер­гє­є­ва та Жан­ни Ка­ди­ро­вої. Фо­то­гра­фії, зро­бле­ні у рі­зний час, фі­ксу­ють про­цес по­сту­по­во­го за­не­па­ду бу­дів­лі гор­лів­сько­го Па­ла­цу куль­ту­ри, збу­до­ва­но­го 1951 ро­ку. Бу­ди­нок куль­ту­ри ви­да­є­ться одним із тих фан­то­мів ми­ну­ло­го, яким про­ти­сто­я­ла «Ізо­ля­ція», пра­цю­ю­чи в До­не­цьку, і до осми­сле­н­ня яких фонд за­кли­кає, пе­ре­бу­ва­ю­чи у Ки­є­ві. Окре­мо­ю­ре­мар­ко­ю­до ви­став­ки є ро­бо­та Жа­ни Ка­ди­ро­вої «До­шка по­ша­ни», що ви­став­ля­ла­ся у До­не­цьку і по­стра­жда­ла під час за­хо­пле­н­ня «Ізо­ля­ції». Ро­бо­та екс­по­ну­є­ться у не­від­ре­став­ро­ва­но­му ви­гля­ді як до­ку­мен­таль­не свід­че­н­ня про по­дії три­рі­чної дав­ни­ни.

Па­ра­лель­но з ви­став­ко­ю­бу­ло та­кож пред­став­ле­но бі­бліо­те­ку «Ізо­ля­ції» — ін­те­р­актив­ний ар­хів про­е­ктів Фон­ду: ка­та­ло­ги, ві­део, книж­ки, фо­то­гра­фії. Окрім то­го, 9 черв­ня від­був­ся по­каз філь­му Ан­дрія Го­ро­хо­ва і гру­пи ДДК «EURO 2012» у До­не­цьку. Стрі­чка по­ка­зує мі­сто очи­ма йо­го ме­шкан­ців і дає уні­каль­ну мо­жли­вість по­гля­ну­ти на пов­сяк­ден­не жи­т­тя до­во­єн­но­го До­не­цька під час про­ве­де­н­ня там чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. За­вер­ши­ла ве­чір спе­ці­аль­на про­гра­ма екс­пе­ри­мен­таль­ної й тан­цю­валь­ної еле­ктрон­ної му­зи­ки з уча­стю­ді­дже­їв Ста­ни­сла­ва Бо­бри­цько­го, Sasha Dolgiy, Dunaewsky69, Mussalina й Komitet.

День «Ізо­ля­ції» про­йшов у кре­а­тив­ній спіль­но­ті IZONE, роз­та­шо­ва­ній на те­ри­то­рії Ки­їв­сько­го су­дно­ре­мон­тно­го за­во­ду на ву­ли­ці На­бе­ре­жно-Лу­го­ва.

Чи не го­лов­ний під­су­мок трьох ро­ків ви­гна­н­ня по­ля­гає в то­му, що «Ізо­ля­ція» по­ка­за­ла не­ймо­вір­ну зда­тність не про­сто до ви­жи­ва­н­ня, а й до обер­не­н­ня не­спри­я­тли­вих об­ста­вин на сво­ю­ко­ристь. До­ки роз­мо­ви про пе­ре­тво­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них зон на су­ча­сні мі­ські про­сто­ри за­ли­ша­ю­ться тіль­ки роз­мо­ва­ми, «ізо­ля­ціо­ні­сти» вті­лю­ють свою ур­ба­ні­сти­чну уто­пію. Су­мо­ви­то-ра­дян­ська те­ри­то­рія су­дно­ре­мон­тно­го за­во­ду на По­до­лі на­бу­ла в яко­сті IZONE ціл­ко­ви­то но­во­го змі­сту і ви­гля­ду. З’яви­ли­ся уль­тра­су­ча­сний ко­вор­кінг-офіс із ди­зай­нер­ськи­ми ме­бля­ми, ка­фе все­ре­ди­ні й на ву­ли­ці, ви­став­ко­ві за­ли й мі­сце для кон­цер­тів. Все зі сма­ком, все зру­чно й су­ча­сно. За ці три ро­ки за­снов­ни­ці Фон­ду Лю­бо­ві Ми­хай­ло­вій та її ко­ман­ді вда­ло­ся роз­бу­ду­ва­ти ба­га­то­фун­кціо­наль­ний твор­чий про­стір, при­ва­бли­вий в пер­шу чер­гу для ду­ма­ю­чої мо­ло­ді. По су­ті, сю­ди мо­жна при­йти і пов­но­цін­но про­ве­сти день: пра­цю­ва­ти, спіл­ку­ва­ти­ся, їсти, ди­ви­ти­ся ви­став­ки й філь­ми, а під ве­чір на­віть схо­ди­ти на кон­церт.

Не « Ізо­ля­ція » втра­ти­ла До­нецьк — а мі­сто, що збо­же­во­лі­ло, втра­ти­ло «Ізо­ля­цію».

І зре­штою, са­ме «Ізо­ля­ції» і та­ким, як «Ізо­ля­ція», ви­па­де від­ро­джу­ва­ти Дон­бас, ко­ли ми по­вер­не­мо­ся ту­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.