Не за­мер­зне­мо: у ПСГ Укра­ї­ни вже 10,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пі­сля за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2016/ 2017 ро­ків Укра­ї­на збіль­ши­ла за­па­си га­зу в сво­їх під­зем­них схо­ви­щах на 29,9%, по­ві­дом­ляє ПАТ «Укр­транс­газ». Із 22 бе­ре­зня, ко­ли бу­ли за­фі­ксо­ва­ні най­мен­ші за­па­си га­зу в ПСГ цьо­го ро­ку, по 10 черв­ня схо­ви­ща по­пов­ни­ли­ся більш ніж на 2,4 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів — з 8,1 мі­льяр­да до 10,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. За роз­ра­хун­ка­ми «Ін­тер­фа­ксу Укра­ї­на», по­то­чні за­па­си на 12,4% біль­ші, ніж на 10 черв­ня 2016 ро­ку, але на 3% мен­ші, ніж на 10 черв­ня 2015 ро­ку. Що­до­бо­ве за­ка­чу­ва­н­ня близь­ко 50 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів на до­бу про­тя­гом ли­пня — ве­ре­сня цьо­го ро­ку до­зво­лить кра­ї­ні увійти в жов­тень, тоб­то в по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, із за­па­са­ми до 16 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Опа­лю­валь­ний се­зон 2016/2017 ро­ків Укра­ї­на по­ча­ла в се­ре­ди­ні жов­тня із за­па­са­ми 14,7 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.