Пен­сій­на ре­фор­ма: з чим не зго­дні лю­ди

64,5% укра­їн­ців не го­то­ві до­бро­віль­но від­ра­хо­ву­ва­ти ко­шти на ста­рість

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ма­буть, цьо­го ти­жня про­ект за­ко­ну про пен­сій­ну ре­фор­му, текст яко­го до­сту­пний сьо­го­дні ли­ше ду­же обме­же­ній кіль­ко­сті гро­ма­дян, все ж на­ді­йде до укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту, і з цим за­се­кре­че­ним по­ки до­ку­мен­том мо­жна бу­де озна­йо­ми­ти­ся пе­ре­сі­чним лю­дям.

ПЕН­СІЙ­НА ГО­ТОВ­НІСТЬ

Ми­ну­лої п’ятни­ці під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми ре­гіо­наль­них ЗМІ в Ки­є­ві прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман за­явив про до­ся­гне­н­ня по­пе­ре­дньої до­мов­ле­но­сті з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком про роз­гляд про­е­кту пен­сій­ної ре­фор­ми на за­сі­дан­ні На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм. «Уря­до­вий за­ко­но­про­ект уже го­то­вий, — за­пев­нив прем’єр, — на­сту­пно­го ти­жня Пре­зи­дент скли­че На­цра­ду ре­форм, і ми на ній ще раз роз­гля­не­мо всі по­зи­ції ре­фор­ми». Прем’єр за­ува­жив, що пі­сля цьо­го за­ко­но­про­ект бу­де на­прав­ле­ний до Вер­хов­ної Ра­ди.

Утім, за до­по­мо­гою ЗМІ укра­їн­ці вже ма­ють про пен­сій­ну ре­фор­му якесь уяв­ле­н­ня й на­віть скла­ли свою дум­ку що­до пев­них пи­тань. Це по­ка­за­ло до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­не не­що­дав­но со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Цен­тру Ра­зум­ко­ва в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни, за ви­ня­тком Кри­му й оку­по­ва­них те­ри­то­рій До­не­цької й Лу­ган­ської обла­стей. Лю­ди зго­дні да­ле­ко не з усім, що про­по­нує уряд.

КА­ЖУТЬ РЕСПОНДЕНТИ

Так, опи­ту­ва­н­ня ви­яви­ло, що 86,1% укра­їн­ців не під­три­му­ють під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку або стра­хо­во­го (пен­сій­но­го) ста­жу, 65,6% опи­та­них — про­ти за­бо­ро­ни до­стро­ко­во­го ви­хо­ду на пен­сію. Най­біль­шою під­трим­кою (79,7%) се­ред мо­жли­вих но­ва­цій пен­сій­ної ре­фор­ми ко­ри­сту­є­ться ска­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них пен­сій для держ­слу­жбов­ців, де­пу­та­тів, про­ку­ро­рів, суд­дів. Про­те по­над 48% під­три­му­ють і про­бле­ма­ти­чну мо­жли­вість «до­ку­па­ти» за гро­ші ро­ки ста­жу, якщо їх не ви­ста­чає для отри­ма­н­ня пен­сії, і та­ке не­о­дно­зна­чне рі­ше­н­ня, як прив’яз­ка ча­су ви­хо­ду на пен­сію не до ві­ку пра­ців­ни­ка, а до ста­жу. Ро­зді­ли­ли­ся дум­ки з пи­та­н­ня про по­си­ле­н­ня за­ле­жно­сті роз­мі­ру пен­сій від спла­че­них пен­сій­них вне­сків (39,1% — за, 34,5% — про­ти).

Розв’яза­ти про­бле­му з де­фі­ци­том Пен­сій­но­го фон­ду, на дум­ку 65,3% ре­спон­ден­тів, мо­жна шля­хом ство­ре­н­ня но­вих які­сних ро­бо­чих місць. Але 40,5% ви­сту­па­ють за збіль­ше­н­ня ви­трат бю­дже­ту на фі­нан­су­ва­н­ня Пен­сій­но­го фон­ду. 22,1% опи­та­них по­кла­да­ють на­дії на обме­же­н­ня ма­кси­маль­но­го роз­мі­ру пен­сії трьо­ма мі­ні­маль­ни­ми роз­мі­ра­ми пен­сії (за­раз близь­ко 3,6 ти­сяч гри­вень). 13,5% опи­та­них ви­сло­ви­ли­ся за збіль­ше­н­ня роз­мі­ру на­ра­ху­вань на фонд зар­пла­ти, за ра­ху­нок яких фі­нан­су­є­ться Пен­сій­ний фонд.

