До осе­ні до­бри­ва мо­жна бу­де ку­пи­ти за рин­ко­ви­ми ці­на­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син ра­зом із про­філь­ни­ми асо­ці­а­ці­я­ми до 14 черв­ня під­го­тує про­по­зи­ції із за­без­пе­че­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків азо­тни­ми до­бри­ва­ми за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, по­ві­до­ми­ли в апа­ра­ті Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди. На тре­тьо­му за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи з роз­роб­ки кон­це­пції рин­ку зем­лі прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман звер­нув ува­гу де­пу­та­тів аграр­но­го ко­мі­те­ту пар­ла­мен­ту на не­об­хі­дність під­го­тов­ки в най­ко­ро­тші стро­ки ра­зом із аграр­ни­ми асо­ці­а­ці­я­ми про­по­зи­цій, які на­да­ють мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти агра­рі­їв азо­тни­ми до­бри­ва­ми за рин­ко­ви­ми ці­на­ми. Сьо­го­дні че­рез мо­но­по­лі­ю­ком­па­нії Ostchem і вве­де­н­ня ан­ти­дем­пін­го­вих мит на про­ду­кці­юз РФ агра­рії кра­ї­ни зму­ше­ні пе­ре­пла­чу­ва­ти мі­льяр­ди гри­вень за цей ви­ро­бни­чий ре­сурс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.