61,5% укра­їн­ців зго­дні з тим, що пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам слід пла­ти­ти пен­сі­юв то­му ж роз­мі­рі, що й не­пра­цю­ю­чим; 16,8% — що пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам слід обме­жу­ва­ти роз­мір пен­сії; 8,7% вва­жа­ють, що ті, хто пра­цює, не по­вин­ні отри­му­ва­ти пен­сію.

Пра­кти­чно по­ло­ви­на укра­їн­ців зна­ють і стіль­ки ж не зна­ють про існу­ва­н­ня в кра­ї­ні не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів. При цьо­му 64,5% не го­то­ві до­бро­віль­но від­ра­хо­ву­ва­ти ко­шти на май­бу­тню пен сі ю; 17,4% за з на чи ли, що згод ні на це.

47,2% опи­та­них не зна­ють про прин­ци­пи ство­ре­н­ня обов’яз­ко­вої на­ко­пи­чу­валь­ної пен­сій­ної си­сте­ми. 44,8% — зна­ють. 32,2% вва­жа­ють, що впро­ва­дже­н­ня та­кої си­сте­ми ста­не по­зи­ти­вом; 21% пе­ред­ба­ча­ють, що це бу де не га тив ним кро ком; 46,8% важ­ко від­по­ві­сти.

57,1% опи­та­них пен­сіо­не­рів не ма­ють ін­ших дже­рел до­хо­ду, крім пен­сії; у 36,9% во­ни є. 52,9% ре­спон­ден­тів, що не до­ся­гли пен­сій­но­го ві­ку, роз­ра­хо­ву­ють і на ін­ші дже­ре­ла до­хо­дів пі­сля ви­хо­ду на пен­сію; 17,2% зби­ра­ю­ться жи­ти ли­ше на пен­сію. Для 80,4% уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня, які до­ся­гли пен­сій­но­го ві­ку, основ­ним дже­ре­лом до­хо­ду є пен­сія. 20,1% з них вка­за­ли ще й на на­яв­ність під­со­бно­го го­спо­дар­ства, 16,1% — на до­по­мо­гу ді­тей.

До­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що 52,2% укра­їн­ських пен­сіо­не­рів не ви­ста­чає пен­сії на­віть на най­не­об­хі­дні­ше. 40,2% опи­та­них за­зна­чи­ли, що пен­сії не до­сить для то­го, щоб нор­маль­но хар­чу­ва­ти­ся, спла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні й ме­ди­чні по­слу­ги, ку­пу­ва­ти лі­ки. 87% укра­їн­ців упев­не­ні, що дер­жа­ва зо­бов’яза­на пі­клу­ва­ти­ся про гі­дне за­без­пе­че­н­ня їхньої ста­ро­сті; 40,1% вва­жа­ють, що ні­хто, окрім них, цьо­го не зро­бить; 23,4% — що це обов’язок пра­це­дав­ця.

Чи отри­ма­ють від­дзер­ка­ле­н­ня в пен­сій­ній ре­фор­мі не ли­ше дум­ки тих груп на­се­ле­н­ня, що спів­зву­чні іде­ям ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту, але й тих, ко­го якісь но­ва­ції не вла­што­ву­ють? На­ціо­наль­ній ра­ді ре­форм і Вер­хов­ній Ра­ді не слід бу­ло б ігно­ру­ва­ти та­кож і дум­ки екс­пер­тів і гро­мад­ських акти­ві­стів, що озву­чу­ю­ться під час кру­глих сто­лів і пре­скон­фе­рен­цій, хоч би якою го­строю бу­ла ви­слов­лю­ва­на кри­ти­ка.

ЯК ПОДОЛАТИ ВИ­КЛИ­КИ ДЕМОГРАФІЇ?

«Про­бле­ми май­бу­тніх по­ко­лінь і май­бу­тніх пен­сіо­не­рів за­ли­ши­ли­ся за ме­жа­ми цьо­го про­е­кту Ка­бмі­ну. Уряд обме­жив­ся ли­ше під­ви­ще­н­ням ни­ні­шніх пен­сій, так зва­ним осу­ча­сне­н­ням», — вва­жає ди­ре­ктор під­роз­ді­лу з управ­лі­н­ня ло­каль­ни­ми акти­ва­ми гру­пи ICU Гри­го­рій ОВЧАРЕНКО.

«Ми під­три­му­є­мо пра­гне­н­ня уря­ду ре­фор­му­ва­ти пен­сій­ну си­сте­му, але не під­три­му­є­мо ту мо­дель, яку уряд про­по­нує, — за­зна­чив ко­ор­ди­на­тор гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми «Но­ва Кра­ї­на», пре­зи­дент ін­ве­сти­цій­ної гру­пи «Уні­вер» Та­рас КОЗАК. — Со­лі­дар­на си­сте­ма не зда­тна подолати ви­кли­ки демографії. Впро­ва­дже­н­ня на­ко­пи­чу­валь­но­го рів­ня є без­аль­тер­на­тив­ним рі­ше­н­ням».

Го­ло­ва ра­ди Укра­їн­ської асо­ці­а­ції адмі­ні­стра­то­рів пен­сій­них фон­дів Те­тя­на САЛЬНИКОВА та­кож ви­сту­пає за на­ко­пи­чу­валь­ну си­сте­му. «Якщо уряд впро­ва­дить опцію на­ко­пи­чу­валь­но­го рів­ня, то до 2050 ро­ку спів­від­но­ше­н­ня акти­вів не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів до ВВП кра­ї­ни ста­но­ви­ти­ме 65%. Це той ін­ве­сти­цій­ний ре­сурс, за яким кра­ї­ні не тре­ба бу­де хо­ди­ти по сві­ту з про­стя­гну­тою ру­кою», — ствер­джує Сальникова.

КОМУ ПОТРІБНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ «КОЛГОСПИ»

Але на­ко­пи­чу­валь­ний рі­вень сам по со­бі ще не га­ран­тує бла­го­ден­ству­ва­н­ня ні кра­ї­ні, ні пен­сіо­не­рам. Ду­же ва­жли­во пра­виль­но по­бу­ду­ва­ти управ­лі­н­ня від­по­від­ни­ми ре­сур­са­ми. На­при­клад, екс­перт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм з пи­тань пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня, ди­ре­ктор ком­па­нії «Пен­сій­но-акту­ар­ний кон­суль­тант» Оле­ксандр ТКАЧ вва жає не­до­ціль­ним ство­ре­н­ня спе­ці­аль­них дер­жав­них пен­сій­них фон­дів для об­слу­го­ву­ва­н­ня на­ко­пи­чу­валь­них пен­сій­них про­грам. На йо­го дум­ку, об­слу­го­ву­ва­ти цей ри­нок мо­жуть не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди, а фун­кції дер­жа­ви ма­ють обме­жи­ти­ся ре­гу­лю­ва­н­ням рин­ку.

«Якщо ми йде­мо до Єв­ро­пи, то не тре­ба ство­рю­ва­ти ні­яких на­ко­пи­чу­валь­них «кол­го­спів», щоб пра­це­вла­шту­ва­ти спів­ро­бі­тни­ків ни­ні­шньо­го Пен­сій­но­го фон­ду. Фун­кція дер­жа­ви має по­ля­га­ти в кон­тро­лі й на­гля­ді, а не у ство­рен­ні стру­ктур», — на­по­ля­гає Ткач.

P. S.

«Я вва­жаю, що пра­виль­ною бу­ла б пен­сія, яка за­без­пе­чу­ва­ла б їм (пен­сіо­не­рам) нор­маль­не жи­т­тя, во­на по­вин­на бу­ти на сьо­го­дні в Укра­ї­ні не мен­ше ніж чо­ти­ри ти­ся­чі гри­вень», — ска­зав учо­ра мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій РЕВА.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.